Die Markomannenkriege unter Mark Aurel

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Cassius Dio
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Cass. Dio. LXXII, 3,1-11,5 – Original:

3. [1,2] τὸν μέντοι Κάσσιον ὁ Μᾶρκος τῆς Ἀσίας ἁπάσης ἐπιτροπεύειν ἐκέλευσεν. αὐτὸς δὲ τοῖς περὶ τὸν Ἴστρον βαρβάροις, Ἰάζυξί τε καὶ Μαρκομάνοις, ἄλλοτε ἄλλοις χρόνον συχνὸν ὡς εἰπεῖν δι᾽ ὅλου τοῦ βίου, τὴν Παννονίαν ἔχων ὁρμητήριον, ἐπολέμησε.
[1a] ὅτι Λαγγιοβάρδων καὶ Ὀβίων ἑξακισχιλίων τὸν Ἴστρον περαιωθέντων, τῶν περὶ Βίνδικα ἱππέων ἐξελασάντων καὶ τῶν ἀμφὶ Κάνδιδον πεζῶν ἐπιφθασάντων, εἰς παντελῆ φυγὴν οἱ βάρβαροι ἐτράποντο, ἐφ᾽ οἷς οὕτω πραχθεῖσιν ἐν δέει καταστάντες ἐκ πρώτης ἐπιχειρήσεως οἱ βάρβαροι, πρέσβεις παρὰ Ἰάλλιον Βάσσον τὴν Παννονίαν διέποντα στέλλουσι, Βαλλομάριόν τε τὸν βασιλέα Μαρκομάνων καὶ ἑτέρους ,κατ᾽ ἔθνος ἐπιλεξάμενοι ἕνα. καὶ ὅρκοις τὴν εἰρήνην οἱ πρέσβεις πιστωσάμενοι οἴκαδε χωροῦσιν.
[2] πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ὑπὲρ τὸν Ῥῆνον Κελτῶν μέχρι τῆς Ἰταλίας ἤλασαν, καὶ πολλὰ ἔδρασαν ἐς τοὺς Ῥωμαίους δεινά: οἷς ὁ Μᾶρκος ἀντεπιὼν Πομπηιανόν τε καὶ Περτίνακα τοὺς ὑποστρατήγους ἀντικαθίστη. καὶ ἠρίστευσεν ὁ Περτίναξ, ὅστις καὶ ὕστερον αὐτοκράτωρ ἐγένετο. ἐν μέντοι τοῖς νεκροῖς τῶν βαρβάρων καὶ γυναικῶν σώματα.
[3] ὡπλισμένα εὑρέθη. καίτοι δὲ ἰσχυροτάτου ἀγῶνος καὶ λαμπρᾶς νίκης γεγενημένης, ὅμως ὁ αὐτοκράτωρ αἰτηθεὶς παρὰ τῶν στρατιωτῶν οὐκ ἔδωκε χρήματα, αὐτὸ τοῦτο εἰπὼν ὅτι ὅσῳ ἂν πλεῖόν τι παρὰ τὸ καθεστηκὸς λάβωσι, τοῦτ᾽ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν τε γονέων σφῶν καὶ τῶν συγγενῶν.
ἐσπεπράξεται: περὶ γάρ τοι τῆς αὐταρχίας ὁ θεὸς μόνος κρίνειν δύναται. οὕτω καὶ σωφρόνως καὶ ἐγκρατῶς αὐτῶν ἦρχεν, ὥστε καίπερ ἐν τοσούτοις καὶ τηλικούτοις πολέμοις ὢν μηδὲν ἔξω τοῦ προσήκοντος μήτ᾽ ἐκ κολακείας μήτ᾽ ἐκ φόβου ποιῆσαι.
11. ὅτι ὁ Μᾶρκος Ἀντωνῖνος ἐν τῇ Παννονίᾳ κατέμεινεν, ἵνα καὶ ταῖς τῶν βαρβάρων πρεσβείαις χρηματίζῃ. πολλοὶ γὰρ καὶ τότε πρὸς αὐτὸν ἦλθον, οἱ μὲν συμμαχίας ὑπισχνούμενοι, ὦν ἡγεῖτο Βαττάριος παῖς ἐτῶν δώδεκα, καὶ χρήματά τε ἔλαβον, καὶ Τάρβον δυνάστην πλησιόχωρόν σφων, ἔς τε τὴν Δακίαν ἐλθόντα καὶ ἀργύριον αἰτοῦντα, ἀπειλοῦντά τε πολεμήσειν
[2] εἰ μὴ λάβοι, ἀνεῖρξαν: οἱ δὲ εἰρήνην αἰτούμενοι, ὥσπερ οἱ Κούαδοι, καὶ ἔτυχόν γε αὐτῆς, ἵνα τε ἀπὸ τῶν Μαρκομάνων ἀποσπασθῶσι, καὶ ὅτι ἵππους καὶ βοῦς πολλὰς ἔδωκαν, τούς τε αὐτομόλους πάντας καὶ τοὺς αἰχμαλώτους, πρότερον μὲν ἐς μυρίους καὶ τρισχιλίους, ὕστερον δὲ καὶ
[3] τοὺς λοιποὺς ἀποδώσειν ὑπέσχοντο. οὐ μέντοι καὶ τῆς ἐπιμιξίας τῆς ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἔτυχον, ἵνα μὴ καὶ οἱ Μαρκομάνοι οἵ τε Ἰάζυγες, οὓς οὔτε δέξεσθαι οὔτε διήσειν διὰ τῆς χώρας ὠμωμόκεσαν, ἅμα μιγνύωνταί σφισι καὶ ὡς Κούαδοι καὶ αὐτοὶ ὄντες τά τε τῶν Ῥωμαίων κατασκέπτωνται καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἀγοράζωσιν. οὗτοί τε οὖν πρὸς τὸν Μᾶρκον ἀφίκοντο, καὶ ἕτεροι συχνοὶ παραδώσοντες ἑαυτοὺς οἱ μὲν κατὰ
[4] γένη οἱ δὲ καὶ κατὰ ἔθνη ἐπρεσβεύσαντο. καὶ αὐτῶν οἱ μὲν ἐστρατεύσαντο ἄλλοσέ ποι πεμφθέντες, ὥσπερ καὶ τῶν ἁλισκομένων τῶν τε αὐτομολούντων οἱ δυνάμενοι, οἱ δὲ καὶ γῆν οἱ μὲν ἐν Δακίᾳ οἱ δὲ ἐν Παννονίᾳ οἱ δὲ Μυσίᾳ καὶ
[5] Γερμανίᾳ τῇ τε Ἰταλίᾳ αὐτῇ ἔλαβον. καὶ αὐτῶν ἐν Ῥαβέννῃ τινὲς οἰκοῦντες ἐνεωτέρισαν, ὥστε καὶ τὴν πόλιν κατασχεῖν τολμῆσαι. καὶ διὰ τοῦτ᾽ οὐκέτ᾽ ἐς τὴν Ἰταλίαν οὐδένα τῶν βαρβάρων ἐσήγαγεν, ἀλλὰ καὶ τοὺς προαφιγμένους ἐξῴκισεν.

Text zum downloaden

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: Earnest Cary
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung:

Cassius, however, was ordered by Marcus to have charge of all Asia. The emperor himself fought for a long time, almost his entire life, one might say, with the barbarians in the region of the Ister, with both the Iazyges and the Marcomani, one after the other, using Pannonia as his base.
Six thousand Langobardi and Obii crossed the Ister, but the cavalry under Vindex issued forth and the infantry commanded by Candidus arrived, so that the barbarians were completely routed. Then, thrown into consternation by such an outcome to their very first undertaking, the barbarians sent envoys to Iallius Bassus, the governor of Pannonia, choosing for the purpose Ballomarius, king of the Marcomani, and ten others, one for each nation. These envoys made peace, which they ratified with oaths, and then returned home.
Many of the Germans, too, from across the Rhine, advanced as far Italy and inflicted many injuries upon the Romans. They were in turn attacked by Marcus, who opposed to them his lieutenants Pompeianus and Pertinax; and Pertinax (who later became emperor) greatly distinguished himself. Among the corpses of the barbarians there were found even women’s bodies in armour.
Yet, though a mighty struggle had taken place and a brilliant victory had been won, the emperor nevertheless refused the request of the soldiers for a donative, declaring that whatever they obtained over and above the regular amount would be wrung from the blood of their parents and kinsmen;
as for the fate of the sovereignty, Heaven alone could determine that. So temperately and so firmly did he rule them, that, even when involved in so many and so great wars, he did naught that was unseemly either by way of flattery or as the result of fear.
Marcus Antoninus remained in Pannonia in order to give audience to the embassies of the barbarians; for many came to him at this time also. Some of them, under the leadership of Battarius, a boy twelve years old, promised an alliance; these received a gift of money and succeeded in restraining Tarbus, a neighbouring chieftain, who had come into Dacia and was demanding money and threatening to make war if he should fail to get it. Others, like the Quadi, asked for peace, which was granted them, both in the hope that they might be detached from the Marcomani, and also because they gave him many horses and cattle and promised to surrender all the deserters and the captives, besides, — thirteen thousand at first, and later all the others as well. The right to attend the markets, however, was not granted to them, for fear that the Iazyges and the Marcomani, whom they had sworn not to receive nor to allow to pass through their country, should mingle with them, and passing themselves off for Quadi, should reconnoitre the Roman positions and purchase provisions. Besides these that came to Marcus, many others sent envoys, some by tribes and some by nations, and offered to surrender. Some of them were sent on campaigns elsewhere, as were also the captives and deserters who were fit for service; others received land in Dacia, Pannonia, Moesia, the province of Germany, and in Italy itself. Some of them, now, who settled at Ravenna, made an uprising and even went so far as to seize possession of the city: and for this reason Marcus did not again bring any of the barbarians into Italy, but even banished those who had previously come there.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Falk Wackerow
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Cass. Dio. LXXII, 3,1-11,5

Leitfragen:

1) Wie verliefen die Markomannenkriege?

2) Wie verlässlich ist der Bericht des Cassius Dio?

3) Welcher Entwicklung gingen die Markomannenkriege voraus?

Kommentar:

Die Feldzüge auf dem Balkan, die unter der Herrschaft Mark Aurels von 166-180 n. Chr. geführt wurden, waren Abwehrkämpfe gegen verschiedene aggressive Stammeskoalitionen, von denen die germanischen Markomannen die wichtigsten waren. Leider ist die Quellenlage zu dieser Zeit dürftig, da die wichtigste Schrift, die Weltgeschichte des Cassius Dio, nur fragmentarisch in spätantiken und mittelalterlichen Zusammenfassungen (Epitomen) erhalten ist. Überdies ist das Werk ein gutes Beispiel senatorischer Geschichtsschreibung, der man häufig vorwerfen kann, die Taten von Mitgliedern des Senatorenstandes einseitig zu überhöhen. Nichtsdestotrotz besitzt Cassius Dios Weltgeschichte besonders für seine eigene Lebenszeit (ca. 163-229 n. Chr.) in Ermangelung anderer Quellen einen hohen Stellenwert. Die oben wiedergegebene Schilderung der Markomannenkriege verdeutlicht die außenpolitischen Schwierigkeiten, mit denen Kaiser Mark Aurel während seiner gesamten Regierungszeit konfrontiert war. 166, fünf Jahre nach seinem Amtsantritt, überschritt eine Schar germanischer Krieger die Donaugrenze. Währenddessen war ein Großteil der römischen Armee im Osten gegen die Parther gebunden, zudem litten das Reich und insbesondere die Truppen unter der sog. Antoninischen Pest. Dieser erste Einfall konnte ohne größere Probleme von der Hilfstruppenkavallerie zurückgeschlagen werden, die die Grenze verteidigte. Ein weiterer, weitaus gefährlicherer Einfall ereignete sich wenig später an der Rheingrenze. Dort überwältigten germanische Heeresverbände die römischen Besatzungstruppen und gelangten unbehelligt bis Norditalien, wo sie sogar eine Stadt plünderten. Erst der spätere Kaiser Pertinax als Heerführer konnte die Eindringlinge in einer Schlacht bezwingen. Dennoch verweigerte der Kaiser den siegreichen Soldaten ein donativum. Als Begründung nannte er den schwierigen Stand des Reiches, womit wohl vor allem die in letzter Zeit unternommenen kriegerischen Anstrengungen gemeint waren. Allerdings ist seine Weigerung wohl auch als Ausdruck seiner Herrschaftsauffassung von Verzicht und Opferbereitschaft zu deuten, die er auf seine Untergebenen zu übertragen pflegte. Das Ausbleiben der Sonderzahlung blieb ohne Folgen – keine Selbstverständlichkeit in der römischen Kaiserzeit. Der Sieg scheint jedoch deutlich knapper gewesen zu sein, als die Quellen dies zugeben wollen, denn Cassius Dio spricht von 13.000 römischen Gefangenen und Deserteuren, die nach Ende der Kampfhandlungen von den Gegnern ausgeliefert wurden. Möglicherweise suchten die kleineren Stämme nur Schutz innerhalb der Grenzen des mächtigen Imperiums, weil sie von anderen Völkern bedrängt wurden. Ebenso war die Entstehung der Stammeskoalition der Markomannen vielleicht eine Reaktion auf äußeren Druck, die ersten Vorboten der Völkerwanderung. Durch die Vereinigung der Stämme erhöhte sich ihre militärische Schlagkraft, mit der die Ansiedlung im verhältnismäßig sicheren römischen Reich erzwungen werden konnte. Der große Sieg des Pertinax steht im Widerspruch zu den bis in die Regierungszeit des Nachfolgers Mark Aurels, Commodus, andauernden Kampfhandlungen mit den Markomannen und ihren Verbündeten.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Die Adoptivkaiser“. Um einen breiteren Einblick in die Kaiserzeit zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Römische Geschichte II – Kaiserzeit“.
Hier geht’s zum Podcast