Übernahme der phönizischen Schrift

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Herodot
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Hdt. 5.58-59 – Original:

οἱ δὲ Φοίνικες οὗτοι οἱ σὺν Κάδμῳ ἀπικόμενοι, τῶν ἦσαν οἱ Γεφυραῖοι, ἄλλα τε πολλὰ οἰκήσαντες ταύτην τὴν χώρην ἐσήγαγον διδασκάλια ἐς τοὺς Ἕλληνας καὶ δὴ καὶ γράμματα, οὐκ ἐόντα πρὶν Ἕλλησι ὡς ἐμοὶ δοκέειν, πρῶτα μὲν τοῖσι καὶ ἅπαντες χρέωνται Φοίνικες: μετὰ δὲ χρόνου προβαίνοντος ἅμα τῇ φωνῇ μετέβαλλον καὶ τὸν ῥυθμὸν τῶν γραμμάτων. [2] περιοίκεον δὲ σφέας τὰ πολλὰ τῶν χώρων τοῦτον τὸν χρόνον Ἑλλήνων Ἴωνες, οἳ παραλαβόντες διδαχῇ παρὰ τῶν Φοινίκων τὰ γράμματα, μεταρρυθμίσαντες σφέων ὀλίγα ἐχρέωντο, χρεώμενοι δὲ ἐφάτισαν, ὥσπερ καὶ τὸ δίκαιον ἔφερε, ἐσαγαγόντων Φοινίκων ἐς τὴν Ἑλλάδα, Φοινικήια κεκλῆσθαι. [3] καὶ τὰς βύβλους διφθέρας καλέουσι ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ οἱ Ἴωνες, ὅτι κοτὲ ἐν σπάνι βύβλων ἐχρέωντο διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι: ἔτι δὲ καὶ τὸ κατ᾽ ἐμὲ πολλοὶ τῶν βαρβάρων ἐς τοιαύτας διφθέρας γράφουσι. [1] εἶδον δὲ καὶ αὐτὸς Καδμήια γράμματα ἐν τῷ ἱρῷ τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Ἰσμηνίου ἐν Θήβῃσι τῇσι Βοιωτῶν, ἐπὶ τρίποσι τισὶ ἐγκεκολαμμένα, τὰ πολλὰ ὅμοια ἐόντα τοῖσι Ἰωνικοῖσι. ὁ μὲν δὴ εἷς τῶν τριπόδων ἐπίγραμμα ἔχει “ἀμφιτρύων μ᾽ ἀνέθηκ᾽ ἐνάρων ἀπὸ Τηλεβοάων.” ταῦτα ἡλικίην εἴη ἂν κατὰ Λάιον τὸν Λαβδάκου τοῦ Πολυδώρου τοῦ Κάδμου.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung:: A.D.Godley
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung

These Phoenicians who came with Cadmus and of whom the Gephyraeans were a part brought with them to Hellas, among many other kinds of learning, the alphabet, which had been unknown before this, I think, to the Greeks. As time went on the sound and the form of the letters were changed. [2] At this time the Greeks who were settled around them were for the most part Ionians, and after being taught the letters by the Phoenicians, they used them with a few changes of form. In so doing, they gave to these characters the name of Phoenician, as was quite fair seeing that the Phoenicians had brought them into Greece. [3] The Ionians have also from ancient times called sheets of papyrus skins, since they formerly used the skins of sheep and goats due to the lack of papyrus. Even to this day there are many foreigners who write on such skins. [1] I have myself seen Cadmean writing in the temple of Ismenian Apollo at Thebes of Boeotia engraved on certain tripods and for the most part looking like Ionian letters. On one of the tripods there is this inscription: “Amphitryon dedicated me from the spoils of Teleboae.” This would date from about the time of Laius the son of Labdacus, grandson of Polydorus and great-grandson of Cadmus.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Niklas Rempe
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Hdt. 5.58-59

Leitfragen:

1) Beschreiben Sie den Ablauf der Übernahme der Schrift der Phönizier.

2) Was kann man aus der Quellenpassage über die frühe Verwendung der Schriftzeichen erfahren?

3) Was für Rückschlüsse lassen sich aus der Quelle über Herodots Ansichten hinsichtlich der Entwicklung der griechischen Schriftzeichen ziehen?

Kommentar:

Herodot beginnt seinen kurzen Exkurs über den Ursprung der griechischen Schrift mit Kadmos – dem mythischen Gründer Kadmeias (dem späteren Theben). Aus Phönizien stammend haben er und seine Gefährten, die sich schlussendlich in Boiotien ansiedelten, ihre Schriftzeichen mitgebracht. Die Verbindung dieser phönizischen Schrift und dem lokalen griechischen Dialekt führte zu einer Veränderung der Schriftzeichen. Herodot verweist zudem generell auf die Nachbarschaft bzw. enge Verbindung zwischen den Phöniziern und Griechen. Neben der mythischen Verbreitung der Schrift durch Kadmos hebt er parallel die Nähe zu den Griechen, die sich durch den ionischen Dialekt auszeichnen, hervor. Zu denken ist hier insbesondere an die griechischen Poleis an der kleinasiatischen Küste und an Zypern, wo sich sowohl griechische als auch phönizische Siedlungen befanden. Auch den praktischen Umgang mit der Schrift – Herodot erwähnt die Verwendung von Leder als beschriebenem Material – übernahmen die Griechen von ihren östlichen Nachbarn, bevor sie ihre Eigenarten diesbezüglich entwickelten. Die frühen Schriftzeugnisse, die zur Zeit Herodots noch überliefert waren, spiegeln diese Entwicklung wieder, da die Buchstaben nunmehr in Keramik geritzt und in einem frühen Stadium der späteren ionisch-griechischen Schrift verfasst wurden.

Herodot gibt nach seiner Darstellung der Herkunft der griechischen Schrift drei Beispiele für die frühe Verwendung jener Zeichen an. Es handelt sich um Inschriften auf verschiedenen Dreifüßen, die als Weihgabe in Tempeln abgelegt wurden. Zum einen ist der religiöse und kultische Kontext für diese Weihgaben hervorzuheben. Die Griechen applizierten das für sie relativ neue Konzept von Schrift anscheinend schnell innerhalb diesem für sie so wichtigen Bereich ihrer Lebenswelt. Auch der Inhalt der Inschriften zeugt davon, wenn in zwei der Beispiele dem Gott Apollon – in dessen Tempel die Dreifüße ja auch stehen – für sein Tun gedankt wird. Bzgl. dieser zwei Inschriften ist zudem hervorzuheben, dass sie in Hexametern – einem Versmaß, welches sich auch in der frühen Dichtung Homers und Hesiods finden lässt – verfasst sind. Das weist auf den hohen Stellenwert der Dichtung in der griechischen Welt hin. Obwohl erst einige Jahre in Verwendung scheinen die Griechen das Mittel der Schrift früh poetisch und künstlerisch genutzt zu haben.

Abschließend lässt sich aus Herodots Darstellung der Entwicklung der griechischen Schrift noch Verschiedenes über die Zeit des Autors (5. Jh. v. Chr) sagen. Herodot gibt dem Ursprung der griechischen Schriftzeichen durch die Verbindung zu Kadmos einen mythischen Anstrich. Derartiges ist in vielen Lebensbereichen und zu verschiedenen Zeiten im griechischen Raum nachzuvollziehen. Die Autorität, die eine derartige Person aus der mythischen Vergangenheit mit sich brachte, ging auf den Gegenstand, der auf sie zurückgeführt wurde, über (weitere Beispiele sind z.B. Städtegründer und/oder Gesetzgeber). Herodot und die Griechen seiner Zeit hielten diese Persönlichkeiten und die mit ihnen in Verbindung gebrachten Taten durchaus für historisch, was seine Kommentare zu den Inschriften zeigen. Erstere Inschrift sei zur Zeit von Kadmos‘ Enkel entstanden und die zweite in der Zeit des Ödipus. Herodot überschätzt damit allerdings das Alter der Inschriften deutlich, was zeigt, dass er sich der relativen Neuartigkeit der griechischen Schrift (sie wurde im 8. Jh. v. Chr. eingeführt) nicht gänzlich bewusst gewesen zu sein scheint. Die knapp 300 Jahre bis zur Lebenszeit Herodots haben zwar den plausiblen Ursprung der Schriftzeichen aus den phönizischen noch nicht vollends in Vergessenheit gerückt, doch wird von ihm die Veränderung der Buchstaben als deutlich langsamer, als sie konkret vonstatten ging, veranschlagt.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Die große Kolonisation / Der Orient“. Um einen breiteren Einblick in die griechische Archaik zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Griechische Geschichte I – Archaik“.
Hier geht’s zum Podcast

Phönizier in Griechenland

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Homer
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Hom. Od. 15.415-383 – Original:

‘ἔνθα δὲ Φοίνικες ναυσίκλυτοι ἤλυθον ἄνδρες, 415
τρῶκται, μυρί᾽ ἄγοντες ἀθύρματα νηῒ μελαίνῃ.
ἔσκε δὲ πατρὸς ἐμοῖο γυνὴ Φοίνισσ᾽ ἐνὶ οἴκῳ,
καλή τε μεγάλη τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυῖα:
τὴν δ᾽ ἄρα Φοίνικες πολυπαίπαλοι ἠπερόπευον.
πλυνούσῃ τις πρῶτα μίγη κοίλῃ παρὰ νηῒ 420
εὐνῇ καὶ φιλότητι, τά τε φρένας ἠπεροπεύει
θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ᾽ εὐεργὸς ἔῃσιν.
εἰρώτα δὴ ἔπειτα τίς εἴη καὶ πόθεν ἔλθοι:
ἡ δὲ μάλ᾽ αὐτίκα πατρὸς ἐπέφραδεν ὑψερεφὲς δῶ:
‘ἐκ μὲν Σιδῶνος πολυχάλκου εὔχομαι εἶναι, 425
κούρη δ᾽ εἴμ᾽ Ἀρύβαντος ἐγὼ ῥυδὸν ἀφνειοῖο:
ἀλλά μ᾽ ἀνήρπαξαν Τάφιοι ληΐστορες ἄνδρες
ἀγρόθεν ἐρχομένην, πέρασαν δέ τε δεῦρ᾽ ἀγαγόντες
τοῦδ᾽ ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ᾽: ὁ δ᾽ ἄξιον ὦνον ἔδωκε.’
τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἀνήρ, ὃς ἐμίσγετο λάθρη: 430
‘ἦ ῥά κε νῦν πάλιν αὖτις ἅμ᾽ ἡμῖν οἴκαδ᾽ ἕποιο,
ὄφρα ἴδῃ πατρὸς καὶ μητέρος ὑψερεφὲς δῶ
αὐτούς τ᾽; ἦ γὰρ ἔτ᾽ εἰσὶ καὶ ἀφνειοὶ καλέονται.’
τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ:
‘εἴη κεν καὶ τοῦτ᾽, εἴ μοι ἐθέλοιτέ γε, ναῦται, 435
ὅρκῳ πιστωθῆναι ἀπήμονά μ᾽ οἴκαδ᾽ ἀπάξειν.’
ὣς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπώμνυον ὡς ἐκέλευεν.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
τοῖς δ᾽ αὖτις μετέειπε γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ:
‘σιγῇ νῦν, μή τίς με προσαυδάτω ἐπέεσσιν 440
ὑμετέρων ἑτάρων, ξυμβλήμενος ἢ ἐν ἀγυιῇ,
ἤ που ἐπὶ κρήνῃ: μή τις ποτὶ δῶμα γέροντι
ἐλθὼν ἐξείπῃ, ὁ δ᾽ ὀϊσάμενος καταδήσῃ
δεσμῷ ἐν ἀργαλέῳ, ὑμῖν δ᾽ ἐπιφράσσετ᾽ ὄλεθρον.
ἀλλ᾽ ἔχετ᾽ ἐν φρεσὶ μῦθον, ἐπείγετε δ᾽ ὦνον ὁδαίων. 445
ἀλλ᾽ ὅτε κεν δὴ νηῦς πλείη βιότοιο γένηται,
ἀγγελίη μοι ἔπειτα θοῶς ἐς δώμαθ᾽ ἱκέσθω:
οἴσω γὰρ καὶ χρυσόν, ὅτις χ᾽ ὑποχείριος ἔλθῃ:
καὶ δέ κεν ἄλλ᾽ ἐπίβαθρον ἐγὼν ἐθέλουσά γε δοίην.
παῖδα γὰρ ἀνδρὸς ἑῆος ἐνὶ μεγάροις ἀτιτάλλω, 450
κερδαλέον δὴ τοῖον, ἅμα τροχόωντα θύραζε:
τόν κεν ἄγοιμ᾽ ἐπὶ νηός, ὁ δ᾽ ὑμῖν μυρίον ὦνον
ἄλφοι, ὅπῃ περάσητε κατ᾽ ἀλλοθρόους ἀνθρώπους.’
‘ἡ μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πρὸς δώματα καλά,
οἱ δ᾽ ἐνιαυτὸν ἅπαντα παρ᾽ ἡμῖν αὖθι μένοντες 455
ἐν νηῒ γλαφυρῇ βίοτον πολὺν ἐμπολόωντο.
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κοίλη νηῦς ἤχθετο τοῖσι νέεσθαι,
καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἄγγελον ἧκαν, ὃς ἀγγείλειε γυναικί.
ἤλυθ᾽ ἀνὴρ πολύϊδρις ἐμοῦ πρὸς δώματα πατρὸς
χρύσεον ὅρμον ἔχων, μετὰ δ᾽ ἠλέκτροισιν ἔερτο. 460
τὸν μὲν ἄρ᾽ ἐν μεγάρῳ δμῳαὶ καὶ πότνια μήτηρ
χερσίν τ᾽ ἀμφαφόωντο καὶ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶντο,
ὦνον ὑπισχόμεναι: ὁ δὲ τῇ κατένευσε σιωπῇ.
ἦ τοι ὁ καννεύσας κοίλην ἐπὶ νῆα βεβήκει,
ἡ δ᾽ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα δόμων ἐξῆγε θύραζε. 465
εὗρε δ᾽ ἐνὶ προδόμῳ ἠμὲν δέπα ἠδὲ τραπέζας
ἀνδρῶν δαιτυμόνων, οἵ μευ πατέρ᾽ ἀμφεπένοντο.
οἱ μὲν ἄρ᾽ ἐς θῶκον πρόμολον, δήμοιό τε φῆμιν,
ἡ δ᾽ αἶψα τρί᾽ ἄλεισα κατακρύψασ᾽ ὑπὸ κόλπῳ
ἔκφερεν: αὐτὰρ ἐγὼν ἑπόμην ἀεσιφροσύνῃσι. 470
δύσετό τ᾽ ἠέλιος, σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί:
ἡμεῖς δ᾽ ἐς λιμένα κλυτὸν ἤλθομεν ὦκα κιόντες,
ἔνθ᾽ ἄρα Φοινίκων ἀνδρῶν ἦν ὠκύαλος νηῦς.
οἱ μὲν ἔπειτ᾽ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα,
νὼ ἀναβησάμενοι: ἐπὶ δὲ Ζεὺς οὖρον ἴαλλεν. 475
ἑξῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ:
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἕβδομον ἦμαρ ἐπὶ Ζεὺς θῆκε Κρονίων,
τὴν μὲν ἔπειτα γυναῖκα βάλ᾽ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
ἄντλῳ δ᾽ ἐνδούπησε πεσοῦσ᾽ ὡς εἰναλίη κήξ.
καὶ τὴν μὲν φώκῃσι καὶ ἰχθύσι κύρμα γενέσθαι 480
ἔκβαλον: αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ:
τοὺς δ᾽ Ἰθάκῃ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ,
ἔνθα με Λαέρτης πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung:: A.T.Murray
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung

[415] “Thither came Phoenicians, men famed for their ships, greedy knaves, bringing countless trinkets in their black ship. Now there was in my father’s house a Phoenician woman, comely and tall, and skilled in glorious handiwork. Her the wily Phoenicians beguiled. [420] First, as she was washing clothes, one of them lay with her in love by the hollow ship; for this beguiles the minds of women, even though one be upright. Then he asked her who she was, and whence she came, and she straightway shewed him the high-roofed home of my father, and said: [425] “‘Out of Sidon, rich in bronze, I declare that I come, and I am the daughter of Arybas, to whom wealth flowed in streams. But Taphian pirates seized me, as I was coming from the fields, and brought me hither, and sold me to the house of yonder man, and he paid for me a goodly price.’ [430] “Then the man who had lain with her in secret answered her: ‘Wouldest thou then return again with us to thy home, that thou mayest see the high-roofed house of thy father and mother, and see them too? For of a truth they yet live, and are accounted rich.’ “Then the woman answered him, and said: [435] ‘This may well be, if you sailors will pledge yourselves by an oath, that you will bring me safely home.’ “So she spoke, and they all gave an oath thereto, as she bade them. But when they had sworn and made an end of the oath, the woman again spoke among them, and made answer: [440] “‘Be silent now, and let no one of your company speak to me, if he meets me in the street or haply at the well, lest some one go to the palace and tell the old king, and he wax suspicious and bind me with grievous bonds, and devise death for you. [445] Nay, keep my words in mind, and speed the barter of your wares. But, when your ship is laden with goods, let a message come quickly to me at the palace; for I will also bring whatever gold comes under my hand. Aye, and I would gladly give another thing for my
passage. [450] There is a child of my noble master, whose nurse I am in the palace, such a cunning child, who ever runs abroad with me. Him would I bring on board, and he would fetch you a vast price, wherever you might take him for sale among men of strange speech.’ “So saying, she departed to the fair palace. [455] And they remained there in our land a full year, and got by trade much substance in their hollow ship. But when their hollow ship was laden for their return, then they sent a messenger to bear tidings to the woman. There came a man, well versed in guile, to my father’s house [460] with a necklace of gold, and with amber beads was it strung between. This the maidens in the hall and my honored mother were handling, and were gazing on it, and were offering him their price; but he nodded to the woman in silence. Then verily when he had nodded to her, he went his way to the hollow ship, [465] but she took me by the hand, and led me forth from the house. Now in the fore-hall of the palace she found the cups and tables of the banqueters, who waited upon my father. They had gone forth to the council and the people’s place of debate, but she quickly hid three goblets in her bosom, [470] and bore them away; and I followed in my heedlessness. Then the sun set, and all the ways grew dark. And we made haste and came to the goodly harbor, where was the swift ship of the Phoenicians. Then they embarked, [475] putting both of us on board as well, and sailed over the watery ways, and Zeus sent them a favorable wind. For six days we sailed, night and day alike; but when Zeus, son of Cronos, brought upon us the seventh day, then Artemis, the archer, smote the woman, and she fell with a thud into the hold, as a sea bird plunges. [480] Her they cast forth to be a prey to seals and fishes, but I was left, my heart sore stricken. Now the wind, as it bore them, and the wave, brought them to Ithaca, where Laertes bought me with his wealth.
Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Niklas Rempe
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Hom. Od. 15.415-383

Leitfragen:

1) Beschreiben Sie die Taten und Handlungen der Phönizier in Griechenland.

2) Was kann man aus der Quelle über die Phönizier erfahren?

3) Was für Schlüsse kann man aus der Beziehung zwischen den Phöniziern und Griechen ziehen?

Kommentar:

Die Quellenpassage ist ein Teil einer Unterhaltung zwischen dem nach Ithaka zurückgekehrten Odysseus und Eumaios. Letzterer erzählt warum er, als Sohn adliger Eltern, nunmehr sein Leben als Schweinehirte fristet. Im Mittelpunkt seiner Erzählung steht die Mannschaft eines Schiffs aus Phönizien. Man erfährt, dass sie des Handels wegen in seine Heimatstadt kamen und mit einer ebenfalls aus Phönizien stammenden Sklavin einen Pakt schlossen: Sobald die Schiffsmannschaft ihre Geschäfte abschließen würde und bereit zur Abfahrt sei, solle die Frau möglichst viel aus dem Haus ihres Herren stehlen und auch den ihr als Amme anvertrauten Sohn des Hausherren – es handelte sich um eben jenen Schweinehirten Eumaios – entführen. Ihr Ziel sei gewesen, sich so von der Mannschaft die Heimreise zu erkaufen. Man erfährt, dass auch sie von adligem Geschlecht sei und einst von griechischen Seefahrern von den taphischen Inseln aus ihrer Heimatstadt Sidon entführt wurde. Ein ganzes Jahr brauchten die Phönizier, um ihre Handelsgeschäfte abzuschließen und das Schiff mit den vielen Gütern zu befüllen, bevor der Plan umgesetzt werden konnte. Sowohl der Diebstahl als auch die Entführung gelang, und die Phönizier, die geflohene Sklavin und der unglückliche Eumaios machten sich auf den Weg. Lange konnte die Frau ihre Freiheit jedoch nicht genießen: am siebten Tag ihrer Flucht starb sie. Die Phönizier setzten ihre Reise fort und kamen nach Ithaka, wo ihnen Odysseus‘ Vater Laertes den jungen Eumaios abkaufte.

Aus der Beschreibung der unglücklichen Entführung und Versklavung des Schweinehirten Eumaios kann vieles über die Phönizier – bzw. über das Bild, welches die archaischen Griechen von ihnen hatten – erfahren werden. Die Phönizier werden als Händler charakterisiert. Mit ihren Schiffen befahren sie schon zu dieser Zeit das gesamte Mittelmeer und verteilen so ihre Waren im ganzen mediterranen Raum. Entsprechend langwierig und schwierig waren ihre Handelsreisen – allein in der Heimatstadt des Eumaios trieben sie ja ein ganzes Jahr Handel, und auch danach führte sie ihre Reise nicht etwa zurück in die Heimat, sondern weiter bis nach Ithaka. Nichtsdestoweniger erscheinen die Phönizier in der Quelle in keinem guten Licht. Zum einen werden die Männer des Schiffes als Vergewaltiger und Räuber dargestellt, zum anderen sticht die phönizischen Sklavin durch ihre List und Skrupellosigkeit hervor.

Die dargestellte Verbindung zwischen den Griechen und Phöniziern in dieser sehr frühen literarischen Darstellung unterstreicht verschiedene Aspekte der antiken Lebenswelt. Zum einen dürfen die Griechen nicht – auch nicht in dieser frühen Zeit – als Gruppe ohne externe Beziehungen betrachtet werden. Am Beispiel der Phönizier wird deutlich, dass sie schon früh in Form von Handelsbeziehungen bestanden. Dass diese zudem als durchaus weiträumig und nicht zuletzt auch ertragreich vorgestellt werden müssen, unterstreicht die Quelle. Die phönizische Sklavin in griechischen Landen zeugt zudem von einem weiteren – wenn auch weniger friedlichen – Berührungspunkt unterschiedlicher Völker: der Sklaverei. Auch die Griechen fuhren weite Strecken auf dem Mittelmeer und auch sie waren nicht zimperlich, im Umgang mit erbeuteter Ware, ob Mensch oder Gegenstand. Schlussendlich ist zu betonen, dass früh ein Kultur- und Warenaustausch zwischen den Griechen und anderen Völkern im Mittelmeerraum nachzuvollziehen ist. Die negative Charakterisierung der Phönizier (obwohl sie sich im Grunde ja genau so verhalten, wie es die Griechen auf ihren Handelsreisen tun) weist aber trotz der vielen Berührungspunkte der Völker darauf hin, dass diese sich jeweils ihrer Identitäten und Eigenarten bewusst waren.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Die große Kolonisation / Der Orient“. Um einen breiteren Einblick in die griechische Archaik zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Griechische Geschichte I – Archaik“.
Hier geht’s zum Podcast

Kolonisation und Seeräubertum

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Thukydides
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Thuk. 1.7-8.2 – Original:

[1] τῶν δὲ πόλεων ὅσαι μὲν νεώτατα ᾠκίσθησαν καὶ ἤδη πλωιμωτέρων ὄντων, περιουσίας μᾶλλον ἔχουσαι χρημάτων ἐπ᾽ αὐτοῖς τοῖς αἰγιαλοῖς τείχεσιν ἐκτίζοντο καὶ τοὺς ἰσθμοὺς ἀπελάμβανον ἐμπορίας τε ἕνεκα καὶ τῆς πρὸς τοὺς προσοίκους ἕκαστοι ἰσχύος: αἱ δὲ παλαιαὶ διὰ τὴν λῃστείαν ἐπὶ πολὺ ἀντίσχουσαν ἀπὸ θαλάσσης μᾶλλον ᾠκίσθησαν, αἵ τε ἐν ταῖς νήσοις καὶ ἐν ταῖς ἠπείροις ἔφερον γὰρ ἀλλήλους τε καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι ὄντες οὐ θαλάσσιοι κάτω ᾤκουν, καὶ μέχρι τοῦδε ἔτι ἀνῳκισμένοι εἰσίν. [1] καὶ οὐχ ἧσσον λῃσταὶ ἦσαν οἱ νησιῶται, Κᾶρές τε ὄντες καὶ Φοίνικες: οὗτοι γὰρ δὴ τὰς πλείστας τῶν νήσων ᾤκησαν. μαρτύριον δέ: Δήλου γὰρ καθαιρομένης ὑπὸ Ἀθηναίων ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ καὶ τῶν θηκῶν ἀναιρεθεισῶν ὅσαι ἦσαν τῶν τεθνεώτων ἐν τῇ νήσῳ, ὑπὲρ ἥμισυ Κᾶρες ἐφάνησαν, γνωσθέντες τῇ τε σκευῇ τῶν ὅπλων ξυντεθαμμένῃ καὶ τῷ τρόπῳ ᾧ νῦν ἔτι θάπτουσιν. [2] καταστάντος δὲ τοῦ Μίνω ναυτικοῦ πλωιμώτερα ἐγένετο παρ᾽ ἀλλήλους οἱ γὰρ ἐκ τῶν νήσων κακοῦργοι ἀνέστησαν ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὅτεπερ καὶ τὰς πολλὰς αὐτῶν κατῴκιζε,

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung:: Richard Crawley
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung

[1] With respect to their towns, later on, at an era of increased facilities of navigation and a greater supply of capital, we find the shores becoming the site of walled towns, and the isthmuses being occupied for the purposes of commerce, and defence against a neighbor. But the old towns, on account of the great prevalence of piracy, were built away from the sea, whether on the islands or the continent, and still remain in their old sites. For the pirates used to plunder one another, and indeed all coast populations, whether seafaring or not. [1] The islanders, too, were great pirates. These islanders were Carians and Phoenicians, by whom most of the islands were colonized, as was proved by the following fact. During the purification of Delos by Athens in this war all the graves in the island were taken up, and it was found that above half their inmates were Carians: they were identified by the fashion of the arms buried with them, and by the method of interment, which was the same as the Carians still follow. [2] But as soon as Minos had formed his navy, communication by sea became easier, as he colonized most of the islands, and thus expelled the malefactors.
Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Niklas Rempe
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Thuk. 1.7-8.2

Leitfragen:

1) Beschreiben Sie die Veränderungen im Kolonisationsverhalten, die sich mit der Zeit ergaben.

2) Welche Gefahr gab es für die frühen Kolonien und wie wurde sie beseitigt?

3) Was lässt sich aus der Quelle über die Voraussetzungen der Kolonisation im Mittelmeerraum herausfinden?

Kommentar:

Thukydides beginnt sein Werk über den Peloponnesichen Krieg mit einigen einleitenden Überlegungen über die frühe griechische Geschichte. Unter anderem gibt er seine Meinung über die erste Besiedlung und Kolonisation des Mittelmeerraumes wieder. Nach Thukydides sei das Gründen von Kolonien und Befestigungen an der Küste eine relativ neue Entwicklung. Ursprünglich habe man sich eher im Landesinneren angesiedelt. Dies sei aus Schutz vor den Seeräubern geschehen, welche die Regionen an der Küste zu unsicher gemacht hätten. Neuerdings könne man dieser Gefahren allerdings durch eigene Flotten und andere Ressourcen begegnen und hätte sich somit auch die Küstenregion zur Besiedlung erschlossen (zu denken ist an Poleis wie Syrakus und Milet). Insbesondere Engpässe und Landengen wurden so durch ihre strategische Position zu begehrten Siedlungsplätzen. Gleiches gilt nach Thukydides für die vielen Inseln im Ägäischen Meer, deren ursprünglichen Bewohner – Phönizier und Karer – zuvor vertrieben wurden.

Nach Thukydides geht die größte Gefahr für die frühen Kolonien von Seeräubern aus. Hier ist allerdings nicht an einzelne Schiffe und Mannschaften zu denken, die allein auf Plünderung und Raub aus waren. Eher sollte man sich sowohl kleinere Flotten, die von den jeweiligen mächtigeren Siedlungen gegeneinander ausgeschickt wurden, vorstellen als auch Handelsschiffe, die bei schlechtem Ertrag nicht davor zurückschreckten, sich die Ware gewaltsam zu nehmen. Thukydides betont, dass derartiges Verhalten insbesondere bei den Völkern des östlichen Mittelmeerraumes (Karer und Phönizier), die zu der Zeit viele der Inseln bewohnten, der Fall gewesen sei. Erst Minos – der mythische König von Kreta – soll diese Gefahr gebannt bzw. gemindert haben. Er konnte erstmals genügend militärische Mittel – das heißt in diesem Fall eine große Flotte – bereitstellen, um sich den Seeräubern entgegenzustellen. Dadurch wurde der Seeverkehr friedlicher und reger, was wiederum neue Handelswege und Einnahmequellen zur Folge hatte. Dass Minos nach Thukydides zudem die Phönizier und Karer als einen Unruheherd von den Inseln vertrieb, beförderte dann schlussendlich deren Kolonisation durch Griechen.

Thukydides beschreibt hier zu seiner Zeit (5 Jh. v. Chr.) schon lange zurückliegende Ereignisse. Nichtsdestoweniger gibt die Passage einen guten Einblick in die Kolonisationsbewegungen der griechischen Welt. Zum einen hebt Thukydides die unterschiedlichen Begebenheiten und Möglichkeiten, was die Lage der Kolonie angeht, hervor. Im Landesinneren gelegene Orte seien zwar vor den gefährlichen Seeräubern geschützt gewesen, hätten allerdings selber auch nicht die so lukrative Seefahrerei betreiben können. Die Völker, die vor den Griechen den Mittelmeerraum bewohnten, hätten durch ihre schon bestehenden Siedlungen auf den Mittelmeerinseln eine Bremse in der griechischen Ausbreitung dargestellt. Ob es wirklich der sagenhafte König Minos auf Kreta war, der sowohl Phönizier und Karer vertrieb als auch die anderen Bedrohungen für neue Siedlungen im Mittelmeerraum beseitigte, ist sicherlich fraglich. Dennoch ist es plausibel, dass derartige Gefahren für die frühen Kolonisten in irgend einer Form behoben werden mussten – oder die Risiken wurden irgendwann durch das wirtschaftliche Potenzial in Kauf genommen; zumal jenes Potenzial enorm war. Thukydides der zu seiner Lebenszeit mit dem Delisch-Attischen Seebund ein Paradebeispiel dafür vor Augen hatte, wusste um den Reichtum und damit um den Machtzuwachs, den eine starke Präsenz in der Ägäis erlangen konnte.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Die große Kolonisation / Der Orient“. Um einen breiteren Einblick in die griechische Archaik zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Griechische Geschichte I – Archaik“.
Hier geht’s zum Podcast

Gründe und Ablauf früher Kolonisation

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Homer
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Hom. Od. 6.2-12 – Original:

αὐτὰρ Ἀθήνη
βῆ ῥ᾽ ἐς Φαιήκων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τε,
οἳ πρὶν μέν ποτ᾽ ἔναιον ἐν εὐρυχόρῳ Ὑπερείῃ,
5ἀγχοῦ Κυκλώπων ἀνδρῶν ὑπερηνορεόντων, 5
οἵ σφεας σινέσκοντο, βίηφι δὲ φέρτεροι ἦσαν.
ἔνθεν ἀναστήσας ἄγε Ναυσίθοος θεοειδής,
εἷσεν δὲ Σχερίῃ, ἑκὰς ἀνδρῶν ἀλφηστάων,
ἀμφὶ δὲ τεῖχος ἔλασσε πόλει, καὶ ἐδείματο οἴκους,
10καὶ νηοὺς ποίησε θεῶν, καὶ ἐδάσσατ᾽ ἀρούρας. 10
ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη κηρὶ δαμεὶς Ἄϊδόσδε βεβήκει,
Ἀλκίνοος δὲ τότ᾽ ἦρχε, θεῶν ἄπο μήδεα εἰδώς.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung:: A.T.Murray
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung

[…] but Athena went to the land and city of the Phaeacians. These dwelt of old in spacious Hypereia [5] hard by the Cyclopes, men overweening in pride who plundered them continually and were mightier than they. From thence Nausithous, the godlike, had removed them, and led and settled them in Scheria far from men that live by toil. About the city he had drawn a wall, he had built houses [10] and made temples for the gods, and divided the ploughlands; but he, ere now, had been stricken by fate and had gone to the house of Hades, and Alcinous was now king, made wise in counsel by the gods.
Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Niklas Rempe
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Hom. Od. 6.2-12

Leitfragen:

1) Beschreiben Sie die Motive für die Gründung von Scheria.

2) Durch welche Maßnahmen zeichnet sich die in der Quelle beschriebene Kolonisation aus?

3) Welche Rückschlüsse lassen sich über die Kolonisation der Griechen generell aus der Quelle ziehen?

Kommentar:

Die vorliegende Quellenpassage aus Homers Odyssee kann trotz ihrer Kürze viel über die frühe griechische Kolonisation aussagen. Allen voran gibt sie einen guten Einblick in die Motivation, welche die Kolonisten dazu bewegte, die mitunter gefährliche und keineswegs immer glücklich endende Unternehmung auf sich zu nehmen. Es wird dargestellt, wie das ursprünglich in Hypereia angesiedelte Volk der Phaiaken Scheria gründet (sowohl das Volk als auch die beiden Poleis sind fiktiv). Man erfährt, dass ihr Heimatland durchaus fruchtbar war, jedoch von den Kyklopen – den riesigen, einäugigen Menschenfressern – bedroht wurde. Diese hätten den Phaiaken durch Plünderungen und Raubzügen sehr zugesetzt. Außerdem konnten sie ob ihrer großen Kraft und Brutalität nicht von den menschlichen Siedlern daran gehindert werden. Der einzige Ausweg für die Phaiaken aus dieser misslichen Lage war die Auswanderung in weit entfernte und friedlichere Gefilde.

Einer der Phaiaken – Nausithoos – wird als Hauptverantwortlicher der Flucht vor den Kyklopen und der Gründung von Scheria dargestellt. Er und die ihm folgenden Siedler beginnen sofort nach ihrer Ankunft damit, an dem ausgewählten Landfleck verschiedene Bauten zu errichten. Die Stadtmauer wird als erstes erwähnt – der Schutz vor äußeren Feinden war es ja schließlich, der für die Kolonisationsbewegung den Ausschlag gab. Häuser für das Volk und die mindestens ebenso wichtigen Tempel für die Götter folgen. Auch werden landwirtschaftliche Flächen erschlossen und durch Nausithoos auf seine Mitbürger verteilt. Nach dessen Tod übernimmt sein Sohn Alkinoos die Führung über die nunmehr aufgeblühte Kolonie Scheria.

Die Quellenpassage kann als kurze poetische Zusammenfassung der griechischen Kolonisationsbewegung aufgefasst werden. Wichtig und allem voran zu erwähnen ist, dass die Griechen in der Regel nicht durch Abenteuerlust angetrieben die vielseitigen Gefahren der Kolonisation auf sich nahmen. Um die beschwerliche Seereise inkl. dem verbreiteten Seeräubertum, die mangelhafte Nahrungssituation auf und nach der Reise und die unsicheren Begebenheiten am neuen Siedlungsplatz zu riskieren, waren dringliche Anreize erforderlich. In der Passage aus der Odyssee wird eines dieser Motive – die Gefahr durch äußere Feinde – durch die raubenden Kyklopen eindringlich dargestellt. Andere mögliche Impulse für die Auswanderung waren z.B. ein Bevölkerungsüberschuss, der insb. zu Knappheit an verfügbarem Land und zu Nahrungsmangel führen konnte. Weiterhin kann man sich politische oder generell soziale Konflikte innerhalb des Volkes als weitere Motive vorzustellen.

Aus der Quelle wird weiterhin deutlich, wie prominent die oikistai – d.h. diejenigen Personen, welche die Siedler aus ihrer Heimatstadt in die neuen Gebiete führten (Nausithoos im Falle der Phaiaken) – waren. In der Regel bildeten sie als Adlige zusammen mit ihren politischen Gefolgsleuten (hetairoi) der Kern der jeweiligen Kolonisation und übten auch in der neugegründeten Stadt die führende Rolle aus. Die Quelle zeigt ja deutlich, wie Nausithoos die Ackerflächen ein- und verteilt und auch, wie es ihm anscheinend gelingt, eine Erbfolge zu etablieren.

Des Weiteren sind die Baumaßnahmen der Kolonisten zu betonen, welche die grundlegenden und für eine griechische Poleis charakteristischen Gebäude begründen. Neben den für die Nahrungsversorgung der Siedler unverzichtbaren Wohnräumen und Äckern bzw. Weideländern waren die Tempel ein unabdingbarer Bestandteil der griechischen Kultur. Ohne gebührende Kultpflege, z.B. durch Opfergaben, war das gute und richtige Leben – insbesondere in einer so extremen Situation wie der Auswanderung – nach griechischer Mentalität nicht möglich. Abschließend sei noch auf die Stadtmauer verweisen. Sie stellte sowohl eine Schutzmaßnahme dar als auch einen klaren Indikator eines fest abgesteckten und organisierten städtischen Raumes.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Die große Kolonisation / Der Orient“. Um einen breiteren Einblick in die griechische Archaik zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Griechische Geschichte I – Archaik“.
Hier geht’s zum Podcast

Die Gründung Smyrnas

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Strabon
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Strab. 14.1.4 – Original:

ἀπελθόντες δὲ παρὰ τῶν Ἐφεσίων οἱ Σμυρναῖοι στρατεύουσιν ἐπὶ τὸν τόπον, ἐν ᾧ νῦν ἔστιν ἡ Σμύρνα, Λελέγων κατεχόντων: ἐκβαλόντες δ᾽ αὐτοὺς ἔκτισαν τὴν παλαιὰν Σμύρναν διέχουσαν τῆς νῦν περὶ εἴκοσι σταδίους. ὕστερον δὲ ὑπὸ Αἰολέων ἐκπεσόντες κατέφυγον εἰς Κολοφῶνα, καὶ μετὰ τῶν ἐνθένδε ἐπιόντες τὴν σφετέραν ἀπέλαβον: καθάπερ καὶ Μίμνερμος ἐν τῇ Ναννοῖ φράζει μνησθεὶς τῆς Σμύρνης ὅτι περιμάχητος ἀεί
“ἡμεῖς δηὖτε Πύλον Νηλήιον ἄστυ λιπόντες
ἱμερτὴν Ἀσίην νηυσὶν ἀφικόμεθα:
ἐς δ᾽ ἐρατὴν Κολοφῶνα βίην ὑπέροπλον ἔχοντες
ἑζόμεθ᾽ ἀργαλέης ὕβριος ἡγεμόνες.
κεῖθεν δ᾽ ἀστήεντος ἀπορνύμενοι ποταμοῖο
θεῶν βουλῇ Σμύρνην εἵλομεν Αἰολίδα.”

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung:: H. L. Jones
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung

On departing from the Ephesians, the Smyrnaeans marched to the place where Smyrna now is, which was in the possession of the Leleges, and, having driven them out, they founded the ancient Smyrna, which is about twenty stadia distant from the present Smyrna. But later, being driven out by the Aeolians, they fled for refuge to Colophon, and then with the Colophonians returned to their own land and took it back, as Mimnermus tells us in his Nanno, after recalling that Smyrna was always an object of contention: “After we left Pylus, the steep city of Neleus, we came by ship to lovely Asia, and with our overweening might settled in beloved Colophon, taking the initiative in grievous insolence. And from there, setting out from the Astëeis River, by the will of the gods we took Aeolian Smyrna.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Niklas Rempe
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Strab. 14.1.4

Leitfragen:

1) Beschreiben Sie die Gründung und Entwicklung Smyrnas.

2) Was kann über die Art und Weise der Gründung und Erhaltung der Stadt ausgesagt werden?

3) Interpretieren Sie Strabons Umgang mit archaischer Dichtung.

Kommentar:

Strabon beschreibt in der Quellenpassage die Gründung der Polis Smyrna – dem heutigen Izmir in der Türkei. Er wirkte um die Zeitenwende und stellt damit Ereignisse dar, die mehrere Jahrhunderte vor seiner Geburt stattfanden. Das Gebiet, in dem später Smyrna errichtet werden sollte, gehörte nach Strabon ursprünglich den Lelegern. Dieses in Kleinasien ansässige Volk wurde allerdings von ionischen Griechen gewaltsam vertrieben. Letztere sind es, die daraufhin die Stadt Smyrna gründeten. Die Früchte ihrer Eroberung konnten sie allerdings nicht lange genießen, da sie später selber das Schicksal der Leleger erlitten. Auch sie wurden demnach gewaltsam vertrieben, wobei diesmal aiolische Griechen dafür verantwortlich gewesen sein sollen. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als ins benachbarte Kolophon zu fliehen. Dort konnten sie ihre Kräfte allerdings sammeln und mit Unterstützung durch die Bewohner Kolophons das von den Aiolern besetzte Smyrna zurückerobern.

Hervorzuheben ist, dass sowohl die Gründung als auch die weitere Entwicklung Smyrnas von Gewalt und Umwälzungen geprägt war. Die ionischen Siedler gründeten die Polis nicht etwa auf unbesiedeltem Gebiet, sondern drangen ins Land der Leleger ein und vertrieben diese gewaltsam. Dies war keineswegs ein Novum in der Geschichte der Kolonisation. Der Mittelmeerraum war auch bzw. schon vor der archaischen Zeit zum Teil eng besiedelt, und günstige Siedlungsplätze entsprechend rar gesät. Unterstrichen wird dieser Umstand dadurch, dass die Ionier selber aus diesem stark umkämpften Gebiet vertrieben wurden. Ihre freundschaftlichen Verbindungen zur Nachbarstadt Kolphon konnten in dieser bedrängten Situation allerdings das Schlimmste verhindern. Es war ihnen möglich, einen Gegenangriff zu starten und Smyrna wieder unter ionische Kontrolle zu bringen. Zu betonen ist diesbezüglich noch, dass die Kämpfe um gutes Siedlungsland nicht etwa nur zwischen Griechen und Nicht-Griechen, wie z.B. den Lelegern, ausgefochten wurden, sondern es auch unter den Griechen zu gewaltsamen Konflikten kam. Lange konnten die Ionier die Früchte ihrer Anstrengung übrigens nicht genießen – die Lyder unter König Alyattes II. zerstörten die Polis um 600 v. Chr. fast vollständig.

Die Dichtung – genauer einige Verse des archaischen Lyrikers Mimnermos – ist ein besonders interessanter Aspekt dieser Quellenpassage. Strabon zitiert mehrere Verse des Dichters und gibt auch den Namen des Werkes an, aus denen sie stammen würden. Der Geograph benutzt sie als Beleg für seine These, dass die aus Smyrna vertriebenen Ionier mit Hilfe aus Kolophon die Polis von den Aiolern zurückeroberten. Dieser Umgang mit frücharchaischer Dichtung bedeutet sowohl, dass Strabon Zugriff auf diese Jahrhunderte alte Poesie hatte, als auch, dass er ihren Inhalt studierte und interpretierte. Interessanter Weise befand sich der Geograph in einer ganz ähnlichen Situation wie es die heutige historische Forschung ist, die sich mit Begebenheiten in der Archaik auseinandersetzt: Einige wenige überlieferte Fragmente und Werke der archaischen Lyriker sind es, aus denen – in Ermangelung anderer literarischer Quellen – Aussagen über diese Periode der Geschichte gemacht werden müssen. Das vom Geographen erwähnte Werk des Dichters (Nanno) ist heute nicht mehr überliefert. Dies bedeutet, dass derartige Zitate, wie man sie bei Strabon häufiger findet, heutzutage oftmals die einzigen Überlieferungskontexte der frühen Dichtung darstellen.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Die große Kolonisation / Der Orient“. Um einen breiteren Einblick in die griechische Archaik zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Griechische Geschichte I – Archaik“.
Hier geht’s zum Podcast

Die frühe Besiedlung Siziliens

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Thukydides
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Thuk. 6.2-3 – Original:

[1] ᾠκίσθη δὲ ὧδε τὸ ἀρχαῖον, καὶ τοσάδε ἔθνη ἔσχε τὰ ξύμπαντα. παλαίτατοι μὲν λέγονται ἐν μέρει τινὶ τῆς χώρας Κύκλωπες καὶ Λαιστρυγόνες οἰκῆσαι, ὧν ἐγὼ οὔτε γένος ἔχω εἰπεῖν οὔτε ὁπόθεν ἐσῆλθον ἢ ὅποι ἀπεχώρησαν: ἀρκείτω δὲ ὡς ποιηταῖς τε εἴρηται καὶ ὡς ἕκαστός πῃ γιγνώσκει περὶ αὐτῶν. [2] Σικανοὶ δὲ μετ᾽ αὐτοὺς πρῶτοι φαίνονται ἐνοικισάμενοι, ὡς μὲν αὐτοί φασι, καὶ πρότεροι διὰ τὸ αὐτόχθονες εἶναι, ὡς δὲ ἡ ἀλήθεια εὑρίσκεται, Ἴβηρες ὄντες καὶ ἀπὸ τοῦ Σικανοῦ ποταμοῦ τοῦ ἐν Ἰβηρίᾳ ὑπὸ Λιγύων ἀναστάντες. καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν Σικανία τότε ἡ νῆσος ἐκαλεῖτο, πρότερον Τρινακρία καλουμένη: οἰκοῦσι δὲ ἔτι καὶ νῦν τὰ πρὸς ἑσπέραν τὴν Σικελίαν. [3] Ἰλίου δὲ ἁλισκομένου τῶν Τρώων τινὲς διαφυγόντες Ἀχαιοὺς πλοίοις ἀφικνοῦνται πρὸς τὴν Σικελίαν, καὶ ὅμοροι τοῖς Σικανοῖς οἰκήσαντες ξύμπαντες μὲν Ἔλυμοι ἐκλήθησαν, πόλεις δ᾽ αὐτῶν Ἔρυξ τε καὶ Ἔγεστα. προσξυνῴκησαν δὲ αὐτοῖς καὶ Φωκέων τινὲς τῶν ἀπὸ Τροίας τότε χειμῶνι ἐς Λιβύην πρῶτον, ἔπειτα ἐς Σικελίαν ἀπ᾽ αὐτῆς κατενεχθέντες. [4] Σικελοὶ δ᾽ ἐξ Ἰταλίας (ἐνταῦθα γὰρ ᾤκουν) διέβησαν ἐς Σικελίαν, φεύγοντες Ὀπικούς, ὡς μὲν εἰκὸς καὶ λέγεται, ἐπὶ σχεδιῶν, τηρήσαντες τὸν πορθμὸν κατιόντος τοῦ ἀνέμου, τάχα ἂν δὲ καὶ ἄλλως πως ἐσπλεύσαντες. εἰσὶ δὲ καὶ νῦν ἔτι ἐν τῇ Ἰταλίᾳ Σικελοί, καὶ ἡ χώρα ἀπὸ Ἰταλοῦ βασιλέως τινὸς Σικελῶν, τοὔνομα τοῦτο ἔχοντος, οὕτως Ἰταλία ἐπωνομάσθη. [5] ἐλθόντες δὲ ἐς τὴν Σικελίαν στρατὸς πολὺς τούς τε Σικανοὺς κρατοῦντες μάχῃ ἀνέστειλαν πρὸς τὰ μεσημβρινὰ καὶ ἑσπέρια αὐτῆς καὶ ἀντὶ Σικανίας Σικελίαν τὴν νῆσον ἐποίησαν καλεῖσθαι, καὶ τὰ κράτιστα τῆς γῆς ᾤκησαν ἔχοντες, ἐπεὶ διέβησαν, ἔτη ἐγγὺς τριακόσια πρὶν Ἕλληνας ἐς Σικελίαν ἐλθεῖν: ἔτι δὲ καὶ νῦν τὰ μέσα καὶ τὰ πρὸς βορρᾶν τῆς νήσου ἔχουσιν. [6] ᾤκουν δὲ καὶ Φοίνικες περὶ πᾶσαν μὲν τὴν Σικελίαν ἄκρας τε ἐπὶ τῇ θαλάσσῃ ἀπολαβόντες καὶ τὰ ἐπικείμενα νησίδια ἐμπορίας ἕνεκεν τῆς πρὸς τοὺς Σικελούς: ἐπειδὴ δὲ οἱ Ἕλληνες πολλοὶ κατὰ θάλασσαν ἐπεσέπλεον, ἐκλιπόντες τὰ πλείω Μοτύην καὶ Σολόεντα καὶ Πάνορμον ἐγγὺς τῶν Ἐλύμων ξυνοικήσαντες ἐνέμοντο, ξυμμαχίᾳ τε πίσυνοι τῇ τῶν Ἐλύμων, καὶ ὅτι ἐντεῦθεν ἐλάχιστον πλοῦν Καρχηδὼν Σικελίας ἀπέχει. βάρβαροι μὲν οὖν τοσοίδε Σικελίαν καὶ οὕτως ᾤκησαν. [1] Ἑλλήνων δὲ πρῶτοι Χαλκιδῆς ἐξ Εὐβοίας πλεύσαντες μετὰ Θουκλέους οἰκιστοῦ Νάξον ᾤκισαν, καὶ Ἀπόλλωνος Ἀρχηγέτου βωμὸν ὅστις νῦν ἔξω τῆς πόλεώς ἐστιν ἱδρύσαντο, ἐφ᾽ ᾧ, ὅταν ἐκ Σικελίας θεωροὶ πλέωσι, πρῶτον θύουσιν. [2] Συρακούσας δὲ τοῦ ἐχομένου ἔτους Ἀρχίας τῶν Ἡρακλειδῶν ἐκ Κορίνθου ᾤκισε, Σικελοὺς ἐξελάσας πρῶτον ἐκ τῆς νήσου ἐν ᾗ νῦν οὐκέτι περικλυζομένῃ ἡ πόλις ἡ ἐντός ἐστιν: ὕστερον δὲ χρόνῳ καὶ ἡ ἔξω προστειχισθεῖσα πολυάνθρωπος ἐγένετο. [3] Θουκλῆς δὲ καὶ οἱ Χαλκιδῆς ἐκ Νάξου ὁρμηθέντες ἔτει πέμπτῳ μετὰ Συρακούσας οἰκισθείσας Λεοντίνους τε πολέμῳ τοὺς Σικελοὺς ἐξελάσαντες οἰκίζουσι, καὶ μετ᾽ αὐτοὺς Κατάνην: οἰκιστὴν δὲ αὐτοὶ Καταναῖοι ἐποιήσαντο Εὔαρχον.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung:: Richard Crawley
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung

It was settled originally as follows, and the peoples that occupied it are these. The earliest inhabitants spoken of in any part of the country are the Cyclopes and Laestrygones; but I cannot tell of what race they were, or whence they came or whither they went, and must leave my readers to what the poets have said of them and to what may be generally known concerning them. [2] The Sicanians appear to have been the next settlers, although they pretend to have been the first of all and aborigines; but the facts show that they were Iberians, driven by the Ligurians from the river Sicanus in Iberia. It was from them that the island, before called Trinacaria, took its name of Sicania, and to the present day they inhabit the west of Sicily. [3] On the fall of Ilium, some of the Trojans escaped from the Achaeans, came in ships to Sicily, and settled next to the Sicanians under the general name of Elymi; their towns being called Eryx and Egesta. With them settled some of the Phocians carried on their way from Troy by a storm, first to Libya, and afterwards from thence to Sicily. [4] The Sicels crossed over to Sicily from their first home Italy, flying from the Opicans, as tradition says and as seems not unlikely, upon rafts, having watched till the wind set down the strait to effect the passage; although perhaps they may have sailed over in some other way. Even at the present day there are still Sicels in Italy; and the country got its name of Italy from Italus, a king of the Sicels, so called. [5] These went with a great host to Sicily, defeated the Sicanians in battle and forced them to remove to the south and west of the island, which thus came to be called Sicily instead of Sicania, and after they crossed over continued to enjoy the richest parts of the country for near three hundred years before any Hellenes came to Sicily; indeed they still hold the centre and north of the island. [6] There were also Phoenicians living all round Sicily, who had occupied promontories upon the sea coasts and the islets adjacent for the purpose of trading with the Sicels. But when the Hellenes began to arrive in considerable numbers by sea, the Phoenicians abandoned most of their stations, and drawing together took up their abode in Motye, Soloeis, and Panormus, near the Elymi, partly because they confided in their alliance, and also because these are the nearest points, for the voyage between Carthage and Sicily. [1] These were the barbarians in Sicily, settled as I have said. Of the Hellenes, the first to arrive were Chalcidians from Euboea with Thucles, their founder. They founded Naxos and built the altar to Apollo Archegetes, which now stands outside the town, and upon which the deputies for the games sacrifice before sailing from Sicily. [2] Syracuse was founded the year afterwards by Archias, one of the Heraclids from Corinth, who began by driving out the Sicels from the island upon which the inner city now stands, though it is no longer surrounded by water: in process of time the outer town also was taken within the walls and became populous. [3] Meanwhile Thucles and the Chalcidians set out from Naxos in the fifth year after the foundation of Syracuse, and drove out the Sicels by arms and founded Leontini and afterwards Catana; the Catanians themselves choosing Evarchus as their founder.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Niklas Rempe
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Thuk. 6.2-3

Leitfragen:

1) Beschreiben Sie Thukydides Darstellung der Kolonisation Siziliens.

2) Welche Unterschiede lassen sich zwischen der „barbarischen“ und griechischen Kolonisation ausmachen?

3) Was für Rückschlüsse lassen sich aus der Quelle über den geographischen und historischen Horizont der Griechen ziehen?

Kommentar:

Thukydides beginnt seine Beschreibung der Kolonisation Siziliens in der mythischen Vergangenheit und beruft sich für diese Informationen auf Dichter und ihre Werke (zu denken ist hier an Homer): Kyklopen und Laistrygonen – beides Geschlechter von riesigen Menschenfressern – hätten in der Frühzeit Sizilien bewohnt. Den Platz dieser Ungeheuer auf der Insel sollen allerdings schon früh die Sikaner eingenommen haben. Ursprünglich stammten diese aus der Gegend um den Sikanosfluss in Iberien und seien von dort gewaltsam vertrieben worden. Sizilien hätte zu dieser Zeit entsprechend Sikanien geheißen. Ihnen folgten nach der Zerstörung Trojas durch das Heer um Agamemnon einige trojanische Flüchtlinge und nannten sich Elymer. Mit ihnen hätten einige Phoker die Insel erreicht und sich angesiedelt. Auch die Sikeler fassten Fuß auf Sizilien, nachdem ihre italische Heimat – benannt nach dem sikelischen König Italos – von Opikern erobert wurde. Sie drangen mit einem Heer auf die Insel und verdrängten die Sikaner in die südlichen und westlichen Gebiete. Ebenfalls zu dieser Zeit an den Küsten der Insel ansässig, die nach der Eroberung durch die Sikeler nunmehr Sizilien hieß, waren die Phönizier. Sie waren insbesondere durch ihren Handel im gesamten Mittelmeerraum und ihre nahe gelegene Kolonie Karthago an Sizilien interessiert. Vor der Ankunft der Griechen war Sizilien demnach von Sikanern, Elymern (inklusive einigen Phokern), Sikelern und Phöniziern bewohnt.

Von den Griechen kamen zuerst Kolonisten unter der Führung von Thukles auf die Insel und gründeten die nach Thukydides älteste griechische Kolonie Siziliens: Naxos. Ihre Religion und Kultur auch in der Ferne beibehaltend, errichteten sie einen Altar des Apollon. Archaias – ein Heraklide aus Korinth – gründete darauffolgend Syrakus, nicht jedoch ohne zuvor die dort ansässigen Sikeler gewaltsam vertrieben zu haben. Der Bau einer großen Befestigungsmauer garantierte Syrakus in den folgenden Jahren Sicherheit und ein immer weiter wachsendes Volk. Auch Thukles, der vor einiger Zeit noch Naxos gründet hatte, zog ein weiteres mal aus und auch er besiegte die Sikeler, um in deren ursprünglichem Gebiet Leontinoi und Katane zu gründen. Die Einwohner von Katane scheinen dieser Darstellung nach Thukydides allerdings zu widersprechen und geben den Euarchos als ihren Städtegründer an.

Die Besiedlung durch die – wie Thukydides sie nennt – „Barbarenstämme“ und Griechen läuft in der Quelle sehr verschieden ab. Es ist auffällig, dass alle „barbarischen“ Völker der Insel (mit Ausnahme der im Mittelmeerraum sehr verbreiteten Phönizier) gewaltsam aus ihrer ursprünglichen Heimat vertrieben wurden. Sie kamen als Flüchtlinge nach Sizilien, und allein die Sikeler konnten einen militärischen Sieg gegen die nunmehr zweimal geschlagenen Sikaner erringen. Anders verhält es sich mit den Griechen. Sie kamen nicht als Flüchtende auf die Insel und eroberten sich ihre jeweiligen Siedlungsplätze. Wieder wurden hier also die „Barbaren“ geschlagen. Auch erfährt man aus der Quelle von den prestigeträchtigen Bauprojekten der Griechen, und die Siedler um Archaias bemühten sich schnell und erfolgreich um eine Stadtmauer zur Verteidigung von Syrakus – sie wollten sich nicht wie die Sikeler wieder vertreiben lassen. Weiterhin sind die immer namentlich genannten Städtegründer zu betonen. Diese oikistai waren Adlige, die mit ihren Anhängern (hetairoi) und durch Unterstützung der Mutterstadt das Wagnis der Kolonisation eingingen. Sie stellten wiederum später auch den Kern der neugegründeten Siedlung dar und wurden nicht selten in späterer Zeit als Heroen verehrt.

Die Quelle lässt einige Rückschlüsse über das Wissen der Griechen zu Thukyides‘ Zeit hinsichtlich der verschiedenen sowohl zeitgenössischen als auch historischen Völker und Regionen zu. Zum einen muss betont werden, wie viele Informationen Thukydides über die Besiedlung und Kolonisation auf Sizilien zu haben scheint. Er weiß sowohl von verschiedenen nicht-griechischen Völkern der Insel als auch von deren Ursprüngen und Geschichte. Diese Ereignisse, die sich hunderte Jahre vor dem Verfassen der Quelle abgespielt haben sollen, werden fast minutiös wiedergegeben. Selbes gilt für die griechische Besiedlung der Insel. Man erkennt zudem, dass dem Athener Thukydides Orte wie das ferne Spanien oder Karthago und Libyen an der Nordküste Afrika bekannt sind und die Griechen seiner Zeit ihren Blick keineswegs nur auf ihre Heimatgefilde beschränkten. Nichtsdestoweniger sollte die Darstellung – das gilt für jede Quelle – nicht gänzlich für bare Münze genommen werden. Wie aus den Unterschieden der Kolonisation zwischen Griechen und den anderen Völkern zu sehen ist, kann sich auch Thukydides nicht immer eines parteiischen Anstrichs entraten. Dennoch gilt: der zwar subjektive, aber doch enorme Erfahrungshorizont des Autors und anderer Griechen der Zeit darf nicht unterschätzt werden.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Die große Kolonisation / Der Orient“. Um einen breiteren Einblick in die griechische Archaik zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Griechische Geschichte I – Archaik“.
Hier geht’s zum Podcast

Stellung des basileus

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Homer
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Hom. Il. 9.9-78 – Original:

Ἀτρεΐδης δ᾽ ἄχεϊ μεγάλῳ βεβολημένος ἦτορ
φοίτα κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κελεύων 10
κλήδην εἰς ἀγορὴν κικλήσκειν ἄνδρα ἕκαστον,
μὴ δὲ βοᾶν: αὐτὸς δὲ μετὰ πρώτοισι πονεῖτο.
ἷζον δ᾽ εἰν ἀγορῇ τετιηότες: ἂν δ᾽ Ἀγαμέμνων
ἵστατο δάκρυ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος
ἥ τε κατ᾽ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ: 15
ὣς ὃ βαρὺ στενάχων ἔπε᾽ Ἀργείοισι μετηύδα:
‘ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
Ζεύς με μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ
σχέτλιος, ὃς τότε μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν
Ἴλιον ἐκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι, 20
νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με κελεύει
δυσκλέα Ἄργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν.
οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι,
ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα
ἠδ᾽ ἔτι καὶ λύσει: τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον. 25
ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες:
φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν:
οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.’
ὣς ἔφαθ᾽, οἳ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
δὴν δ᾽ ἄνεῳ ἦσαν τετιηότες υἷες Ἀχαιῶν: 30
ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης:
‘Ἀτρεΐδη σοὶ πρῶτα μαχήσομαι ἀφραδέοντι,
ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἀγορῇ: σὺ δὲ μή τι χολωθῇς.
ἀλκὴν μέν μοι πρῶτον ὀνείδισας ἐν Δαναοῖσι
φὰς ἔμεν ἀπτόλεμον καὶ ἀνάλκιδα: ταῦτα δὲ πάντα 35
ἴσασ᾽ Ἀργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες.
σοὶ δὲ διάνδιχα δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω:
σκήπτρῳ μέν τοι δῶκε τετιμῆσθαι περὶ πάντων,
ἀλκὴν δ᾽ οὔ τοι δῶκεν, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
δαιμόνι᾽ οὕτω που μάλα ἔλπεαι υἷας Ἀχαιῶν 40
ἀπτολέμους τ᾽ ἔμεναι καὶ ἀνάλκιδας ὡς ἀγορεύεις;
εἰ δέ τοι αὐτῷ θυμὸς ἐπέσσυται ὥς τε νέεσθαι
ἔρχεο: πάρ τοι ὁδός, νῆες δέ τοι ἄγχι θαλάσσης
ἑστᾶσ᾽, αἵ τοι ἕποντο Μυκήνηθεν μάλα πολλαί.
ἀλλ᾽ ἄλλοι μενέουσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ 45
εἰς ὅ κέ περ Τροίην διαπέρσομεν. εἰ δὲ καὶ αὐτοὶ
φευγόντων σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν:
νῶϊ δ᾽ ἐγὼ Σθένελός τε μαχησόμεθ᾽ εἰς ὅ κε τέκμωρ
Ἰλίου εὕρωμεν: σὺν γὰρ θεῷ εἰλήλουθμεν.’
ὣς ἔφαθ᾽, οἳ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Ἀχαιῶν 50
μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο.
τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος μετεφώνεεν ἱππότα Νέστωρ:
Τυδεΐδη περὶ μὲν πολέμῳ ἔνι καρτερός ἐσσι,
καὶ βουλῇ μετὰ πάντας ὁμήλικας ἔπλευ ἄριστος.
οὔ τίς τοι τὸν μῦθον ὀνόσσεται ὅσσοι Ἀχαιοί, 55
οὐδὲ πάλιν ἐρέει: ἀτὰρ οὐ τέλος ἵκεο μύθων.
ἦ μὲν καὶ νέος ἐσσί, ἐμὸς δέ κε καὶ πάϊς εἴης
ὁπλότατος γενεῆφιν: ἀτὰρ πεπνυμένα βάζεις
Ἀργείων βασιλῆας, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπες.
‘ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐγών, ὃς σεῖο γεραίτερος εὔχομαι εἶναι, 60
ἐξείπω καὶ πάντα διίξομαι: οὐδέ κέ τίς μοι
μῦθον ἀτιμήσει᾽, οὐδὲ κρείων Ἀγαμέμνων.
ἀφρήτωρ ἀθέμιστος ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος
ὃς πολέμου ἔραται ἐπιδημίου ὀκρυόεντος.
ἀλλ᾽ ἤτοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτὶ μελαίνῃ 65
δόρπά τ᾽ ἐφοπλισόμεσθα: φυλακτῆρες δὲ ἕκαστοι
λεξάσθων παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός.
κούροισιν μὲν ταῦτ᾽ ἐπιτέλλομαι: αὐτὰρ ἔπειτα
Ἀτρεΐδη σὺ μὲν ἄρχε: σὺ γὰρ βασιλεύτατός ἐσσι.
δαίνυ δαῖτα γέρουσιν: ἔοικέ τοι, οὔ τοι ἀεικές. 70
πλεῖαί τοι οἴνου κλισίαι, τὸν νῆες Ἀχαιῶν
ἠμάτιαι Θρῄκηθεν ἐπ᾽ εὐρέα πόντον ἄγουσι:
πᾶσά τοί ἐσθ᾽ ὑποδεξίη, πολέεσσι δ᾽ ἀνάσσεις.
πολλῶν δ᾽ ἀγρομένων τῷ πείσεαι ὅς κεν ἀρίστην
βουλὴν βουλεύσῃ: μάλα δὲ χρεὼ πάντας Ἀχαιοὺς 75
ἐσθλῆς καὶ πυκινῆς, ὅτι δήϊοι ἐγγύθι νηῶν
καίουσιν πυρὰ πολλά: τίς ἂν τάδε γηθήσειε;
νὺξ δ᾽ ἧδ᾽ ἠὲ διαρραίσει στρατὸν ἠὲ σαώσει.’

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: A.T. Murray
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung

But the son of Atreus, stricken to the heart with sore grief, [10] went this way and that, bidding the clear-voiced heralds summon every man by name to the place of gathering, but not to shout aloud; and himself he toiled amid the foremost. So they sat in the place of gathering, sore troubled, and Agamemnon stood up weeping even as a fountain of dark water [15] that down over the face of a beetling cliff poureth its dusky stream; even so with deep groaning spake he amid the Argives, saying:“My friends, leaders and rulers of the Argives, great Zeus, son of Cronos, hath ensnared me in grievous blindness of heart, cruel god! seeing that of old he promised me, and bowed his head thereto, [20] that not until I had sacked well-walled Ilios should I get me home; but now hath he planned cruel deceit, and biddeth me return inglorious to Argos, when I have lost much people. So, I ween, must be the good pleasure of Zeus supreme in might, who hath laid low the heads of many cities, [25] yea, and shall lay low; for his power is above all. Nay, come, even as I shall bid let us all obey: let us flee with our ships to our dear native land; for no more is there hope that we shall take broad-wayed Troy.” So spake he, and they all became hushed in silence. [30] Long time were they silent in their grief, the sons of the Achaeans, but at length there spake among them Diomedes, good at the war-cry:“Son of Atreus, with thee first will I contend in thy folly, where it is meet, O king, even in the place of gathering: and be not thou anywise wroth thereat. My valour didst thou revile at the first amid the Danaans, [35] and saidst that I was no man of war but a weakling; and all this know the Achaeans both young and old. But as for thee, the son of crooked-counselling Cronos hath endowed thee in divided wise: with the sceptre hath he granted thee to be honoured above all, but valour he gave thee not, wherein is the greatest might. [40] Strange king, dost thou indeed deem that the sons of the Achaeans are thus unwarlike and weaklings as thou sayest? Nay, if thine own heart is eager to return, get thee gone; before thee lies the way, and thy ships stand beside the sea, all the many ships that followed thee from Mycenae. [45] Howbeit the other long-haired Achaeans will abide here until we have laid waste Troy. Nay, let them also flee in their ships to their dear native land; yet will we twain, Sthenelus and I, fight on, until we win the goal of Ilios; for with the aid of heaven are we come.” [50] So spake he, and all the sons of the Achaeans shouted aloud, applauding the word of Diomedes, tamer of horses. Then uprose and spake among them the horseman Nestor:“Son of Tydeus, above all men art thou mighty in battle, [55] and in council art the best amid all those of thine own age. Not one of all the Achaeans will make light of what thou sayest neither gainsay it; yet hast thou not reached a final end of words. Moreover, thou art in sooth but young, thou mightest e’en be my son, my youngest born; yet thou givest prudent counsel to the princes of the Argives, seeing thou speakest according to right. [60] But come, I that avow me to be older than thou will speak forth and will declare the whole; neither shall any man scorn my words, no, not even lord Agamemnon. A clanless, lawless, hearthless man is he that loveth dread strife among his own folk. [65] Howbeit for this present let us yield to black night and make ready our supper; and let sentinels post themselves severally along the digged ditch without the wall. To the young men give I this charge; but thereafter do thou, son of Atreus, take the lead, for thou art most kingly. [70] Make thou a feast for the elders; this were but right and seemly for thee. Full are thy huts of wine that the ships of the Achaeans bring thee each day from Thrace, over the wide sea; all manner of entertainment hast thou at hand, seeing thou art king over many. And when many are gathered together thou shalt follow him whoso shall devise [75] the wisest counsel. And sore need have all the Achaeans of counsel both good and prudent, seeing that foemen hard by the ships are kindling their many watchfires; what man could rejoice thereat? This night shall either bring to ruin or save our host.”

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Niklas Rempe
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Hom. Il. 9.9-78

Leitfragen:

1) Warum ruft Agamemnon die Heeresversammlung ein und wie reagiert Diomedes darauf

2) Welche Rolle spielt das Alter der versammelten Männer?

3) Welche Rückschlüsse lassen sich aus der Textstelle über die Stellung Agamemnons im Heer ableiten?

Kommentar:

Nach einer unglücklich verlaufenen Schlacht vor den Mauern Trojas steht der Erfolg des Trojanischen Krieges für die Griechen auf Messers Schneide. Agamemnon, der Herrscher über Argos und oberster Heerführer der Griechen, verzagt ob dieser Entwicklung. Er beruft eine Versammlung aller Männer ein und verkündet sein Vorhaben, vom weiteren Kämpfen abzulassen und in seine Heimat zurückzukehren. Zeus, der ihm einst versprach, siegreich aus Troja heimzukehren, scheint seine Unterstützung aufgekündigt zu haben – nur so ist die zuvor erlittene Niederlage zu erklären. Die Konsequenz ist klar: Abzug des Heeres aus Troja. Bestürzt schweigt das Heer bis Diomedes, Sohn des Tydeus, das Wort ergreift. Er widerspricht Agamemnon und wirft ihm Mutlosigkeit vor. Er solle sich ein Beispiel an den versammelten Griechen nehmen. Viele seien immer noch bereit, den Kampf mit den Trojanern fortzusetzen und wollen nicht eher abzuziehen, bis der Sieg errungen sei. Die Reaktion des Heeres scheint Diomedes recht zu geben, denn es bricht in Jubel aus.

Im weiteren Verlauf der Versammlung meldet sich Nestor zu Wort, der durch seine Weisheit und altersbedingte Erfahrung hervorsticht. Er dankt Diomedes für den Rat und lobt dessen jugendlichen Eifer, hebt jedoch hervor, dass die Angelegenheit noch mehr Worte und Argumente bedarf, um vollends geklärt zu werden. Er rät Agamemnon, das Nachtmahl vorbereiten zu lassen. Außerdem empfiehlt er, die jungen Männer der Griechen als Wachen abzustellen und dass die alten und erfahrenen Griechen in kleinerer Runde weiter beraten sollen. Deutlich wird hier der Wert des Alters in der Gesellschaft der frühen Griechen. Durch die damit einhergehende Erfahrung und Autorität sind die Alten (gerontes) am besten dazu geeignet Ratschläge zu erteilen. Die Anregung Diomedes‘, die Kämpfe fortzuführen, ist zwar durchaus zulässig, doch fehlen ihm die Ausgewogenheit und Erfahrung, die nur das Alter bringen kann. Er und seine Altersgenossen sind eher geeignet für Aufgaben wie die Bewachung des Heeres, wo sie ihre körperliche Überlegenheit besser einsetzen können.

Agamemon ist vordergründig der uneingeschränkte Herr über das griechische Heer, denn schließlich hat ihm Zeus diese Aufgabe anvertraut. Nichtsdestoweniger muss auch er als Führer (basileus) der Griechen den Rat seiner Standesgenossen beherzigen. Deutlich wird dies, wenn er selber die Heeresversammlung einberuft und Diomdes ihm dort – gemäß seinem Recht als einer der führenden Männer des Heeres – den Rat erteilt weiter zu kämpfen. Auch Nestor betont sowohl die Führungsrolle des Agamemnons als auch dessen Pflicht, Ratschläge zu beherzigen. Freilich sollte nicht davon ausgegangen werden, dass üblicherweise jeder Mann im Heer das Wort in einer derartigen Versammlung ergreifen konnte – die Sprecher sind selber Vorsteher (basileis) ihrer jeweiligen Männer und haben sich nur im Kontext des Trojanischen Krieges Agamemnon untergeordnet. Die Akklamation des Heeres, also die durch Jubel geäußerte Zustimmung für Diomedes Vorschlag, wurde sicherlich auch in den adligen Kreisen verstanden und berücksichtigt. Die schlussendliche Entscheidung fällt dann aber außerhalb der Heeresversammlung. Nestors Empfehlung folgend hört sich Agamemnon im späteren Verlauf der Ilias die Ratschläge seiner Standesgenossen an und kommt zu einer Entscheidung: Der Kampf um Troja wird fortgesetzt.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Die Dunklen Jahre“. Um einen breiteren Einblick in die griechische Archaik zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Griechische Geschichte I – Archaik“.
Hier geht’s zum Podcast

Die Kyklopen

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Homer
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Hom. Od. 9.105-141 – Original:

ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ: 105
Κυκλώπων δ᾽ ἐς γαῖαν ὑπερφιάλων ἀθεμίστων
ἱκόμεθ᾽, οἵ ῥα θεοῖσι πεποιθότες ἀθανάτοισιν
οὔτε φυτεύουσιν χερσὶν φυτὸν οὔτ᾽ ἀρόωσιν,
ἀλλὰ τά γ᾽ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται,
πυροὶ καὶ κριθαὶ ἠδ᾽ ἄμπελοι, αἵ τε φέρουσιν 110
οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει.
τοῖσιν δ᾽ οὔτ᾽ ἀγοραὶ βουληφόροι οὔτε θέμιστες,
ἀλλ᾽ οἵ γ᾽ ὑψηλῶν ὀρέων ναίουσι κάρηνα
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, θεμιστεύει δὲ ἕκαστος
παίδων ἠδ᾽ ἀλόχων, οὐδ᾽ ἀλλήλων ἀλέγουσιν.’ 115
νῆσος ἔπειτα λάχεια παρὲκ λιμένος τετάνυσται,
γαίης Κυκλώπων οὔτε σχεδὸν οὔτ᾽ ἀποτηλοῦ,
ὑλήεσσ᾽: ἐν δ᾽ αἶγες ἀπειρέσιαι γεγάασιν
ἄγριαι: οὐ μὲν γὰρ πάτος ἀνθρώπων ἀπερύκει,
οὐδέ μιν εἰσοιχνεῦσι κυνηγέται, οἵ τε καθ᾽ ὕλην 120
ἄλγεα πάσχουσιν κορυφὰς ὀρέων ἐφέποντες.
οὔτ᾽ ἄρα ποίμνῃσιν καταΐσχεται οὔτ᾽ ἀρότοισιν,
ἀλλ᾽ ἥ γ᾽ ἄσπαρτος καὶ ἀνήροτος ἤματα πάντα
ἀνδρῶν χηρεύει, βόσκει δέ τε μηκάδας αἶγας.
οὐ γὰρ Κυκλώπεσσι νέες πάρα μιλτοπάρῃοι, 125
οὐδ᾽ ἄνδρες νηῶν ἔνι τέκτονες, οἵ κε κάμοιεν
νῆας ἐυσσέλμους, αἵ κεν τελέοιεν ἕκαστα
ἄστε᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπων ἱκνεύμεναι, οἷά τε πολλὰ
ἄνδρες ἐπ᾽ ἀλλήλους νηυσὶν περόωσι θάλασσαν:
οἵ κέ σφιν καὶ νῆσον ἐυκτιμένην ἐκάμοντο. 130
οὐ μὲν γάρ τι κακή γε, φέροι δέ κεν ὥρια πάντα:
ἐν μὲν γὰρ λειμῶνες ἁλὸς πολιοῖο παρ᾽ ὄχθας
ὑδρηλοὶ μαλακοί: μάλα κ᾽ ἄφθιτοι ἄμπελοι εἶεν.
ἐν δ᾽ ἄροσις λείη: μάλα κεν βαθὺ λήιον αἰεὶ
εἰς ὥρας ἀμῷεν, ἐπεὶ μάλα πῖαρ ὑπ᾽ οὖδας. 135
ἐν δὲ λιμὴν ἐύορμος, ἵν᾽ οὐ χρεὼ πείσματός ἐστιν,
οὔτ᾽ εὐνὰς βαλέειν οὔτε πρυμνήσι᾽ ἀνάψαι,
ἀλλ᾽ ἐπικέλσαντας μεῖναι χρόνον εἰς ὅ κε ναυτέων
θυμὸς ἐποτρύνῃ καὶ ἐπιπνεύσωσιν ἀῆται.
αὐτὰρ ἐπὶ κρατὸς λιμένος ῥέει ἀγλαὸν ὕδωρ, 140
κρήνη ὑπὸ σπείους: περὶ δ᾽ αἴγειροι πεφύασιν.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: A. T. Murray
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung

“Thence we sailed on, grieved at heart, and we came to the land of the Cyclopes, an overweening and lawless folk, who, trusting in the immortal gods, plant nothing with their hands nor plough; but all these things spring up for them without sowing or ploughing, [110] wheat, and barley, and vines, which bear the rich clusters of wine, and the rain of Zeus gives them increase. Neither assemblies for council have they, nor appointed laws, but they dwell on the peaks of lofty mountains in hollow caves, and each one is lawgiver [115] to his children and his wives, and they reck nothing one of another. “Now there is a level isle that stretches aslant outside the harbor, neither close to the shore of the land of the Cyclopes, nor yet far off, a wooded isle. Therein live wild goats innumerable, for the tread of men scares them not away, [120] nor are hunters wont to come thither, men who endure toils in the woodland as they course over the peaks of the mountains. Neither with flocks is it held, nor with ploughed lands, but unsown and untilled all the days it knows naught of men, but feeds the bleating goats. [125] For the Cyclopes have at hand no ships with vermilion cheeks, nor are there ship-wrights in their land who might build them well-benched ships, which should perform all their wants, passing to the cities of other folk, as men often cross the sea in ships to visit one another— [130] craftsmen, who would have made of this isle also a fair settlement. For the isle is nowise poor, but would bear all things in season. In it are meadows by the shores of the grey sea, well-watered meadows and soft, where vines would never fail, and in it level ploughland, whence [135] they might reap from season to season harvests exceeding deep, so rich is the soil beneath; and in it, too, is a harbor giving safe anchorage, where there is no need of moorings, either to throw out anchor-stones or to make fast stern cables, but one may beach one’s ship and wait until the sailors‘ minds bid them put out, and the breezes blow fair. [140] Now at the head of the harbor a spring of bright water flows forth from beneath a cave, and round about it poplars grow.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Niklas Rempe
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Hom. Od. 9.105-141

Leitfragen:

1) Geben Sie die Lebensweise der Kyklopen wieder.

2) Warum besiedeln die Kyklopen die nahe gelegene Insel nicht?

3) Interpretieren Sie aus der Lebensweise der Kyklopen und der Beschreibung der Insel, was über die Voraussetzung der archaischen Zivilisation ausgesagt werden kann.

Kommentar:

Odysseus und seine Männer sind nach den erfolgreichen Kämpfen in Troja auf ihrem Weg in die Heimat. Diese durch göttliche Fügung bedingte zehn Jahre währende Reise – die Odyssee – lässt ihr Schiff in die Länder der Kyklopen kommen. Man erfährt, dass diese ein überhebliches und rechtloses Volk sind. Weder betreiben sie Ackerbau, noch haben sie überhaupt das Werkzeug dafür. Nichtsdestoweniger scheinen sie ausreichend Nahrung zu haben: Weizen, Gerste und sogar Trauben für Wein. Sie scheinen in diesen Belangen den Göttern zu vertrauen, zumal die Kyklopen an anderer Stelle auch als einäugige und riesige Kinder des Poseideon beschrieben werden, und der reichliche von Zeus gesandte Regen scheint dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Die schon erwähnte Rechtslosigkeit wird deutlich, wenn sie als ein Volk dargestellt werden, welches weder Versammlungen noch Satzungen kennt – dafür leben Sie auch zu verstreut in Höhlen auf unzugänglichen Berggipfeln und kümmern sich nicht um Ihresgleichen. Allein innerhalb der Familie scheint es eine Ordnung zu geben, wenn das männliche Oberhaupt Regeln für seine Frau und die Kinder aufstellt.

Der Darstellung des Volks der Kyklopen folgt eine Beschreibung einer nahe gelegenen Insel. Große Waldflächen werden in diesem Zuge erwähnt und ebenso scheint die Insel Ziegen zu beherbergen, die sich durch den ausgebliebenen Kontakt mit den Menschen unkontrolliert und reichlich vermehren konnten. Auch ein paradiesisches Bild von ausgedehnten Weiden und fruchtbaren Böden wird gezeichnet. Nichtsdestoweniger haben die Kyklopen sich hier nicht angesiedelt. Der Grund dafür ist der Mangel an Schiffen, die sie benutzen könnten, um auf die Insel überzusetzten. Es wird deutlich, dass die Kyklopen nicht einmal die Fähigkeit haben Schiffe zu bauen bzw. bauen zu lassen, geschweige denn zu bemannen und zu fahren.

Die Darstellung des Volks der Kyklopen, ihrer Heimat und der nahe gelegenen noch unbesiedelten Insel kann gute Einblicke in die Vorstellung von Zivilisation im frühen Griechenland geben. Insbesondere die Kyklopen sollten als Gegenbeispiel zu den Menschen aufgefasst werden und so lässt sich durch Umkehrschlüsse feststellen, dass das geordnete gesellschaftliche Zusammenleben in größeren Gruppen die Basis jeglicher Zivilisation darstellt. Geordnet bedeutet hier, dass Satzungen (thesmoi) und generell soziale Normen das Miteinander der Menschen regeln und durch Institutionen, wie einer Versammlung oder einem Rat (boule) gefestigt werden. Überhaupt ist dafür ein Ballungsraum von Nöten, in bzw. um den eine größere Gruppe von Menschen lebt und leben kann. Ein Leben in vereinzelten und disparaten Gebirgshöhlen, wie es die Kyklopen führen, schließt dies aus. Entsprechend reicht es auch nicht, wenn allein die Familienoberhäupter das Leben ihres Hausstands (oikos) reglementieren – um sich von den unzivilisierten Kyklopen abzugrenzen, muss derartiges auf mehrere Familien ausgebreitet werden.

Weiterhin wird durch die Beschreibung der Fauna und Flora der Insel deutlich, wie abhängig die Griechen der archaischen Epoche von der Natur und den entsprechenden Begebenheiten waren. Große und fruchtbare Weidelandschaften und die damit einhergehende Ziegenherde werden beschrieben und auch die perfekten landwirtschaftlichen Bedingungen werden betont. Die Kyklopen als unzivilisiertes Volk können mit dieser paradiesischen Insel nichts anfangen – sie können sie ja nicht einmal erreichen. Den Menschen hingegen steht der Wasserweg offen und man erkennt den großen Wert dieser Art der Fortbewegung für die Menschen der Archaik. Zusammengefasst zeigt die Gegenwelt der Kyklopen demnach, dass das zivilisierte Miteinander durch soziale und rechtliche Normen reglementiert sein muss. Dafür wiederum muss eine land- und viehwirtschaftliche Grundlage bestehen, welche die Lebensmittelversorgung einer Vielzahl von Menschen gewährleistet. Das Schiff und der Pflug sind hierfür die beiden prägnantesten und auch in der Quelle erwähnten Hilfsmittel.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Die Dunklen Jahre“. Um einen breiteren Einblick in die griechische Archaik zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Griechische Geschichte I – Archaik“.
Hier geht’s zum Podcast

Die Gastfreundschaft

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Homer
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Hom. Il. 6.206-233 – Original:

Ἱππόλοχος δέ μ᾽ ἔτικτε, καὶ ἐκ τοῦ φημι γενέσθαι:
πέμπε δέ μ᾽ ἐς Τροίην, καί μοι μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλεν
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων,
μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν, οἳ μέγ᾽ ἄριστοι
ἔν τ᾽ Ἐφύρῃ ἐγένοντο καὶ ἐν Λυκίῃ εὐρείῃ. 210
ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι.’
ὣς φάτο, γήθησεν δὲ βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης:
ἔγχος μὲν κατέπηξεν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
αὐτὰρ ὃ μειλιχίοισι προσηύδα ποιμένα λαῶν:
‘ἦ ῥά νύ μοι ξεῖνος πατρώϊός ἐσσι παλαιός: 215
Οἰνεὺς γάρ ποτε δῖος ἀμύμονα Βελλεροφόντην
ξείνισ᾽ ἐνὶ μεγάροισιν ἐείκοσιν ἤματ᾽ ἐρύξας:
οἳ δὲ καὶ ἀλλήλοισι πόρον ξεινήϊα καλά:
Οἰνεὺς μὲν ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινόν,
Βελλεροφόντης δὲ χρύσεον δέπας ἀμφικύπελλον 220
καί μιν ἐγὼ κατέλειπον ἰὼν ἐν δώμασ᾽ ἐμοῖσι.
Τυδέα δ᾽ οὐ μέμνημαι, ἐπεί μ᾽ ἔτι τυτθὸν ἐόντα
κάλλιφ᾽, ὅτ᾽ ἐν Θήβῃσιν ἀπώλετο λαὸς Ἀχαιῶν.
τὼ νῦν σοὶ μὲν ἐγὼ ξεῖνος φίλος Ἄργεϊ μέσσῳ
εἰμί, σὺ δ᾽ ἐν Λυκίῃ ὅτε κεν τῶν δῆμον ἵκωμαι. 225
ἔγχεα δ᾽ ἀλλήλων ἀλεώμεθα καὶ δι᾽ ὁμίλου:
πολλοὶ μὲν γὰρ ἐμοὶ Τρῶες κλειτοί τ᾽ ἐπίκουροι
κτείνειν ὅν κε θεός γε πόρῃ καὶ ποσσὶ κιχείω,
πολλοὶ δ᾽ αὖ σοὶ Ἀχαιοὶ ἐναιρέμεν ὅν κε δύνηαι.
τεύχεα δ᾽ ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν, ὄφρα καὶ οἵδε 230
γνῶσιν ὅτι ξεῖνοι πατρώϊοι εὐχόμεθ᾽ εἶναι.’
ὣς ἄρα φωνήσαντε καθ᾽ ἵππων ἀΐξαντε
χεῖράς τ᾽ ἀλλήλων λαβέτην καὶ πιστώσαντο:

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: A.T. Murray
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung

But Hippolochus begat me and of him do I declare that I am sprung; and he sent me to Troy and straitly charged me ever to be bravest and pre-eminent above all, and not bring shame upon the race of my fathers, [210] that were far the noblest in Ephyre and in wide Lycia. This is the lineage and the blood whereof I avow me sprung.” So spake he, and Diomedes, good at the warcry, waxed glad. He planted his spear in the bounteous earth, and with gentle words spake to the shepherd of the host: [215] “Verily now art thou a friend of my father’s house from of old: for goodly Oeneus on a time entertained peerless Bellerophon in his halls, and kept him twenty days; and moreover they gave one to the other fair gifts of friendship. Oeneus gave a belt bright with scarlet, [220] and Bellerophon a double cup of gold which I left in my palace as I came hither. But Tydeus I remember not, seeing I was but a little child when he left, what time the host of the Achaeans perished at Thebes. Therefore now am I a dear guest-friend to thee in the midst of Argos, [225] and thou to me in Lycia, whenso I journey to the land of that folk. So let us shun one another’s spears even amid the throng; full many there be for me to slay, both Trojans and famed allies, whomsoever a god shall grant me and my feet overtake; [230] and many Achaeans again for thee to slay whomsoever thou canst. And let us make exchange of armour, each with the other, that these men too may know that we declare ourselves to be friends from our fathers‘ days.” When they had thus spoken, the twain leapt down from their chariots and clasped each other’s hands and pledged their faith.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Niklas Rempe
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Hom. Il. 6.206-233

Leitfragen:

1) Was erkennt Diomedes, als er die Abstammung seines Gegenübers erfährt?

2) Was bewirkt die Gastfreundschaft in dieser Quellenpassage?

3) Welche Rückschlüsse lassen sich über das Adelsideal der Zeit aus der Quelle ziehen?

Kommentar:

Die vorliegende Textpassage aus der Illias schildert das Verhalten zweier verfeindeter Adliger, die vor den Mauern Trojas inmitten des Schlachtengetümmels aufeinandertreffen. Diomedes aus Argos trifft auf Glaukon – einem Adligen aus Lykien – und kann durch die vortreffliche Gestalt und das mutige Gebaren seines Gegenübers nicht umhin, selbigen nach der Herkunft zu fragen. Glaukon erwidert, er sei der Sohn des Hippolochos und Enkel des berühmten Bellerophontes, und wurde zusammen mit seinen Männern von seinem Vater aus Lykien den verbündeten Trojanern im Kampf gegen die Griechen zur Hilfe geschickt. Gemäß diesem edlen Geschlecht habe er sich nun zu verhalten und so immer danach zu streben, in seinem Handeln der Beste zu sein. Anstatt nach dieser Vorstellung den Kampf zu beginnen, steckt Diomedes aus Freude seinen Speer in den Boden; er hat in seinem Gegenüber einen Gastfreund erkannt, und an einen Zweikampf ist nicht mehr zu denken. Man erfährt, dass diese Gastfreundschaft (Proxenie) auf die beiden Großväter von Glaukon und Diomedes – Bellerophontes und Oineus – zurückgeht und so schon vor zwei Generationen entstand und mit wertvollen Gastgeschenken besiegelt wurde.

Deutlich ist hier zu erkennen, wie die Gastfreundschaft die beiden Kombattanten mitten auf dem Schlachtfeld dazu veranlasst den, Kampf gegeneinander abzulehnen. Dies wird trotz der Feindschaft ihrer jeweiligen Kriegsparteien und trotz des um sie herum andauernden Kampfgeschehens durch das jahrzehntealte Abkommen zwischen ihren beiden Familien erzwungen. Und auch in der Heimat Diomedes‘ – Argos; nord-östlich auf der Peloponnes gelegen – muss Glaukon sich nicht fürchten, sondern darf Hilfe und Unterstützung erwarten. Ganz im Sinne der Reziprozität, also der Gegenseitigkeit, darf auch Diomedes damit im fernen Lykien (Süd-Osten der heutigen Türkei) rechnen. Doch hiermit nicht genug. Glaukon und Diomedes kommen des Weiteren überein, ihre Rüstungen miteinander zu tauschen. Wie schon bei ihren Großvätern besiegeln diese Geschenke die Gastfreundschaft ein weiteres Mal und erneuern damit die ererbte Proxenie.

Aus dieser Stelle lassen sich einige Schlussfolgerungen für das Adelsideal, welches in den homerischen Epen erkennbar ist, ziehen. Allen voran, wie wichtig die Familie und die Abstammung für die adligen Griechen in der Zeit der homerischen Epen waren; denn schon bevor Diomdes von der Gastfreundschaft erfuhr, war ihm ja daran gelegen, die Herkunft seines Feindes zu erfahren. Die Proxenie selber wird zudem als etwas beschrieben, was wichtiger ist als der um die beiden herumtobende Kampf. Sie muss geachtet werden, was ein kriegerisches Aufeinandertreffen von Diomedes und Glaukon verbietet. Das Kämpfen an sich wird allerdings nicht verboten, und trotz ihrer entdeckten Freundschaft ist an ein Ende der Schlacht vor Troja nicht zu denken; zu wichtig war dem Adel das Hervortun im Kampf und die dadurch gewonnene Ehre. Der Beste von allen zu sein und aus der Masse hervorzutreten war ja überhaupt erst der Grund, warum Glaukon von seinem Vater Hippolochos nach Troja in den Kampf gegen die Griechen geschickt wurde. Gelegenheit bietet sich den beiden dafür zu genüge, und so erklärt sich auch Diomedes Vorschlag, zwar einander nicht zu schaden, doch nichtsdestoweniger so viele Feinde, wie es einem möglich ist – und die Götter es zulassen – zu erschlagen.

Zwei weitere Schlussfolgerungen sind hervorzuheben: Man erkennt, wie weitläufig gastfreundschaftliche Verbindungen reichten. Entsprechend international und keineswegs auf das griechische Kernland um die Peloponnes beschränkt sind sich auch die Beziehungen zwischen verschiedenen Adelsgeschlechtern vorzustellen. Außerdem sind die Funktion und der Wert von Geschenken gut erkennbar. Die Gegenseitigkeit dieser Schenkungen wird sowohl bei Diomedes und Glaukon ersichtlich, als auch schon zwei Generationen früher, als kostbare Gegenstände ausgetauscht wurden, die sich nach Diomedes‘ Aussage immer noch im Familienbesitz befinden und entsprechend geehrt werden.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Die Dunklen Jahre“. Um einen breiteren Einblick in die griechische Archaik zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Griechische Geschichte I – Archaik“.
Hier geht’s zum Podcast

Der Freiermord

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Homer
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Hom. Od. 22.34-88 – Original:

τοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς:
‘ὦ κύνες, οὔ μ᾽ ἔτ᾽ ἐφάσκεθ᾽ ὑπότροπον οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι
δήμου ἄπο Τρώων, ὅτι μοι κατεκείρετε οἶκον,
δμῳῇσιν δὲ γυναιξὶ παρευνάζεσθε βιαίως,
αὐτοῦ τε ζώοντος ὑπεμνάασθε γυναῖκα,
οὔτε θεοὺς δείσαντες, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
οὔτε τιν᾽ ἀνθρώπων νέμεσιν κατόπισθεν ἔσεσθαι:
νῦν ὑμῖν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ᾽ ἐφῆπται.’
ὣς φάτο, τοὺς δ᾽ ἄρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλεν:
πάπτηνεν δὲ ἕκαστος ὅπη φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον.
Εὐρύμαχος δέ μιν οἶος ἀμειβόμενος προσέειπεν:
‘εἰ μὲν δὴ Ὀδυσεὺς Ἰθακήσιος εἰλήλουθας,
ταῦτα μὲν αἴσιμα εἶπας, ὅσα ῥέζεσκον Ἀχαιοί,
πολλὰ μὲν ἐν μεγάροισιν ἀτάσθαλα, πολλὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἀγροῦ.
ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη κεῖται ὃς αἴτιος ἔπλετο πάντων,
Ἀντίνοος: οὗτος γὰρ ἐπίηλεν τάδε ἔργα,
οὔ τι γάμου τόσσον κεχρημένος οὐδὲ χατίζων,
ἀλλ᾽ ἄλλα φρονέων, τά οἱ οὐκ ἐτέλεσσε Κρονίων,
ὄφρ᾽ Ἰθάκης κατὰ δῆμον ἐϋκτιμένης βασιλεύοι
αὐτός, ἀτὰρ σὸν παῖδα κατακτείνειε λοχήσας.
νῦν δ᾽ ὁ μὲν ἐν μοίρῃ πέφαται, σὺ δὲ φείδεο λαῶν
σῶν: ἀτὰρ ἄμμες ὄπισθεν ἀρεσσάμενοι κατὰ δῆμον,
ὅσσα τοι ἐκπέποται καὶ ἐδήδοται ἐν μεγάροισι,
τιμὴν ἀμφὶς ἄγοντες ἐεικοσάβοιον ἕκαστος,
χαλκόν τε χρυσόν τ᾽ ἀποδώσομεν, εἰς ὅ κε σὸν κῆρ
ἰανθῇ: πρὶν δ᾽ οὔ τι νεμεσσητὸν κεχολῶσθαι.’
τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς:
‘Εὐρύμαχ᾽, οὐδ᾽ εἴ μοι πατρώϊα πάντ᾽ ἀποδοῖτε,
ὅσσα τε νῦν ὔμμ᾽ ἐστὶ καὶ εἴ ποθεν ἄλλ᾽ ἐπιθεῖτε,
οὐδέ κεν ὣς ἔτι χεῖρας ἐμὰς λήξαιμι φόνοιο
πρὶν πᾶσαν μνηστῆρας ὑπερβασίην ἀποτῖσαι.
νῦν ὑμῖν παράκειται ἐναντίον ἠὲ μάχεσθαι
ἢ φεύγειν, ὅς κεν θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξῃ:
ἀλλά τιν᾽ οὐ φεύξεσθαι ὀΐομαι αἰπὺν ὄλεθρον.’
ὣς φάτο, τῶν δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ.
τοῖσιν δ᾽ Εὐρύμαχος προσεφώνεε δεύτερον αὖτις:
‘ὦ φίλοι, οὐ γὰρ σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους,
ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἔλλαβε τόξον ἐΰξοον ἠδὲ φαρέτρην,
οὐδοῦ ἄπο ξεστοῦ τοξάσσεται, εἰς ὅ κε πάντας
ἄμμε κατακτείνῃ: ἀλλὰ μνησώμεθα χάρμης.
φάσγανά τε σπάσσασθε καὶ ἀντίσχεσθε τραπέζας
ἰῶν ὠκυμόρων: ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ πάντες ἔχωμεν
ἀθρόοι, εἴ κέ μιν οὐδοῦ ἀπώσομεν ἠδὲ θυράων,
ἔλθωμεν δ᾽ ἀνὰ ἄστυ, βοὴ δ᾽ ὤκιστα γένοιτο:
τῷ κε τάχ᾽ οὗτος ἀνὴρ νῦν ὕστατα τοξάσσαιτο.’
ὣς ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξὺ
χάλκεον, ἀμφοτέρωθεν ἀκαχμένον, ἆλτο δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ
σμερδαλέα ἰάχων: ὁ δ᾽ ἁμαρτῆ δῖος Ὀδυσσεὺς
ἰὸν ἀποπροίει, βάλε δὲ στῆθος παρὰ μαζόν,
ἐν δέ οἱ ἥπατι πῆξε θοὸν βέλος: ἐκ δ᾽ ἄρα χειρὸς
φάσγανον ἧκε χαμᾶζε, περιρρηδὴς δὲ τραπέζῃ
κάππεσεν ἰδνωθείς, ἀπὸ δ᾽ εἴδατα χεῦεν ἔραζε
καὶ δέπας ἀμφικύπελλον: ὁ δὲ χθόνα τύπτε μετώπῳ
θυμῷ ἀνιάζων, ποσὶ δὲ θρόνον ἀμφοτέροισι
λακτίζων ἐτίνασσε: κατ᾽ ὀφθαλμῶν δ᾽ ἔχυτ᾽ ἀχλύς.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: A. T. Murray
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung

Then with an angry glance from beneath his brows Odysseus of many wiles answered them: “Ye dogs, ye thought that I should never more come home from the land of the Trojans, seeing that ye wasted my house, and lay with the maidservants by force, and while yet I lived covertly wooed my wife, having no fear of the gods, who hold broad heaven, nor of the indignation of men, that is to be hereafter. Now over you one and all have the cords of destruction been made fast.” So he spoke, and thereat pale fear seized them all, and each man gazed about to see how he might escape utter destruction; Eurymachus alone answered him, and said: “If thou art indeed Odysseus of Ithaca, come home again, this that thou sayest is just regarding all that the Achaeans have wrought—many deeds of wanton folly in thy halls and many in the field. But he now lies dead, who was to blame for all, even Antinous; for it was he who set on foot these deeds, not so much through desire or need of the marriage, but with another purpose, which the son of Cronos did not bring to pass for him, that in the land of settled Ithaca he might himself be king, and might lie in wait for thy son and slay him. But now he lies slain, as was his due, but do thou spare the people that are thine own; and we will hereafter go about the land and get thee recompense for all that has been drunk and eaten in thy halls, and will bring each man for himself in requital the worth of twenty oxen, and pay thee back in bronze and gold until thy heart be warmed; but till then no one could blame thee that thou art wroth.” Then with an angry glance from beneath his brows Odysseus of many wiles answered him: “Eurymachus, not even if you should give me in requital all that your fathers left you, even all that you now have, and should add other wealth thereto from whence ye might, not even so would I henceforth stay my hands from slaying until the wooers had paid the full price of all their transgression. Now it lies before you to fight in open fight, or to flee, if any man may avoid death and the fates; but many a one, methinks, shall not escape from utter destruction.” So he spoke, and their knees were loosened where they stood, and their hearts melted; and Eurymachus spoke among them again a second time: “Friends, for you see that this man will not stay his invincible hands, but now that he was got the polished bow and the quiver, will shoot from the smooth threshold until he slays us all, come, let us take thought of battle. Draw your swords, and hold the tables before you against the arrows that bring swift death, and let us all have at him in a body, in the hope that we may thrust him from the threshold and the doorway, and go throughout the city, and so the alarm be swiftly raised; then should this fellow soon have shot his last.” So saying, he drew his sharp sword of bronze, two-edged, and sprang upon Odysseus with a terrible cry, but at the same instant goodly Odysseus let fly an arrow, and struck him upon the breast beside the nipple, and fixed the swift shaft in his liver. And Eurymachus let the sword fall from his hand to the ground, and writhing over the table he bowed and fell, and spilt upon the floor the food and the two-handled cup. With his brow he beat the earth in agony of soul, and with both his feet he spurned and shook the chair, and a mist was shed over his eyes.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Niklas Rempe
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Hom. Od. 22.34-88

Leitfragen:

1) Was wirft Odysseus den Freiern vor?

2) Welche Argumente bringt Eurymachos zur Verteidigung vor?

3) Was lässt sich aus der Passage über die Konfliktlösungsmechanismen der Zeit sagen?

Kommentar:

Odysseus ist nach seiner zehn Jahre währenden Rückreise von Troja – der Odyssee – endlich in seine Heimat Ithaka zurückgekehrt. Er mischt sich unerkannt unter sein Volk und muss in seinem Haus feststellen, dass dort viele Männer seit Jahren versuchen, seine Frau Penelope für sich zu gewinnen und sich zum neuen Herrn (basileus) über Ithaka aufzuschwingen. Odysseus kann sich nun nicht weiter verstecken und konfrontiert die Freier. Wütend wirft er ihnen vor, seine Frau zu unrecht umworben zu haben – er lebte ja noch. Außerdem hätten sich die Männer in seinem eigenen Haus breitgemacht und seine Vorräte verprasst. Doch damit nicht genug. Sie hätten sich auch an seiner Dienerschaft vergangen und die Frauen seines Hausstandes vergewaltigt. Mit diesem Handeln hätten sie sowohl gegen menschliche, als auch göttliche Richtlinien verstoßen. Die Konsequenz aus beiden: Blutrache.

Erst jetzt erkennen die Freier ihre Situation. Angst macht sich breit und nur einer von ihnen – Eurymachos – wagt es, eine Verteidigung gegen diese Anschuldigungen vorzubringen. Er stimmt den Vorwürfen Odysseus‘ grundsätzlich zu, doch versucht sofort, Antinoos, ihrem Wortführer, die Hauptschuld anzulasten. Eben jener sei ja schon von Odysseus bestraft worden, als dieser ihn kurz zuvor erschlug. Er sei es gewesen, welcher der neue Herr (basileus) von Ithaka hätte werden wollen. Eurymachos schlägt deshalb vor, die von ihm und den anderen Freien verübten Vergehen durch großzügige Bußzahlungen wettzumachen. Wenn Odysseus selbige in Form von Rindern, Erzen und Gold annehme, habe er keinen Grund mehr den Freiern zu zürnen.

Odysseus lehnt ab. Kein Gold der Welt könne die Frevel der Freier wiedergutmachen. Nur eine Wahl bleibe ihnen noch: Kampf oder Flucht, wobei letzteres unmöglich erscheint. Die Freier entscheiden sich ob ihrer Überzahl für erstere Option, doch auch dieser Vorteil nützt ihnen schlussendlich nichts – Odysseus hat schließlich die Göttin Athene auf seiner Seite. Das Morden beginnt und wird im Laufe weiteren Verlauf des Werkes noch lange andauern, bis alle Freier den Tod gefunden haben. In der Textpassage kann man davon noch den Anfang nachvollziehen; den qualvollen und elenden Tod des Eurymachos. Es wird deutlich, dass die Gewaltanwendung, ja sogar der Mord, als legitimes Mittel zum Lösen von Konflikten dargestellt wird. Die Freier haben durch ihr Verhalten gegen Menschen und Götter gefrevelt und verdienen bestraft zu werden – das gibt sogar Eurymachos zu. Wichtig ist aber auch festzuhalten, dass noch ein anderer Weg zur Lösung des Konfliktes offensteht: Die Bußzahlung. Hätte Odysseus das Angebot der Freier angenommen, so hätte der Streit für beendet erklärt werden müssen. Auf diesen Vorschlag nicht einzugehen und damit auf der Blutrache als ultima ratio zu bestehen war aber wiederum Odysseus gutes Recht. Zusammengefasst kann über die Konfliktlösungsmechanismen der Zeit gesagt werden: Ein Vergehen erforderte eine harte Bestrafung, wobei der Täter immer versuchen konnte, sich mit dem Geschädigten zu einigen. Schaffte er dies nicht, hatte er nur noch eine Wahl; die Flucht.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Die Dunklen Jahre“. Um einen breiteren Einblick in die griechische Archaik zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Griechische Geschichte I – Archaik“.
Hier geht’s zum Podcast