Die Zerstörung Karthagos

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Appian
Lizenz: CC-BY-NC-SA

App. Lib. XIX, 129-132 – Original

[129] ἄλλη δ᾽ ἦν ἐκ τοῦδε ὄψις ἑτέρων κακῶν, τοῦ μὲν πυρὸς ἐπιφλέγοντος πάντα καὶ καταφέροντος, τῶν δε ἀνδρῶν τὰ οἰκοδομηματα οὐ διαιρούντων ἐς ὀλίγον, ἀλλ᾽ ἀθρόα βιαζομένων ἀνατρέπειν. ὅ τε γὰρ κτύπος ἐκ τοῦδε πολὺ πλείων ἐγίγνετο, καὶ μετὰ τῶν λίθων ἐξέπιπτον ἐς τὸ μέσον ἀθρόοι νεκροί. ζῶντές τε ἕτεροι, πρεσβῦται μάλιστα καὶ παιδία καὶ γύναια, ὅσα τοῖς μυχοῖς τῶν οἰκιῶν ἐκέκρυπτο, οἱ μὲν καὶ τραύματα φέροντες οἱ δ᾽ ἡμίφλεκτοι, φωνὰς ἀηδεῖς ἀφιέντες. ἕτεροι δ᾽, ὡς ἀπὸ τοσοῦδε ὕψους μετὰ λίθων καὶ ξύλων καὶ πυρὸς ὠθούμενοι καὶ καταπίπτοντες, ἐς πολλὰ σχήματα κακῶν διεσπῶντο ῥηγνύμενοί τε καὶ κατασπασσόμενοι. καὶ οὐδ᾽ ἐς τέλος αὐτοῖς ταῦτα ἀπέχρη: λιθολόγοι γὰρ ὅσοι πελέκεσι καὶ ἀξίναις καὶ κοντοῖς τὰ πίπτοντα μετέβαλλόν τε καὶ ὡδοποίουν τοῖς διαθέουσιν, οἱ μὲν τοῖς πελέκεσι καὶ ταῖς ἀξίναις, οἱ δὲ ταῖς χηλαῖς τῶν κοντῶν, τούς τε νεκροὺς καὶ τοὺς ἔτι ζῶντας ἐς τὰ τῆς γῆς κοῖλα μετέβαλλον ὡς ξύλα καὶ λίθους ἐπισύροντες ἢ ἀνατρέποντες τῷ σιδήρῳ, ἦν τε ἄνθρωπος ἀναπλήρωμα βόθρου. μεταβαλλόμενοι δ᾽ οἱ μὲν ἐς κεφαλὰς ἐφέροντο, καὶ τὰ σκέλη σφῶν ὑπερίσχοντα τῆς γῆς ἤσπαιρον ἐπὶ πλεῖστον: οἱ δ᾽ ἐς μὲν τοὺς πόδας ἔπιπτον κάτω, καὶ ταῖς κεφαλαῖς ὑπερεῖχον ὑπὲρ τὸ ἔδαφος, ἵπποι δ᾽ αὐτοὺς διαθέοντες ἐς τὰς ὄψεις ἢ τὸν ἐγκέφαλον ἐκόλαπτον, οὐχ ἑκόντων τῶν ἐποχουμένων ἀλλ᾽ ὑπὸ σπουδῆς, ἐπεὶ οὐδ᾽ οἱ λιθολόγοι ταῦτ᾽ ἔδρων ἑκόντες: ἀλλ᾽ ὁ τοῦ πολέμου πόνος καὶ ἡ δόξα τῆς νίκης ἐγγὺς καὶ ἡ τοῦ στρατοῦ σπουδή, καὶ κήρυκες ὁμοῦ καὶ σαλπικταὶ πάντα θορυβοῦντες, χιλίαρχοί τε καὶ λοχαγοὶ μετὰ τῶν τάξεων ἐναλλασσόμενοι καὶ διαθέοντες, ἔνθους ἅπαντας ἐποίουν καὶ ἀμελεῖς τῶν ὁρωμένων ὑπὸ σπουδῆς.
[130] καὶ ταῦτα πονουμένων ἐδαπανήθησαν ἓξ ἡμέραι τε καὶ νύκτες, τῆς μὲν στρατιᾶς ἐναλλασσομένης, ἵνα μὴ κάμοιεν ὑπ᾽ ἀγρυπνίας καὶ κόπου καὶ φόνου καὶ ὄψεως ἀηδοῦς, Σκιπίωνος δ᾽ ἀπαύστως ἐφεστῶτος ἢ διαθέοντος ἀύπνου, καὶ σῖτον οὕτως ἐπὶ τῶν ἔργων αἱρουμένου, μέχρι κάμνων καὶ παρειμένος ἐκαθέζετο ἐφ᾽ ὑψηλοῦ, τὰ γιγνόμενα ἐφορῶν. πολλῶν δ᾽ ἔτι πορθουμένων, καὶ τοῦ κακοῦ μακροτάτου δοκοῦντος ἔσεσθαι, προσέφυγον ἐβδόμης ἡμέρας αὐτῷ τινες ἐστεμμένοι στέμματα Ἀσκληπίεια: τόδε γὰρ ἦν τὸ ἱερὸν ἐν ἀκροπόλει μάλιστα τῶν ἄλλων ἐπιφανὲς καὶ πλούσιον, ὅθεν οἵδε τὰς ἱκετηρίας λαβόντες ἐδέοντο τοῦ Σκιπίωνος περὶ μόνης συνθέσθαι σωτηρίας τοῖς ἐθέλουσιν ἐπὶ τῷδε τῆς Βύρσης ἐξιέναι, ὁ δὲ ἐδίδου, χωρὶς αὐτομόλων. καὶ ἐξῄεσαν αὐτικα μυριάδες πέντε ἀνδρῶν ἅμα καὶ γυναικῶν, ἀνοιχθέντος αὐτοῖς στενοῦ διατειχίσματος. καὶ οὗτοι μὲν ἐφυλάσσοντο, ὅσοι δ᾽ αὐτόμολοι Ῥωμαίων ἦσαν, ἀμφὶ τοὺς ἐνακοσίους μάλιστα, ἀπογνόντες αὑτῶν ἐς τὸ Ἀσκληπιεῖον ἀνέδραμον μετ᾽ Ἀσδρούβα καὶ τῆς γυναικὸς τῆς Ἀσδρούβα καὶ δύο παίδων ἀρρένων. ὅθεν εὐμαρῶς ἀεὶ ἐμάχοντο, καίπερ ὄντες ὀλίγοι, διὰ τὸ ὕψος τοῦ τεμένους καὶ τὸ ἀπόκρημνον, ἐς ὃ καὶ παρὰ τὴν εἰρήνην διὰ βαθρῶν ἑξήκοντα ἀνέβαινον. ὡς δὲ ὅ τε λιμὸς αὐτοὺς καθῄρει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ πόνος, τοῦ κακοῦ προσπελάζοντος, τὸ μὲν τέμενος ἐξέλιπον, ἐς δὲ τὸν νεὼν αὐτοῦ καὶ τὸ τέγος ἀνέτρεχον.
[132] ὧδε μέν φασι τὴν Ἀσδρούβα γυναῖκα, ὡς αὐτὸν ἐχρῆν Ἀσδρούβαν, εἰποῦσαν ἀποθανεῖν: ὁ δὲ Σκιπίων πόλιν ὁρῶν ἑπτακοσίοις ἔτεσιν ἀνθήσασαν ἀπὸ τοῦ συνοικισμοῦ, καὶ γῆς τοσῆσδε καὶ νήσων καὶ θαλάσσης ἐπάρξασαν, ὅπλων τε καὶ νεῶν καὶ ἐλεφάντων καὶ χρημάτων εὐπορήσασαν ἴσα ταῖς ἀρχαῖς ταῖς μεγίσταις, τόλμῃ δὲ καὶ προθυμίᾳ πολὺ διασχοῦσαν, ἥ γε καὶ ναῦς καὶ ὅπλα πάντα περιῃρημένη τρισὶν ὅμως ἔτεσιν ἀντέσχε πολέμῳ τοσῷδε καὶ λιμῷ, τότε ἄρδην τελευτῶσαν ἐς πανωλεθρίαν ἐσχάτην, λέγεται μὲν δακρῦσαι καὶ φανερὸς γενέσθαι κλαίων ὑπὲρ πολεμίων, ἐπὶ πολὺ δ᾽ ἔννους ἐφ᾽ ἑαυτοῦ γενόμενός τε, καὶ συνιδὼν ὅτι καὶ πόλεις καὶ ἔθνη καὶ ἀρχὰς ἁπάσας δεῖ μεταβαλεῖν ὥσπερ ἀνθρώπους δαίμονα, καὶ τοῦτ᾽ ἔπαθε μὲν Ἴλιον, εὐτυχής ποτε πόλις, ἔπαθε δὲ ἡ Ἀσσυρίων καὶ Μήδων καὶ Περσῶν ἐπ᾽ ἐκείνοις ἀρχὴ μεγίστη γενομένη, καὶ ἡ μάλιστα ἔναγχος ἐκλάμψασα ἡ Μακεδόνων, εἴτε ἑκὼν εἴτε προφυγόντος αὐτὸν τοῦδε τοῦ ἔπους, “ἔσσεται ἦμαρ ὅταν ποτ᾽ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϋμμελίω Πριάμοιο.”
Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: Horace White
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung

[129] Then came new scenes of horror. As the fire spread and carried everything down, the soldiers did not wait to destroy the buildings little by little, but all in a heap. So the crashing grew louder, and many corpses fell with the stones into the midst. Others were seen still living, especially old men, women, and young children who had hidden in the inmost nooks of the houses, some of them wounded, some more or less burned, and uttering piteous cries. Still others, thrust out and falling from such a height with the stones, timbers, and fire, were torn asunder in all shapes of horror, crushed and mangled. Nor was this the end of their miseries, for the street cleaners, who were removing the rubbish with axes, mattocks, and forks, and making the roads passable, tossed with these instruments the dead and the living together into holes in the ground, dragging them along like sticks and stones and turning them over with their iron tools. Trenches were filled with men. Some who were thrown in head foremost, with their legs sticking out of the ground, writhed a long time. Others fell with their feet downward and their heads above ground. Horses ran over them, crushing their faces and skulls, not purposely on the part of the riders, but in their headlong haste. Nor did the street cleaners do these things on purpose; but the tug of war, the glory of approaching victory, the rush of the soldiery, the orders of the officers, the blast of the trumpets, tribunes and centurions marching their cohorts hither and thither — all together made everybody frantic and heedless of the spectacles under their eyes.
[130] Six days and nights were consumed in this kind of fighting, the soldiers being changed so that they might not be worn out with toil, slaughter, want of sleep, and these horrid sights. Scipio alone toiled without rest, hurrying here and there, without sleep, taking food while he was at work, until, utterly fatigued and relaxed, he sat down on a high place where he could overlook the work. Much remained to be ravaged, and it seemed likely that the carnage would be of longer duration, but on the seventh day some suppliants presented themselves to Scipio bearing the sacred garlands of Æsculapius, whose temple was much the richest and most renowned of all in the citadel. These, taking olive branches from the temple, besought Scipio that he would spare the lives of all who might wish to depart from Byrsa. This he granted to all except the deserters. Forth-with there came out 50,000 men and women together, a narrow gate in the wall being opened, and a guard furnished for them. The Roman deserters, about 900 in number, despairing of their lives, betook themselves to the temple of Æsculapius with Hasdrubal and his wife and their two boys. Here they might have defended themselves a long time although they were few in number, on account of the height and rocky nature of the place, which in time of peace was reached by an ascent of sixty steps. But, finally, overcome by hunger, want of sleep, fear, toil, and approaching dissolution, they abandoned the enclosures of the temple and fled to the shrine and roof.
[…] [132] Scipio, beholding this city, which had flourished 700 years from its foundation and had ruled over so many lands, islands, and seas, rich with arms and fleets, elephants and money, equal to the mightiest monarchies but far surpassing them in bravery and high spirit (since without ships or arms, and in the face of famine, it had sustained continuous war for three years), now come to its end in total destruction — Scipio, beholding this spectacle, is said to have shed tears and publicly lamented the fortune of the enemy. After meditating by himself a long time and reflecting on the rise and fall of cities, nations, and empires, as well as of individuals, upon the fate of Troy, that once proud city, upon that of the Assyrians, the Medes, and the Persians, greatest of all, and later the splendid Macedonian empire, either voluntarily or otherwise the words of the poet escaped his lips: ““The day shall come in which our sacred Troy and Priam, and the people over whom
Spear-bearing Priam rules, shall perish all.“”
Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Falk Wackerow
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Leitfragen:

1) Welche Vorgeschichte zur Einnahme Karthagos gab es?

2) Welchem Zweck diente die Vernichtung der gesamten Stadt?

3) Wie ist Scipios Reaktion zu erklären?

Kommentar:

Das Ende des Zweiten Punischen Krieges brachte ein Ende der karthagischen Großmachtstellung mit sich. Die von den Römern aufgezwungenen Friedensbedingungen waren hart, unter anderem mussten die gesamte Kriegsflotte und alle Elefanten abgegeben werden. Zudem mussten immense Reparationen geleistet und durften außerhalb Afrikas keine Soldaten mehr angeworben werden. Die folgenreichste Bestimmung aber war das Verbot, innerhalb Afrikas Krieg zu führen, es sei denn zur Verteidigung. Dieses juristische Schlupfloch nutzte Massinissa, der König Numidiens – der am Ende des Krieges von der karthagischen auf die römische Seite gewechselt war – um eine rücksichtslose Expansionspolitik auf Kosten seiner ehemaligen Verbündeten zu betreiben. Die Karthager beschwerten sich mehrfach in Rom über die Übergriffe und die Landnahme Massinissas, der Senat entschied jedoch stets zugunsten des Numiders oder enthielt sich einer Entscheidung. Da den Karthagern die Führung eines Angriffskrieges verboten war, befanden sie sich in einem Dilemma. Als sie beschlossen, sich zu verteidigen, ohne vorher Rom zu konsultieren, sah die Kriegspartei, deren berühmtestes Mitglied Cato der Ältere (bekannt durch den Ausspruch: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam) war, ihre Chance gekommen und rief zur Vernichtung des karthagischen Staates auf. Nicht zuletzt aufgrund der Redekunst Catos, der noch einmal den metus Punicus, die Furcht vor den Karthagern, beschwor, wurde dem Antrag stattgegeben. Der mit eifriger Unterstützung Massinissas unter dem Kommando beider Konsuln im Jahre 151 v. Chr. begonnene Feldzug verlief jedoch lange nicht wie von den Römern geplant. Obwohl die Karthager der Aufforderung, sich zu ergeben und alle Waffen auszuliefern, zuerst sogar gefolgt waren, gingen die römischen Anführer mit ihrer Forderung zu weit, die Karthager mögen die Stadt und ihr Reich aufgeben und fortan ein ländliches Leben führen. Die Erfüllung hätte den Karthagern alles genommen und sie zudem völlig schutzlos gegenüber numidischen Angriffen zurückgelassen. Sie zogen sich also wieder in den Schutz der Wälle zurück und nahmen die Waffenproduktion auf. Den Römern gelang es nicht, die Stadt komplett einzuschließen. Erst ein Wechsel an der Führungsspitze brachte den erhofften Erfolg. Scipio Aemilianus, für die Zerstörung Karthagos später mit den Beinamen „Africanus“ bedacht, gelang es, die große Stadt einzukesseln und schließlich in die Befestigungen einzudringen. Daraufhin begann eine sechstägige, von gewaltigen Gemetzeln geprägte Plünderung, der ein Großteil der phönizisch-karthagischen Kulturgegenstände und Architektur zum Opfer fiel. Möglicherweise gingen im Zuge dessen auch die Archivbestände mit sämtlicher punischer Literatur verloren, was das Fehlen karthagischer Schriftquellen erklären würde. Einzig das Werk eines gewissen Mago über Landwirtschaft wurde für nützlich befunden und gerettet. Wie von Cato gefordert, wurde die Stadt dem Erdboden gleich gemacht. Heute sind lediglich auf der Byrsa, dem Stadtberg, sowie an der Küste einige wenige Reste punischer Bebauung archäologisch nachgewiesen.

Hauptgrund für die Zerstörung der Stadt ist wohl vor allem der schon angesprochene metus Punicus, von dem die Römer sich befreien wollten. Der größte und gefährlichste Feind in der Geschichte der Stadt war für alle Zeiten besiegt und Rom konnte sich auf neue Eroberungen und neue Feinde konzentrieren. Daneben spielte vielleicht auch politischer Druck vonseiten der Numider eine Rolle, die sich von der Unterstützung Roms große Teile des ehedem karthagischen Territoriums versprachen. Die von Appian überlieferte emotionale Reaktion Scipios beruht wahrscheinlich eher auf künstlerischer Freiheit als auf Augenzeugenberichten, dennoch mag der Feldherr angesichts der brennenden Stadt des Erzfeindes und des erfolgreichen Endes des Krieges sentimental geworden sein. Nicht zuletzt erwartete ihn in der Heimat ein grandioser Triumph als Bezwinger Karthagos und Befreier aller Römer vom metus Punicus.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Die Unterwerfung Italiens/ Das Ausgreifen nach Westen“. Um einen breiteren Einblick in die Zeit der Römischen Republik zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Römische Geschichte I – Republik“.
Hier geht’s zum Podcast