Die frühe Besiedlung Siziliens

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Thukydides
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Thuk. 6.2-3 – Original:

[1] ᾠκίσθη δὲ ὧδε τὸ ἀρχαῖον, καὶ τοσάδε ἔθνη ἔσχε τὰ ξύμπαντα. παλαίτατοι μὲν λέγονται ἐν μέρει τινὶ τῆς χώρας Κύκλωπες καὶ Λαιστρυγόνες οἰκῆσαι, ὧν ἐγὼ οὔτε γένος ἔχω εἰπεῖν οὔτε ὁπόθεν ἐσῆλθον ἢ ὅποι ἀπεχώρησαν: ἀρκείτω δὲ ὡς ποιηταῖς τε εἴρηται καὶ ὡς ἕκαστός πῃ γιγνώσκει περὶ αὐτῶν. [2] Σικανοὶ δὲ μετ᾽ αὐτοὺς πρῶτοι φαίνονται ἐνοικισάμενοι, ὡς μὲν αὐτοί φασι, καὶ πρότεροι διὰ τὸ αὐτόχθονες εἶναι, ὡς δὲ ἡ ἀλήθεια εὑρίσκεται, Ἴβηρες ὄντες καὶ ἀπὸ τοῦ Σικανοῦ ποταμοῦ τοῦ ἐν Ἰβηρίᾳ ὑπὸ Λιγύων ἀναστάντες. καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν Σικανία τότε ἡ νῆσος ἐκαλεῖτο, πρότερον Τρινακρία καλουμένη: οἰκοῦσι δὲ ἔτι καὶ νῦν τὰ πρὸς ἑσπέραν τὴν Σικελίαν. [3] Ἰλίου δὲ ἁλισκομένου τῶν Τρώων τινὲς διαφυγόντες Ἀχαιοὺς πλοίοις ἀφικνοῦνται πρὸς τὴν Σικελίαν, καὶ ὅμοροι τοῖς Σικανοῖς οἰκήσαντες ξύμπαντες μὲν Ἔλυμοι ἐκλήθησαν, πόλεις δ᾽ αὐτῶν Ἔρυξ τε καὶ Ἔγεστα. προσξυνῴκησαν δὲ αὐτοῖς καὶ Φωκέων τινὲς τῶν ἀπὸ Τροίας τότε χειμῶνι ἐς Λιβύην πρῶτον, ἔπειτα ἐς Σικελίαν ἀπ᾽ αὐτῆς κατενεχθέντες. [4] Σικελοὶ δ᾽ ἐξ Ἰταλίας (ἐνταῦθα γὰρ ᾤκουν) διέβησαν ἐς Σικελίαν, φεύγοντες Ὀπικούς, ὡς μὲν εἰκὸς καὶ λέγεται, ἐπὶ σχεδιῶν, τηρήσαντες τὸν πορθμὸν κατιόντος τοῦ ἀνέμου, τάχα ἂν δὲ καὶ ἄλλως πως ἐσπλεύσαντες. εἰσὶ δὲ καὶ νῦν ἔτι ἐν τῇ Ἰταλίᾳ Σικελοί, καὶ ἡ χώρα ἀπὸ Ἰταλοῦ βασιλέως τινὸς Σικελῶν, τοὔνομα τοῦτο ἔχοντος, οὕτως Ἰταλία ἐπωνομάσθη. [5] ἐλθόντες δὲ ἐς τὴν Σικελίαν στρατὸς πολὺς τούς τε Σικανοὺς κρατοῦντες μάχῃ ἀνέστειλαν πρὸς τὰ μεσημβρινὰ καὶ ἑσπέρια αὐτῆς καὶ ἀντὶ Σικανίας Σικελίαν τὴν νῆσον ἐποίησαν καλεῖσθαι, καὶ τὰ κράτιστα τῆς γῆς ᾤκησαν ἔχοντες, ἐπεὶ διέβησαν, ἔτη ἐγγὺς τριακόσια πρὶν Ἕλληνας ἐς Σικελίαν ἐλθεῖν: ἔτι δὲ καὶ νῦν τὰ μέσα καὶ τὰ πρὸς βορρᾶν τῆς νήσου ἔχουσιν. [6] ᾤκουν δὲ καὶ Φοίνικες περὶ πᾶσαν μὲν τὴν Σικελίαν ἄκρας τε ἐπὶ τῇ θαλάσσῃ ἀπολαβόντες καὶ τὰ ἐπικείμενα νησίδια ἐμπορίας ἕνεκεν τῆς πρὸς τοὺς Σικελούς: ἐπειδὴ δὲ οἱ Ἕλληνες πολλοὶ κατὰ θάλασσαν ἐπεσέπλεον, ἐκλιπόντες τὰ πλείω Μοτύην καὶ Σολόεντα καὶ Πάνορμον ἐγγὺς τῶν Ἐλύμων ξυνοικήσαντες ἐνέμοντο, ξυμμαχίᾳ τε πίσυνοι τῇ τῶν Ἐλύμων, καὶ ὅτι ἐντεῦθεν ἐλάχιστον πλοῦν Καρχηδὼν Σικελίας ἀπέχει. βάρβαροι μὲν οὖν τοσοίδε Σικελίαν καὶ οὕτως ᾤκησαν. [1] Ἑλλήνων δὲ πρῶτοι Χαλκιδῆς ἐξ Εὐβοίας πλεύσαντες μετὰ Θουκλέους οἰκιστοῦ Νάξον ᾤκισαν, καὶ Ἀπόλλωνος Ἀρχηγέτου βωμὸν ὅστις νῦν ἔξω τῆς πόλεώς ἐστιν ἱδρύσαντο, ἐφ᾽ ᾧ, ὅταν ἐκ Σικελίας θεωροὶ πλέωσι, πρῶτον θύουσιν. [2] Συρακούσας δὲ τοῦ ἐχομένου ἔτους Ἀρχίας τῶν Ἡρακλειδῶν ἐκ Κορίνθου ᾤκισε, Σικελοὺς ἐξελάσας πρῶτον ἐκ τῆς νήσου ἐν ᾗ νῦν οὐκέτι περικλυζομένῃ ἡ πόλις ἡ ἐντός ἐστιν: ὕστερον δὲ χρόνῳ καὶ ἡ ἔξω προστειχισθεῖσα πολυάνθρωπος ἐγένετο. [3] Θουκλῆς δὲ καὶ οἱ Χαλκιδῆς ἐκ Νάξου ὁρμηθέντες ἔτει πέμπτῳ μετὰ Συρακούσας οἰκισθείσας Λεοντίνους τε πολέμῳ τοὺς Σικελοὺς ἐξελάσαντες οἰκίζουσι, καὶ μετ᾽ αὐτοὺς Κατάνην: οἰκιστὴν δὲ αὐτοὶ Καταναῖοι ἐποιήσαντο Εὔαρχον.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung:: Richard Crawley
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung

It was settled originally as follows, and the peoples that occupied it are these. The earliest inhabitants spoken of in any part of the country are the Cyclopes and Laestrygones; but I cannot tell of what race they were, or whence they came or whither they went, and must leave my readers to what the poets have said of them and to what may be generally known concerning them. [2] The Sicanians appear to have been the next settlers, although they pretend to have been the first of all and aborigines; but the facts show that they were Iberians, driven by the Ligurians from the river Sicanus in Iberia. It was from them that the island, before called Trinacaria, took its name of Sicania, and to the present day they inhabit the west of Sicily. [3] On the fall of Ilium, some of the Trojans escaped from the Achaeans, came in ships to Sicily, and settled next to the Sicanians under the general name of Elymi; their towns being called Eryx and Egesta. With them settled some of the Phocians carried on their way from Troy by a storm, first to Libya, and afterwards from thence to Sicily. [4] The Sicels crossed over to Sicily from their first home Italy, flying from the Opicans, as tradition says and as seems not unlikely, upon rafts, having watched till the wind set down the strait to effect the passage; although perhaps they may have sailed over in some other way. Even at the present day there are still Sicels in Italy; and the country got its name of Italy from Italus, a king of the Sicels, so called. [5] These went with a great host to Sicily, defeated the Sicanians in battle and forced them to remove to the south and west of the island, which thus came to be called Sicily instead of Sicania, and after they crossed over continued to enjoy the richest parts of the country for near three hundred years before any Hellenes came to Sicily; indeed they still hold the centre and north of the island. [6] There were also Phoenicians living all round Sicily, who had occupied promontories upon the sea coasts and the islets adjacent for the purpose of trading with the Sicels. But when the Hellenes began to arrive in considerable numbers by sea, the Phoenicians abandoned most of their stations, and drawing together took up their abode in Motye, Soloeis, and Panormus, near the Elymi, partly because they confided in their alliance, and also because these are the nearest points, for the voyage between Carthage and Sicily. [1] These were the barbarians in Sicily, settled as I have said. Of the Hellenes, the first to arrive were Chalcidians from Euboea with Thucles, their founder. They founded Naxos and built the altar to Apollo Archegetes, which now stands outside the town, and upon which the deputies for the games sacrifice before sailing from Sicily. [2] Syracuse was founded the year afterwards by Archias, one of the Heraclids from Corinth, who began by driving out the Sicels from the island upon which the inner city now stands, though it is no longer surrounded by water: in process of time the outer town also was taken within the walls and became populous. [3] Meanwhile Thucles and the Chalcidians set out from Naxos in the fifth year after the foundation of Syracuse, and drove out the Sicels by arms and founded Leontini and afterwards Catana; the Catanians themselves choosing Evarchus as their founder.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Niklas Rempe
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Thuk. 6.2-3

Leitfragen:

1) Beschreiben Sie Thukydides Darstellung der Kolonisation Siziliens.

2) Welche Unterschiede lassen sich zwischen der „barbarischen“ und griechischen Kolonisation ausmachen?

3) Was für Rückschlüsse lassen sich aus der Quelle über den geographischen und historischen Horizont der Griechen ziehen?

Kommentar:

Thukydides beginnt seine Beschreibung der Kolonisation Siziliens in der mythischen Vergangenheit und beruft sich für diese Informationen auf Dichter und ihre Werke (zu denken ist hier an Homer): Kyklopen und Laistrygonen – beides Geschlechter von riesigen Menschenfressern – hätten in der Frühzeit Sizilien bewohnt. Den Platz dieser Ungeheuer auf der Insel sollen allerdings schon früh die Sikaner eingenommen haben. Ursprünglich stammten diese aus der Gegend um den Sikanosfluss in Iberien und seien von dort gewaltsam vertrieben worden. Sizilien hätte zu dieser Zeit entsprechend Sikanien geheißen. Ihnen folgten nach der Zerstörung Trojas durch das Heer um Agamemnon einige trojanische Flüchtlinge und nannten sich Elymer. Mit ihnen hätten einige Phoker die Insel erreicht und sich angesiedelt. Auch die Sikeler fassten Fuß auf Sizilien, nachdem ihre italische Heimat – benannt nach dem sikelischen König Italos – von Opikern erobert wurde. Sie drangen mit einem Heer auf die Insel und verdrängten die Sikaner in die südlichen und westlichen Gebiete. Ebenfalls zu dieser Zeit an den Küsten der Insel ansässig, die nach der Eroberung durch die Sikeler nunmehr Sizilien hieß, waren die Phönizier. Sie waren insbesondere durch ihren Handel im gesamten Mittelmeerraum und ihre nahe gelegene Kolonie Karthago an Sizilien interessiert. Vor der Ankunft der Griechen war Sizilien demnach von Sikanern, Elymern (inklusive einigen Phokern), Sikelern und Phöniziern bewohnt.

Von den Griechen kamen zuerst Kolonisten unter der Führung von Thukles auf die Insel und gründeten die nach Thukydides älteste griechische Kolonie Siziliens: Naxos. Ihre Religion und Kultur auch in der Ferne beibehaltend, errichteten sie einen Altar des Apollon. Archaias – ein Heraklide aus Korinth – gründete darauffolgend Syrakus, nicht jedoch ohne zuvor die dort ansässigen Sikeler gewaltsam vertrieben zu haben. Der Bau einer großen Befestigungsmauer garantierte Syrakus in den folgenden Jahren Sicherheit und ein immer weiter wachsendes Volk. Auch Thukles, der vor einiger Zeit noch Naxos gründet hatte, zog ein weiteres mal aus und auch er besiegte die Sikeler, um in deren ursprünglichem Gebiet Leontinoi und Katane zu gründen. Die Einwohner von Katane scheinen dieser Darstellung nach Thukydides allerdings zu widersprechen und geben den Euarchos als ihren Städtegründer an.

Die Besiedlung durch die – wie Thukydides sie nennt – „Barbarenstämme“ und Griechen läuft in der Quelle sehr verschieden ab. Es ist auffällig, dass alle „barbarischen“ Völker der Insel (mit Ausnahme der im Mittelmeerraum sehr verbreiteten Phönizier) gewaltsam aus ihrer ursprünglichen Heimat vertrieben wurden. Sie kamen als Flüchtlinge nach Sizilien, und allein die Sikeler konnten einen militärischen Sieg gegen die nunmehr zweimal geschlagenen Sikaner erringen. Anders verhält es sich mit den Griechen. Sie kamen nicht als Flüchtende auf die Insel und eroberten sich ihre jeweiligen Siedlungsplätze. Wieder wurden hier also die „Barbaren“ geschlagen. Auch erfährt man aus der Quelle von den prestigeträchtigen Bauprojekten der Griechen, und die Siedler um Archaias bemühten sich schnell und erfolgreich um eine Stadtmauer zur Verteidigung von Syrakus – sie wollten sich nicht wie die Sikeler wieder vertreiben lassen. Weiterhin sind die immer namentlich genannten Städtegründer zu betonen. Diese oikistai waren Adlige, die mit ihren Anhängern (hetairoi) und durch Unterstützung der Mutterstadt das Wagnis der Kolonisation eingingen. Sie stellten wiederum später auch den Kern der neugegründeten Siedlung dar und wurden nicht selten in späterer Zeit als Heroen verehrt.

Die Quelle lässt einige Rückschlüsse über das Wissen der Griechen zu Thukyides‘ Zeit hinsichtlich der verschiedenen sowohl zeitgenössischen als auch historischen Völker und Regionen zu. Zum einen muss betont werden, wie viele Informationen Thukydides über die Besiedlung und Kolonisation auf Sizilien zu haben scheint. Er weiß sowohl von verschiedenen nicht-griechischen Völkern der Insel als auch von deren Ursprüngen und Geschichte. Diese Ereignisse, die sich hunderte Jahre vor dem Verfassen der Quelle abgespielt haben sollen, werden fast minutiös wiedergegeben. Selbes gilt für die griechische Besiedlung der Insel. Man erkennt zudem, dass dem Athener Thukydides Orte wie das ferne Spanien oder Karthago und Libyen an der Nordküste Afrika bekannt sind und die Griechen seiner Zeit ihren Blick keineswegs nur auf ihre Heimatgefilde beschränkten. Nichtsdestoweniger sollte die Darstellung – das gilt für jede Quelle – nicht gänzlich für bare Münze genommen werden. Wie aus den Unterschieden der Kolonisation zwischen Griechen und den anderen Völkern zu sehen ist, kann sich auch Thukydides nicht immer eines parteiischen Anstrichs entraten. Dennoch gilt: der zwar subjektive, aber doch enorme Erfahrungshorizont des Autors und anderer Griechen der Zeit darf nicht unterschätzt werden.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Die große Kolonisation / Der Orient“. Um einen breiteren Einblick in die griechische Archaik zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Griechische Geschichte I – Archaik“.
Hier geht’s zum Podcast