Polybios über den Achäischen Bund

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Polybios
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Pol. 2.37.8 – 38.9 – Original:

περὶ δὲ τοὺς Ἀχαιούς, καθάπερ ἐπάνω προεῖπον, παράδοξος αὔξησις καὶ συμφρόνησις ἐν τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς καιροῖς γέγονε. [9] πολλῶν γὰρ ἐπιβαλομένων ἐν τοῖς παρεληλυθόσι χρόνοις ἐπὶ ταὐτὸ συμφέρον ἀγαγεῖν Πελοποννησίους, οὐδενὸς δὲ καθικέσθαι δυνηθέντος διὰ τὸ μὴ τῆς κοινῆς ἐλευθερίας ἕνεκεν ἀλλὰ τῆς σφετέρας δυναστείας χάριν ἑκάστους ποιεῖσθαι τὴν σπουδήν, [10] τοιαύτην καὶ τηλικαύτην ἐν τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς καιροῖς ἔσχε προκοπὴν καὶ συντέλειαν τοῦτο τὸ μέρος ὥστε μὴ μόνον συμμαχικὴν καὶ φιλικὴν κοινωνίαν γεγονέναι πραγμάτων περὶ αὐτούς, ἀλλὰ καὶ νόμοις χρῆσθαι τοῖς αὐτοῖς καὶ σταθμοῖς καὶ μέτροις καὶ νομίσμασι, πρὸς δὲ τούτοις ἄρχουσι, βουλευταῖς, [11] δικασταῖς, τοῖς αὐτοῖς, καθόλου δὲ τούτῳ μόνῳ διαλλάττειν τοῦ μὴ μιᾶς πόλεως διάθεσιν ἔχειν σχεδὸν τὴν σύμπασαν Πελοπόννησον, τῷ μὴ τὸν αὐτὸν περίβολον ὑπάρχειν τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν, τἄλλα δ᾽ εἶναι καὶ κοινῇ καὶ κατὰ πόλεις ἑκάστοις ταὐτὰ καὶ παραπλήσια. πρῶτον δέ, πῶς ἐπεκράτησε καὶ τίνι τρόπῳ τὸ τῶν Ἀχαιῶν ὄνομα κατὰ πάντων Πελοποννησίων, οὐκ ἄχρηστον μαθεῖν. [2] οὔτε γὰρ χώρας καὶ πόλεων πλήθει διαφέρουσιν οἱ πάτριον ἐξ ἀρχῆς ἔχοντες τὴν προσηγορίαν ταύτην οὔτε πλούτοις οὔτε ταῖς τῶν ἀνδρῶν ἀρεταῖς. [3] τό τε γὰρ τῶν Ἀρκάδων ἔθνος, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τῶν Λακώνων πλήθει μὲν ἀνδρῶν καὶ χώρας οὐδὲ παρὰ μικρὸν ὑπερέχει: καὶ μὴν οὐδὲ τῶν τῆς ἀνδραγαθίας πρωτείων οὐδενὶ τῶν Ἑλλήνων οἷοί τ᾽ εἰσὶν οὐδέποτε παραχωρεῖν οἱ προειρημένοι. [4] πῶς οὖν καὶ διὰ τί νῦν εὐδοκοῦσιν οὗτοί τε καὶ τὸ λοιπὸν πλῆθος τῶν Πελοποννησίων, ἅμα τὴν πολιτείαν τῶν Ἀχαιῶν καὶ τὴν προσηγορίαν μετειληφότες; [5] δῆλον ὡς τύχην μὲν λέγειν οὐδαμῶς ἂν εἴη πρέπον: φαῦλον γάρ: αἰτίαν δὲ μᾶλλον ζητεῖν. χωρὶς γὰρ ταύτης οὔτε τῶν κατὰ λόγον οὔτε τῶν παρὰ λόγον εἶναι δοκούντων οὐδὲν οἷόν τε συντελεσθῆναι. ἔστι δ᾽ οὖν, ὡς ἐμὴ δόξα, τοιαύτη τις. [6] ἰσηγορίας καὶ παρρησίας καὶ καθόλου δημοκρατίας ἀληθινῆς σύστημα καὶ προαίρεσιν εἰλικρινεστέραν οὐκ ἂν εὕροι τις τῆς παρὰ τοῖς Ἀχαιοῖς ὑπαρχούσης. [7] αὕτη τινὰς μὲν ἐθελοντὴν αἱρετιστὰς εὗρε Πελοποννησίων, πολλοὺς δὲ πειθοῖ καὶ λόγῳ προσηγάγετο: τινὰς δὲ βιασαμένη σὺν καιρῷ παραχρῆμα πάλιν εὐδοκεῖν ἐποίησεν αὑτῇ τοὺς ἀναγκασθέντας. [8] οὐδενὶ γὰρ οὐδὲν ὑπολειπομένη πλεονέκτημα τῶν ἐξ ἀρχῆς, ἴσα δὲ πάντα ποιοῦσα τοῖς ἀεὶ προσλαμβανομένοις ταχέως καθικνεῖτο τῆς προκειμένης ἐπιβολῆς, δύο συνεργοῖς χρωμένη τοῖς ἰσχυροτάτοις, ἰσότητι καὶ φιλανθρωπίᾳ. [9] διὸ ταύτην ἀρχηγὸν καὶ παραίτιον ἡγητέον τοῦ συμφρονήσαντας Πελοποννησίους τὴν ὑπάρχουσαν αὐτοῖς εὐδαιμονίαν καταστήσασθαι.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: Evelyn S. Shuckburgh
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung:

But in regard to the Achaean league, and the royal family of Macedonia, it will be in harmony with my design to go somewhat farther back: for the latter has become entirely extinct; while the Achaeans, as I have stated before, have in our time made extraordinary progress in material prosperity and internal unity. For though many statesmen had tried in past times to induce the Peloponnesians to join in a league for the common interests of all, and had always failed, because every one was working to secure his own power rather than the freedom of the whole; yet in our day this policy has made such progress, and been carried out with such completeness, that not only is there in the Peloponnese a community of interests such as exists between allies or friends, but an absolute identity. of laws, weights, measures, and currency.1 All the States have the same magistrates, senate, and judges. Nor is there any difference between the entire Peloponnese and a single city, except in the fact that its inhabitants are not included within the same wall; in other respects, both as a whole and in their individual cities, there is a nearly absolute assimilation of institutions. It will be useful to ascertain, to begin with, how it came to pass that the name of the Achaeans became the universal one for all the inhabitants of the Peloponnese. For the original bearers of this ancestral name have no superiority over others, either in the size of their territory and cities, or in wealth, or in the prowess of their men. For they are a long way off being superior to the Arcadians and Lacedaemonians in number of inhabitants and extent of territory; nor can these latter nations be said to yield the first place in warlike courage to any Greek people whatever. Whence then comes it that these nations, with the rest of the inhabitants of the Peloponnese, have been content to adopt the constitution and the name of the Achaeans? To speak of chance in such a matter would not be to offer any adequate solution of the question, and would be a mere idle evasion. A cause must be sought; for without a cause nothing, expected or unexpected, can be accomplished. The cause then, in my opinion, was this. Nowhere could be found a more unalloyed and deliberately established system of equality and absolute freedom, and, in a word, of democracy, than among the Achaeans. This constitution found many of the Peloponnesians ready enough to adopt it of their own accord: many were brought to share in it by persuasion and argument: some, though acting under compulsion at first, were quickly brought to acquiesce in its benefits; for none of the original members had any special privilege reserved for them, but equal rights were given to all comers: the object aimed at was therefore quickly attained by the two most unfailing expedients of equality and fraternity. This then must be looked upon as the source and original cause of Peloponnesian unity and consequent prosperity.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Agnes von der Decken
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Pol. 2.37.8 – 38.9

Leitfragen:

1) Welche Merkmale besitzt der Achäische Bund nach Polybios?

2) Worin sieht Polybios die Stärke des Bundes?

3) Welche Vorteile hatte der Bund tatsächlich?

Kommentar:

Die vorliegende Quellenstelle ist ein Auszug aus dem Geschichtswerk des griechischen Geschichtsschreibers Polybios, in welcher er die Vorzüge des Achäischen Bundes darlegt. Die Ausführungen des Polybios, die über die hier angegebene Stelle hinausgehen, sind unsere Hauptquelle für die Geschichte des Achäischen Bundes.

Polybios beschreibt in der oben angeführten Quellenpassage die Charakteristika des föderativen Zusammenschlusses des Achäischen Bundes. So sei durch den Bund nicht nur eine Gemeinschaft und Freundschaft unter den einzelnen Staaten des Bundes entstanden, sondern auch in administrativer Hinsicht seien die Staaten vereint gewesen: Alle Staaten befolgten etwa die gleichen Gesetze und bedienten sich der gleichen Gewichte, Maße und Münzen. Zudem existiere ein gemeinsamer Rat und alle Mitgliedstaaten hätten dieselben Richter und Beamten. Insofern existiere in den einzelnen Staaten so, wie im Achäischen Bund insgesamt, völlige Übereinstimmung. All dieses führe zu einer vollendeten Gleichberechtigung und somit zur wahren Demokratie.

Polybios ist es wichtig zu betonen, dass die einzelnen Poleis des Bundes in einer harmonischen Beziehung zueinanderstehen. Dabei verweist er insbesondere auf den demokratischen Charakter des Bundes: Alle Gliedstaaten würden die gleiche Freiheit, die gleiche Meinungs- und Redefreit, die Gleichberechtigung, kurzum, die wahre Demokratie genießen. Selbst wenn einige Staaten mit Gewalt genötigt werden müssten, dem Bund beizutreten, seien auch diese bald von der Gleichberechtigung innerhalb des Bundes überzeugt. Besonders betont Plybios hier also die Unabhängigkeit und Freiheit jedes einzelnen Staates innerhalb des Achäischen Bundes. Diese Selbstständigkeit der einzelnen Staaten ist für Polybios wesentlich. In ihr sieht er den Grund für die Stärke des Bundes und das Glück und den Wohlstand auf der Peloponnes.

Bei den Ausführungen des Polybios handelt es sich ohne Zweifel um ein Zusammenspiel von historischer Realität und Idealvorstellung. Polybios selbst war nicht nur Achäer, sondern auch aktiver Politiker und stand dem Achäischen Bund äußerst positiv gegenüber. Unabhängig von den patriotisch gefärbten Aussagen des Polybios konnte der Bund jedoch tatsächlich als attraktive Alternative zu gängigen Mustern machtpolitischer Bündnisse gelten: Die föderale Struktur verband einerseits die Möglichkeit der Durchsetzung von Eigeninteressen einzelner Poleis, bot aber gleichsam die Sicherheit und Stärke einer größeren Einheit. Dafür mussten die Bündner sich zwar einem institutionell festgefügten Rahmen anpassen, konnten aber dadurch auch gleichberechtigt am politischen Entscheidungsprozess teilhaben, was in der Etablierung von Bundesversammlung, Bundesrat und Bundesmagistraten umgesetzt wurde. Das bundesstaatliche Gefüge sorgte dabei für einen Interessensausgleich, der in anderen Bündnissystemen, wie etwa reinen Offensiv- oder Defensivbündnissen, ungleich schwerer herzustellen war. In föderalen Systemen wie dem Achäischen Bund konnten einzelne Poleis so als Grundeinheit miteinander verbunden sein, ohne, dass eine Polis innerhalb des Verbandes die Vorherrschaft übernahm, wie es beispielsweise Athen in der hegemonialen Symmachie des Delisch-Attischen Seebundes tat.

Text zum downloaden

 

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Die Antigoniden und die Bünde“. Um einen breiteren Einblick in den griechischen Hellenismus zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Griechische Geschichte III – Hellenismus“.
Hier geht’s zum Podcast

 
Vergleichen Sie zu hierzu auch die Beiträge zum Delisch-Attischen Seebund und zur achäischen Bundesmünze.