Die Stadtgründungen im Seleukidenreich

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Appian / Strabon
Lizenz: CC-BY-NC-SA

App. Syr. 57-58 – Original:

[57] […] πόλεις δὲ ᾤκισεν ἐπὶ τὸ μῆκος τῆς ἀρχῆς ὅλης ἑκκαίδεκα μὲν Ἀντιοχείας ἐπὶ τῷ πατρί, πέντε δὲ ἐπὶ τῇ μητρὶ Λαοδικείας, ἐννέα δ᾽ ἐπωνύμους ἑαυτοῦ, τέσσαρας δ᾽ ἐπὶ ταῖς γυναιξί, τρεῖς Ἀπαμείας καὶ Στρατονίκειαν μίαν. καὶ εἰσὶν αὐτῶν ἐπιφανέσταται καὶ νῦν Σελεύκειαι μὲν ἥ τε ἐπὶ τῇ θαλάσσῃ καὶ ἡ ἐπὶ τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ, Λαοδίκεια δὲ ἡ ἐν τῇ Φοινίκῃ καὶ Ἀντιόχεια ἡ ὑπὸ τῷ Λιβάνῳ ὄρει καὶ ἡ τῆς Συρίας Ἀπάμεια. τὰς δὲ ἄλλας ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἢ Μακεδονίας ὠνόμαζεν, ἢ ἐπὶ ἔργοις ἑαυτοῦ τισιν, ἢ ἐς τιμὴν Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως: […]

[58] […] ἐς δὲ τὴν ἐπὶ τοῦ Τίγρητος ἡμέραν ἐπιλέξασθαι τοὺς μάγους κελευομένους, καὶ τῆς ἡμέρας ὥραν, ᾗ τῶν θεμελίων ἄρξασθαι τῆς ὀρυχῆς ἔδει, ψεύσασθαι τὴν ὥραν τοὺς μάγους, οὐκ ἐθέλοντας ἐπιτείχισμα τοιόνδε σφίσι γενέσθαι. καὶ Σέλευκος μὲν ἐν τῇ σκηνῇ τὴν δεδομένην ὥραν ἀνέμενεν, ὁ δὲ στρατὸς ἐς τὸ ἔργον ἕτοιμος, ἀτρεμῶν ἔστε σημήνειεν ὁ Σέλευκος, ἄφνω κατὰ τὴν αἰσιωτέραν ὥραν δόξαντές τινα κελεύειν ἐπὶ τὸ ἔργον ἀνεπήδησαν, ὡς μηδὲ τῶν κηρύκων ἐρυκόντων ἔτι ἀνασχέσθαι. τὸ μὲν δὴ ἔργον ἐξετετέλεστο, Σελεύκῳ δὲ ἀθύμως ἔχοντι, καὶ τοὺς μάγους αὖθις ἀνακρίνοντι περὶ τῆς πόλεως, ἄδειαν αἰτήσαντες ἔλεγον οἱ μάγοι: ‘τὴν πεπρωμένην ὦ βασιλεῦ μοῖραν, χείρονά τε καὶ κρείσσονα, οὐκ ἔστιν οὔτε ἀνδρὸς οὔτε πόλεως ἐναλλάξαι. μοῖρα δέ τις καὶ πόλεών ἐστιν ὥσπερ ἀνδρῶν. καὶ τήνδε χρονιωτάτην μὲν ἐδόκει τοῖς θεοῖς γενέσθαι, ἀρχομένην ἐκ τῆσδε τῆς ὥρας ἧς ἐγένετο: δειμαίνοντες δ᾽ ἡμεῖς ὡς ἐπιτείχισμα ἡμῖν ἐσομένην, παρεφέρομεν τὸ πεπρωμένον. τὸ δὲ κρεῖσσον ἦν καὶ μάγων πανουργούντων καὶ βασιλέως ἀγνοοῦντος αὐτό. τοιγάρτοι τὸ δαιμόνιον τὰ αἰσιώτερα τῷ στρατῷ προσέταξεν. καὶ τοῦτο ἔνι σοι καταμαθεῖν ὧδε, ἵνα μή τι καὶ νῦν ἡμᾶς ἔτι τεχνάζειν ὑπονοῇς. αὐτός τε γὰρ ὁ βασιλεὺς σὺ τῷ στρατῷ παρεκάθησο, καὶ τὸ κέλευσμα αὐτὸς ἐδεδώκεις ἀναμένειν: καὶ ὁ εὐπειθέστατος ὤν σοι πρὸς κινδύνους καὶ πόνους οὐκ ἠνέσχετο νῦν οὐδὲ ἀναπαύσεως ἐπιτάγματος, ἀλλ᾽ ἀνέθορεν, οὐδὲ ἀνὰ μέρος ἀλλ᾽ ἀθρόως, ἐπιστάταις αὐτοῖς, καὶ ἐνόμιζε κεκελεῦσθαι. καὶ ἐκεκέλευστο δή: διόπερ οὐδὲ σοῦ κατερύκοντος αὐτοὺς ἔτι ἐπείθοντο. τί ἂν οὖν βασιλέως ἐν ἀνθρώποις εἴη καρτερώτερον ἄλλο θεοῦ; ὃς τῆς σῆς γνώμης ἐπεκράτησε, καὶ ἡγεμόνευσέ σοι τῆς πόλεως ἀντὶ ἡμῶν, δυσμεναίνων ἡμῖν τε καὶ γένει παντὶ τῷ περιοίκῳ. ποῦ γὰρ ἔτι τὰ ἡμέτερα ἰσχύσει, δυνατωτέρου γένους παρῳκισμένου; ἡ μὲν δὴ πόλις σοι γέγονε σὺν τύχῃ καὶ μεγιστεύσει καὶ χρόνιος ἔσται: σὺ δὲ ἡμῖν, ἐξαμαρτοῦσιν ὑπὸ δέους οἰκείων ἀγαθῶν ἀφαιρέσεως, τὴν συγγνώμην βεβαίου.’ ταῦτα τῶν μάγων εἰπόντων ὁ βασιλεὺς ἥσθη καὶ συνέγνω.

Strab. 16.1.5 – Original:

[5] ῾η δὲ Βαβυλὼν καὶ αὐτὴ μέν ἐστιν ἐν πεδίῳ, τὸν δὲ κύκλον ἔχει τοῦ τείχους τριακοσίων ἑξήκοντα πέντε σταδίων, πάχος δὲ τοῦ τείχους ποδῶν δύο καὶ τριάκοντα, ὕψος δὲ τῶν μὲν μεσοπυργίων πήχεις πεντήκοντα τῶν δὲ πύργων ἑξήκοντα, ἡ δὲ πάροδος τοῖς ἐπὶ τοῦ τείχους ὥστε τέθριππα ἐναντιοδρομεῖν ἀλλήλοις ῥᾳδίως: διόπερ τῶν ἑπτὰ θεαμάτων λέγεται καὶ τοῦτο καὶ ὁ κρεμαστὸς κῆπος ἔχων ἐν τετραγώνῳ σχήματι ἑκάστην πλευρὰν τεττάρων πλέθρων: συνέχεται δὲ ψαλιδώμασι καμαρωτοῖς ἐπὶ πεττῶν ἱδρυμένοις κυβοειδῶν ἄλλοις ἐπ᾽ ἄλλοις: οἱ δὲ πεττοὶ κοῖλοι πλήρεις γῆς ὥστε δέξασθαι φυτὰ δένδρων τῶν μεγίστων, ἐξ ὀπτῆς πλίνθου καὶ ἀσφάλτου κατεσκευασμένοι καὶ αὐτοὶ καὶ αἱ ψαλίδες καὶ τὰ καμαρώματα. […] ἀλλὰ καὶ τὰ λοιπὰ ὠλιγωρήθη καὶ κατήρειψαν τῆς πόλεως τὰ μὲν οἱ Πέρσαι τὰ δ᾽ ὁ χρόνος καὶ ἡ τῶν Μακεδόνων ὀλιγωρία περὶ τὰ τοιαῦτα, καὶ μάλιστα ἐπειδὴ τὴν Σελεύκειαν ἐπὶ τῷ Τίγρει πλησίον τῆς Βαβυλῶνος ἐν τριακοσίοις που σταδίοις ἐτείχισε Σέλευκος ὁ Νικάτωρ. καὶ γὰρ ἐκεῖνος καὶ οἱ μετ᾽ αὐτὸν ἅπαντες περὶ ταύτην ἐσπούδασαν τὴν πόλιν καὶ τὸ βασίλειον ἐνταῦθα μετήνεγκαν: καὶ δὴ καὶ νῦν ἡ μὲν γέγονε Βαβυλῶνος μείζων ἡ δ᾽ ἔρημος ἡ πολλή, ὥστ᾽ ἐπ᾽ αὐτῆς μὴ ἂν ὀκνῆσαί τινα εἰπεῖν ὅπερ ἔφη τις τῶν κωμικῶν ἐπὶ τῶν Μαγαλοπολιτῶν τῶν ἐν Ἀρκαδίᾳ ‘ἐρημία μεγάλη ‚στὶν ἡ Μεγάλη πόλις.’

Text zum downloaden

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: Horace White / H.C. Hamilton, W. Falconer
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung:

[57] […] He built cities throughout the entire length of his dominions and named sixteen of them Antioch after his father, five Laodicea after his mother, nine after himself, and four after his wives, that is, three Apamea and one Stratonicea. Of these the two most renowned at the present time are the two Seleucias, one on the sea and the other on the river Tigris, Laodicea in Phœnicia, Antioch under Mount Lebanon, and Apamea in Syria. To others he gave names from Greece or Macedonia, or from his own exploits, or in honor of Alexander; […]

[58] […] They say, also, that when the Magi were ordered to indicate the propitious day and hour for beginning the foundations of Seleucia-on-the-Tigris they falsified as to the hour because they did not want to have such a stronghold built against themselves. While the king was waiting in his tent for the appointed hour, and the army, in readiness to begin the work, stood quietly till Seleucus should give the signal, suddenly, at the true hour of destiny, they seemed to hear a voice ordering them on. So they sprang to their work with such alacrity that the heralds who tried to stop them were not able to do so. When the work was brought to an end Seleucus, being troubled in his mind, again made inquiry of the Magi concerning his city, and they, having first secured a promise of impunity, replied, „That which is fated, O King, whether it be for better or worse, neither man nor city can change, for there is a fate for cities as well as for men. It pleases the gods that this city shall endure for ages, because it was begun on the hour on which it was begun. We feared lest it should be a stronghold against ourselves, and falsified the appointed time. Destiny is stronger than crafty Magi or an unsuspecting king. For that reason the deity announced the more propitious hour to the army. It is permitted you to know these things so surely that you need not suspect us of deception still, for you were presiding over the army yourself, as king, and you had yourself ordered them to wait; but the army, ever obedient to you in facing danger and toil, could not now be restrained, even when you gave them the order to stop, but sprang to their work, not a part of them merely, but all together, and their officers with them, thinking that the order had been given. In fact it had been given. That was the reason why not even you could hold them back. What can be stronger in human affairs than a king, unless it be a god, who overcame your intention and supplanted us in giving you directions about the city; for the god is in hostility to us and to all the people round about? What can our resources avail hereafter with a more powerful race settled along side of us? This city of yours has had a fortunate beginning, it will be great and enduring. We beg that you will confirm your pardon of our fault which we committed from fear of the loss of our own prosperity.“ The king was pleased with what the Magi said and pardoned them.

[5] Babylon itself also is situated in a plain. The wall is 385 stadia in circumference, and 32 feet in thickness. The height of the space between the towers is 50, and of the towers 60 cubits. The roadway upon the walls will allow chariots with four horses when they meet to pass each other with ease. Whence, among the seven wonders of the world, are reckoned this wall and the hanging garden: the shape of the garden is a square, and each side of it measures four plethra. It consists of vaulted terraces, raised one above another, and resting upon cube-shaped pillars. These are hollow and filled with earth to allow trees of the largest size to be planted. The pillars, the vaults, and the terraces are constructed of baked brick and asphalt. […] other works also were neglected, and the city was dilapidated, partly by the Persians, partly by time, and, through the indifference of the Macedonians to things of this kind, particularly after Seleucus Nicator had fortified Seleucia on the Tigris near Babylon, at the distance of about 300 stadia. Both this prince and all his successors directed their care to that city, and transferred to it the seat of empire. At present it is larger than Babylon; the other is in great part deserted, so that no one would hesitate to apply to it what one of the comic writers said of Megalopolitæ in Arcadia, “The great city is a great desert.”

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Niklas Rempe
Lizenz: CC-BY-NC-SA

App. Syr. 57-58 / Strab. 16.1.5

Leitfragen:

1) Geben Sie Appians Beschreibung der Städtegründungen des Seleukos I. wieder.

2) Was passierte nach Strabon durch die Gründung von Seleukeia mit Babylon?

3) Was für Rückschlüsse lassen die beiden Quellenpassagen über Kolonie- und Städtegründungen im Seleukidenreich zu?

Kommentar:

Appian beschreibt in der vorliegenden Quellenpassage, wie sich Seleukos I. als Diadochenherrscher über das Seleukidenreich für verschiedene Städtegründungen verantwortlich zeigt. In allen Teilen seines großen Reiches habe er sie vorgenommen, wobei die griechische Namensgebung auffällig ist. Zwei Städte, die er nach sich selber benannt habe – Seleukeia in Pierien und Seleukia am Tigris – seien auch zu Appians Zeit (am Anfang des zweiten Jahrhunderts n. Chr.) noch groß und bekannt gewesen. Der Geschichtsschreiber gibt zudem eine Anekdote über die Gründung von Seleukeia am Tigris wieder. Seleukos habe die einheimischen Magier – gemeint sind die zoroastischen Priester Babylons – damit beauftragt, den günstigsten Zeitpunkt für die Fundamentlegung der Stadt festzulegen. Diese hätten den makedonischen Fremdherrscher allerdings nicht dabei helfen wollen, eine griechische Stadt in ihrem Land zu gründen und so den Bau absichtlich hinausgezögert. Nach Appian habe den Magiern eine göttliche Stimme genau zur rechten Zeit befohlen, Seleukos Bescheid zu geben. Die Arbeiten hätten daraufhin begonnen, wobei die Magier ihren Sabotageversuch dem König zudem gebeichtet hätten. Die Furcht vor der Fremdherrschaft und dem Verlust ihrer Macht hätte sie dazu getrieben; nun allerdings hätten sie eingesehen, dass der Städtebau Willen der Gottheit sei und somit auch Seleukos‘ Herrschaft über das Gebiet.

Strabon gibt in seinem historisch-geographischen Werk aus dem Anfang des ersten Jahrhunderts eine kurze Beschreibung von Babylon. So beschreibt er die große und eindrucksvolle Stadtmauer und auch die hängenden Gärten von Babylon – eines der antiken Weltwunder. Babylon habe allerdings zu seiner Zeit von seinem alten Glanz verloren. Diese Entwicklung gehe schon auf die Perser zurück, wobei sie auch nach der Eroberung der Stadt durch Alexander weiter fortgeschritten sei. Zwar hätte dieser Babylon noch als Hauptstadt seines Weltreichs etabliert, doch hätten die nachfolgenden makedonischen Könige die Stadt weiter verfallen lassen. Insbesondere die Gründung von Seleukos am Tigris durch Seleukos I. habe Babylon geschadet. Begründet sei dies zum einen mit der relativen Nähe dieser neuen Großstadt gewesen und zum anderen in dem Umstand, dass Seleukeia zur neuen Hauptstadt des Seleukidenreiches gemacht worden sei. Seleukeia  wuchs so immer weiter, und Babylon verkam so durch mangelnde Pflege und den Verlust an Einfluss. Die einst so große Stadt sei zu Strabons Zeit nunmehr nur noch eine große Wüste.

Beide Quellenpassagen geben einen guten Einblick in die Städtegründungen im seleukidischen Reich und deren Auswirkungen. Anfänglich sei auf die Magier verwiesen. Als angesehene und einflussreiche soziale Gruppe im alten persischen Reich konnten sie sich mit ihrem Machtverlust, der spätestens nach Alexanders Tod einsetzte, anfangs offensichtlich nicht abfinden. Sie befürchteten, dass die neuen griechischen Städte wie Seleukeia ihre Kultur verdrängen könnten. Ob sich die Anekdote, wie sie Appian berichtet, wirklich genauso abgespielt hat, ist fraglich; eindeutig ist allerdings, dass die dort geschilderten Befürchtungen der Magier in römischer Zeit durchaus eingetroffen waren. Die Stadt Bayblon verlor an Macht und Prestige und auch ihr Rang als Hauptstadt wurde ihr abspenstig gemacht, wobei die nahe Gründung von Seleukeia großen Einfluss auf diese Entwicklung gehabt hat. Seleukeia am Tigris – wenn auch als Hauptstadt sicherlich von herausragender Bedeutung – war allerdings keineswegs die einzige Stadtgründung des Seleukos und seiner Nachfolger. Anders als bei den Ptolemäern wurden im Seleukidenreich überall im Land griechische bzw. makedonische Städte gegründet –, wobei nicht nur der Name griechisch war, sondern auch ihre Bauten und der größte Teil ihrer Bewohner. Eine Vermischung der im Seleukidenreich so vielfältigen Kulturen scheint so erschwert worden zu sein.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Die Seleukiden und die Ptolemäer“. Um einen breiteren Einblick in die Zeit des Hellenismus zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Griechische Geschichte III – Hellenismus“.
Hier geht’s zum Podcast