Der Frieden von Apameia

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Polybios
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Pol. XXI, 43,1-27 – Original:

ἦν δὲ τοιαύτη τις ἡ τῶν κατὰ μέρος διάταξις: φιλίαν ὑπάρχειν Ἀντιόχῳ καὶ Ῥωμαίοις εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον ποιοῦντι τὰ κατὰ τὰς συνθήκας. [2] μὴ διιέναι βασιλέα Ἀντίοχον καὶ τοὺς ὑποταττομένους διὰ τῆς αὑτῶν χώρας ἐπὶ Ῥωμαίους καὶ τοὺς συμμάχους πολεμίους μηδὲ χορηγεῖν αὐτοῖς μηδέν: [3] ὁμοίως δὲ καὶ Ῥωμαίους καὶ τοὺς συμμάχους ἐπ᾽ Ἀντίοχον καὶ τοὺς ὑπ᾽ ἐκεῖνον ταττομένους. [4] μὴ πολεμῆσαι δὲ Ἀντίοχον τοῖς ἐπὶ ταῖς νήσοις μηδὲ τοῖς κατὰ τὴν Εὐρώπην. [5] ἐκχωρείτω δὲ πόλεων καὶ χώρας * [6] **. μὴ ἐξαγέτω μηδὲν πλὴν τῶν ὅπλων ὧν φέρουσιν οἱ στρατιῶται: εἰ δέ τι τυγχάνουσιν ἀπενηνεγμένοι, καθιστάτωσαν πάλιν εἰς τὰς αὐτὰς πόλεις. [7] μηδ᾽ ὑποδεχέσθωσαν τοὺς ἐκ τῆς Εὐμένους τοῦ βασιλέως μήτε στρατιώτας μήτ᾽ ἄλλον μηδένα. [8] εἰ δέ τινες ἐξ ὧν ἀπολαμβάνουσιν οἱ Ῥωμαῖοι πόλεων μετὰ δυνάμεώς εἰσιν Ἀντιόχου, τούτους εἰς Ἀπάμειαν ἀποκαταστησάτωσαν. [9] τοῖς δὲ Ῥωμαίοις καὶ τοῖς συμμάχοις εἴ τινες εἶεν ἐκ τῆς Ἀντιόχου βασιλείας, εἶναι τὴν ἐξουσίαν καὶ μένειν, εἰ βούλονται, καὶ ἀποτρέχειν. [10] τοὺς δὲ δούλους Ῥωμαίων καὶ τῶν συμμάχων ἀποδότω Ἀντίοχος καὶ οἱ ὑπ᾽ αὐτὸν ταττόμενοι, καὶ τοὺς ἁλόντας καὶ τοὺς αὐτομολήσαντας, καὶ εἴ τινα αἰχμάλωτόν ποθεν εἰλήφασιν. [11] ἀποδότω δὲ Ἀντίοχος, ἐὰν ᾖ δυνατὸν αὐτῷ, καὶ Ἀννίβαν Ἀμίλκου Καρχηδόνιον καὶ Μνασίλοχον Ἀκαρνᾶνα καὶ Θόαντα Αἰτωλόν, καὶ Εὐβουλίδαν καὶ Φίλωνα Χαλκιδεῖς, καὶ τῶν Αἰτωλῶν ὅσοι κοινὰς εἰλήφασιν ἀρχάς, [12] καὶ τοὺς ἐλέφαντας τοὺς ἐν Ἀπαμείᾳ πάντας, καὶ μηκέτι ἄλλους ἐχέτω. [13] ἀποδότω δὲ καὶ τὰς ναῦς τὰς μακρὰς καὶ τὰ ἐκ τούτων ἄρμενα καὶ τὰ σκεύη, καὶ μηκέτι ἐχέτω πλὴν δέκα καταφράκτων: μηδὲ λέμβον πλείοσι τριάκοντα κωπῶν ἐχέτω ἐλαυνόμενον, μηδὲ μονήρη πολέμου ἕνεκεν, [14] οὗ αὐτὸς κατάρχει. μηδὲ πλείτωσαν ἐπὶ τάδε τοῦ Καλυκάδνου καὶ Σαρπηδονίου ἀκρωτηρίου, εἰ μὴ φόρους ἢ πρέσβεις ἢ ὁμήρους ἄγοιεν. [15] μὴ ἐξέστω δὲ Ἀντιόχῳ μηδὲ ξενολογεῖν ἐκ τῆς ὑπὸ Ῥωμαίους ταττομένης μηδ᾽ ὑποδέχεσθαι τοὺς φεύγοντας. [16] ὅσαι δὲ οἰκίαι Ῥοδίων ἢ τῶν συμμάχων ἦσαν ἐν τῇ ὑπὸ βασιλέα Ἀντίοχον ταττομένῃ ταύτας εἶναι Ῥοδίων, ὡς καὶ πρὸ τοῦ τὸν πόλεμον ἐξενεγκεῖν. [17] καὶ εἴ τι χρῆμα ὀφείλετ᾽ αὐτοῖς, ὁμοίως ἔστω πράξιμον: καὶ εἴ τι ἀπελήφθη ἀπ᾽ αὐτῶν, ἀναζητηθὲν ἀποδοθήτω. ἀτελῆ δὲ ὁμοίως ὡς καὶ πρὸ τοῦ πολέμου τὰ πρὸς τοὺς Ῥοδίους ὑπαρχέτω. εἰ δέ τινας τῶν πόλεων, [18] ἃς ἀποδοῦναι δεῖ Ἀντίοχον, ἑτέροις δέδωκεν Ἀντίοχος, ἐξαγέτω καὶ ἐκ τούτων τὰς φρουρὰς καὶ τοὺς ἄνδρας. ἐὰν δέ τινες ὕστερον ἀποτρέχειν βούλωνται, μὴ προσδεχέσθω. [19] ἀργυρίου δὲ δότω Ἀντίοχος Ἀττικοῦ Ῥωμαίοις ἀρίστου τάλαντα μύρια δισχίλια ἐν ἔτεσι δώδεκα, διδοὺς καθ᾽ ἕκαστον ἔτος χίλια: μὴ ἔλαττον δ᾽ ἑλκέτω τὸ τάλαντον λιτρῶν Ῥωμαϊκῶν ὀγδοήκοντα: καὶ μοδίους σίτου πεντηκοντακισμυρίους καὶ τετρακισμυρίους. [20] δότω δὲ Εὐμένει τῷ βασιλεῖ τάλαντα τριακόσια πεντήκοντα ἐν ἔτεσι τοῖς πρώτοις πέντε, ἑβδομήκοντα κατὰ τὸ ἔτος, τῷ ἐπιβαλλομένῳ * καιρῷ, ᾧ καὶ τοῖς Ῥωμαίοις ἀποδίδωσι, καὶ τοῦ σίτου, [21] καθὼς ἐτίμησεν ὁ βασιλεὺς Ἀντίοχος, τάλαντα ἑκατὸν εἴκοσιν ἑπτὰ καὶ δραχμὰς χιλίας διακοσίας ὀκτώ: ἃ συνεχώρησεν Εὐμένης λαβεῖν, γάζαν εὐαρεστουμένην ἑαυτῷ. [22] ὁμήρους δὲ εἴκοσι διδότω Ἀντίοχος, δι᾽ ἐτῶν τριῶν ἄλλους ἀνταποστέλλων, μὴ νεωτέρους ἐτῶν ὀκτωκαίδεκα μηδὲ πρεσβυτέρους τετταράκοντα πέντε. [23] ἐὰν δέ τι διαφωνήσῃ τῶν ἀποδιδομένων χρημάτων, τῷ ἐχομένῳ ἔτει ἀποδότωσαν. [24] ἂν δέ τινες τῶν πόλεων ἢ τῶν ἐθνῶν, πρὸς ἃ γέγραπται μὴ πολεμεῖν Ἀντίοχον, πρότεροι ἐκφέρωσι πόλεμον, ἐξέστω πολεμεῖν Ἀντιόχῳ. [25] τῶν δὲ ἐθνῶν καὶ πόλεων τούτων μὴ ἐχέτω τὴν κυρίαν αὐτὸς μηδ᾽ εἰς φιλίαν προσαγέσθω. [26] περὶ δὲ τῶν ἀδικημάτων τῶν πρὸς ἀλλήλους γινομένων εἰς κρίσιν προκαλείσθωσαν. [27] ἐὰν δέ τι θέλωσι πρὸς τὰς συνθήκας ἀμφότεροι κοινῷ δόγματι προστεθῆναι ἢ ἀφαιρεθῆναι ἀπ᾽ αὐτῶν, ἐξέστω.

Text zum downloaden

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: Evelyn S. Shuckburgh
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung:

„There shall be perpetual peace between Antiochus and the Romans if he fulfils the provisions of the treaty. Neither Antiochus nor any subject to him shall allow any to pass through their territories to attack the Romans or their allies, nor supply them with aught. Neither shall the Romans or their allies do the like for those attacking Antiochus or those subject to him. Antiochus shall not wage war upon the Islanders or the dwellers in Europe. He shall evacuate all cities and territory (this side Taurus). His soldiers shall take nothing out with them except the arms they are carrying. If they chance to have taken anything away they shall restore it to the same cities. He shall receive neither soldiers nor other men from the territory of king Eumenes. If there be any men in the army of Antiochus coming from any of the cities taken over by the Romans, he shall deliver them up at Apameia. If there be any from the kingdom of Antiochus with the Romans or their allies, they may remain or depart as they choose. Antiochus and those subject to him shall give back the slaves, captives, and deserters of the Romans or their allies and any captive received from any quarter. Antiochus shall give up, if it be within his power so to do, Hannibal, son of Hamilcar, the Carthaginian, Mnesilochus the Acarnanian, Thoas the Aetolian, Euboulidas and Philo the Chalcidians, and such of the Aetolians as have held national offices. Antiochus shall give up all his elephants, and shall have none henceforth. Anitiochus shall surrender his ships of war, their tackle, and fittings, and henceforth have only ten decked ships. He shall not have a vessel rowed by thirty oars, [or by less] for purposes of war begun by himself. He shall not sail west of the river Calycadnus and the promontory of Sarpedon, except to convey tribute or ambassadors or hostages.
It shall not be lawful for Antiochus to enlist soldiers or receive exiles from the territory subject to Rome. Such houses as belonged to the Rhodians or their allies, in the territory subject to Antiochus, shall continue to belong to the Rhodians as before the war: any money owed to them shall still be recoverable: and any property left behind by them, if sought for, shall be restored. The Rhodians shall, as before the war, be free from tribute. If Antiochus has given any of the towns to others which he is bound to restore, he shall remove from them also his garrisons and men. And if any shall wish hereafter to desert to him, he shall not receive them. Antiochus shall pay to the Romans ten thousand talents, in ten yearly instalments, of the best Attic silver, each talent to weigh not less than eighty Roman pounds, and ninety thousand medemni of corn. Antiochus shall pay to king Eumenes three hundred and fifty talents in the five years next following, in yearly instalments of seventy talents; and in lieu of the corn, according to the valuation of Antiochus himself, one hundred and twenty-seven talents, two hundred and eight drachmae, which sum Eumenes has consented to accept ‚as satisfying his claims.‘ Antiochus shall give twenty hostages, not less than eighteen nor more than forty-five years old, and change them every three years. If there be in any year a deficit in the instalment paid, Antiochus shall make it good in the next year. If any of the cities or nations, against whom it has been hereby provided that Antiochus should not make war, should commence war against him, it shall be lawful for Antiochus to war with them; but of such nations and cities he shall not have sovereignty nor attach them as friends to himself. Such complaints as arise between the parties to this treaty shall be referred to arbitration. If both parties agree in wishing anything to be added to or taken from this treaty, it shall be lawful so to do.“

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Falk Wackerow
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Pol. XXI, 43,1-27

Leitfragen:

1) Welche Vorgeschichte hat der Friedensvertrag?

2) Welche Bestimmungen sind enthalten?

3) Welche Auswirkungen hatte der Frieden von Apameia auf das Machtgefüge im Osten?

Kommentar:

Nach dem Ende des Zweiten Punischen Krieges und dem Ausschalten der gefährlichsten Rivalin Karthago hatte Rom freie Hand zur Ausdehnung seines Territoriums. Die vorübergehende Schwäche des ägyptischen Ptolemäerreichs verstanden die Seleukiden und Makedonen auszunutzen, indem sie dessen kleinasiatische Besitzungen eroberten. Dadurch kamen vor allem die Seleukiden unter Antiochos III. mit den unabhängigen Staaten Rhodos und Pergamon in Konflikt, die sich aufgrund der Übermacht ihres Gegners schließlich an Rom wandten. Der Senat entsandte daraufhin ein Heer unter dem Befehl des Konsuls Lucius Cornelius Scipio in den Osten. In der Schlacht von Magnesia errangen die Römer einen deutlichen Sieg über die Seleukiden, nicht zuletzt da laut den Quellen die eigenen Kriegselefanten Antiochos‘ Männer niedertrampelten. In der Folge wurde 188 v. Chr. in der Nähe des syrischen Apameia der bei Polybios vollständig überlieferte Friedensvertrag aufgesetzt. In diesem verpflichteten sich beide Mächte, sämtliche gegen eine von ihnen gerichtete Feindseligkeiten in der Region zu unterbinden. Schwerer wogen jedoch die Verluste an Territorium, die Seleukos zu verkraften hatte. Sämtliche seiner kürzlichen Eroberungen in Kleinasien musste er abtreten, sein Machtbereich wurde auf die Gebiete südlich des Taurusgebirges begrenzt. Die seleukidischen Kriegsgefangenen mussten ausgeliefert werden, die römischen hingegen freigelassen. Interessant ist die Forderung, einige namentlich genannte Individuen, unter denen die bekannteste Hannibal Barkas war, auszuliefern. Dies führte der Legende nach zum Freitod des furchteinflößendsten Gegners, den Rom je gehabt hatte. Ähnlich wie im Friedensvertrag mit Karthago von 201 sollten die Unterlegenen alle Kriegselefanten abgeben, eine merkwürdige Forderung, wenn man bedenkt, dass sowohl in der Entscheidungsschlacht von Zama als auch in der von Magnesia die Elefanten entweder keine Rolle gespielt oder sogar den römischen Sieg begünstigt hatten. Eine weitere Parallele zu Karthago bestand darin, dass die Seleukiden alle Kriegsschiffe bis auf zehn abgeben sollten. Im Vertrag folgt darauf eine Reihe von Bestimmungen, die zugunsten der römischen Verbündeten Rhodos und Pergamon getroffen wurden. Die Reparationen waren angesichts des eher kurzen und wenig verlustreichen Krieges enorm, so musste Antiochos insgesamt etwa 10.478 Talente Silber zahlen und die Römer mit 90.000 Medimnoi (ca. 4350t) Getreide versorgen. Daneben verpflichteten sie den König, zwanzig vornehme Geiseln im besten Alter zu stellen und diese alle drei Jahre auszuwechseln. Es wurde ihm weiterhin verboten, Angriffskriege gegen europäische Ziele zu führen. Er durfte sich lediglich verteidigen, im Falle eines Sieges jedoch nicht sein Territorium nach Europa ausweiten. Somit waren Antiochos politisch weitgehend die Hände gebunden. Nicht nur waren die Erfolge der letzten Jahre nichtig, er büßte zudem einen beträchtlichen Teil seiner (militärischen) Macht ein. Durch die gleichzeitige Stärkung der ehedem kleinen Mächte Pergamon und Rhodos entwickelte sich ein Gegengewicht zum Seleukidenreich in Kleinasien, das nicht nur dessen Expansionspläne vereiteln, sondern gewissermaßen sogar als Sprungbrett für eine erneute römische Invasion dienen konnte. Rom hatte sich damit gegen zwei der drei großen hellenistischen Königreiche durchgesetzt und besaß faktisch die Macht über Griechenland. Das endgültige Ende der griechisch-hellenistischen Mächte bedeutete der Friedensvertrag von Apameia zwar noch nicht, zu ernsthaftem Widerstand war der griechische Osten aber danach kaum noch fähig. Nicht von ungefähr galt Polybios der Niedergang des Seleukidenreichs als einer der letzten wichtigen Marksteine auf dem Wege Roms zum Imperium.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Das Ausgreifen nach Osten, der Ausbruch der Krise, das Zeitalter der Gracchen“. Um einen breiteren Einblick in die Zeit der Republik zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Römische Geschichte I – Republik“.
Hier geht’s zum Podcast