Cinnas und Marius‘ Herrschaft

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Plutarch
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Plut. Mar. 43 – Original

[43] οὕτω δὴ τῶν πραγμάτων ἐχόντων ἡ βουλὴ συνελθοῦσα πρέσβεις ἐξέπεμψε πρὸς Κίνναν καὶ Μάριον, εἰσιέναι καὶ φείδεσθαι δεομένη τῶν πολιτῶν. Κίννας μὲν οὖν ὡς ὕπατος ἐπὶ τοῦ δίφρου καθήμενος ἐχρημάτιζε καὶ φιλανθρώπους ἀποκρίσεις ἔδωκε τοῖς πρέσβεσι, Μάριος δὲ τῷ δίφρῳ παρειστήκει φθεγγόμενος μὲν οὐδέν, ὑποδηλῶν δὲ ἀεὶ τῇ βαρύτητι τοῦ προσώπου καὶ τῇ στυγνότητι τοῦ βλέμματος ὡς εὐθὺς ἐμπλήσων φόνων τὴν πόλιν. [2] ἐπεὶ δὲ ἀναστάντες ἐβάδιζον, Κίννας μὲν εἰσῄει δορυφορούμενος, Μάριος δὲ παρὰ ταῖς πύλαις ὑποστὰς εἰρωνεύετο πρὸς ὀργήν, φυγὰς εἶναι λέγων καὶ τῆς πατρίδος εἴργεσθαι κατὰ τὸν νόμον, εἰ δὲ χρῄζοι τις αὐτοῦ παρόντος, ἑτέρᾳ ψήφῳ λυτέον εἶναι τὴν ἐκβάλλουσαν, ὡς δὴ νόμιμός τις ὢν ἀνήρ καὶ κατιὼν εἰς πόλιν ἐλευθέραν: [3] ἐκαλει δὴ τὸ πλῆθος εἰς ἀγορὰν καὶ πρὸ τοῦ τρεῖς ἢ τέτταρας φυλὰς ἐνεγκεῖν τὴν ψῆφον ἀφεὶς τὸ πλάσμα καὶ τὴν φυγαδικὴν ἐκείνην δικαιολογίαν κατῄει, δορυφόρους ἔχων λογάδας ἐκ τῶν προσπεφοιτηκότων δούλων, οὓς Βαρδυαίους προσηγόρευσεν. οὗτοι πολλοὺς μὲν ἀπὸ φωνῆς, πολλοὺς δὲ ἀπὸ νεύματος ἀνῄρουν προστάσσοντος αὐτοῦ: καὶ τέλος Ἀγχάριον, ἄνδρα βουλευτὴν καὶ στρατηγικόν, ἐντυγχάνοντα τῷ Μαρίῳ καὶ μὴ προσαγορευθέντα καταβάλλουσιν ἔμπροσθεν αὐτοῦ ταῖς μαχαίραις τύπτοντες. [4] ἐκ δὲ τούτου καὶ τῶν ἄλλων ὅσους ἀσπασαμένους μὴ προσαγορεύσειε μηδὲ ἀντασπάσαιτο, τοῦτο αὐτὸ σύμβολον ἦν ἀποσφάττειν εὐθὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς, ὥστε καὶ τῶν φίλων ἕκαστον ἀγωνίας μεστὸν εἶναι καὶ φρίκης ὁσάκις ἀσπασόμενοι τῷ Μαρίῳ πελάζοιεν: κτεινομένων δὲ πολλῶν Κίννας μὲν ἀμβλὺς ἦν καὶ μεστὸς ἤδη τοῦ φονεύειν, Μάριος δὲ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ἀκμάζοντι τῷ θυμῷ καὶ διψῶντι διὰ πάντων ἐχώρει τῶν ὁπωσοῦν ἐν ὑποψίᾳ γεγονότων, καὶ πᾶσα μὲν ὁδός, [5] πᾶσα δὲ πόλις τῶν διωκόντων καὶ κυνηγετούντων τοὺς ὑποφεύγοντας καὶ κεκρυμμένους ἔγεμεν. ἠλέγχετο δὲ καὶ ξενίας καὶ φιλίας πίστις οὐδὲν ἔχουσα παρὰ τὰς τύχας βέβαιον: ὀλίγοι γάρ ἐγένοντο παντάπασιν οἱ μὴ προδόντες αὐτοῖς τοὺς παρὰ σφᾶς καταφυγόντας. [6] ἄξιον οὖν ἄγασθαι καὶ θαυμάσαι τοὺς τοῦ Κορνούτου θεράποντας οἳ, οἱ τὸν δεσπότην ἀποκρύψαντες οἴκοι, νεκρὸν δέ τινα τῶν πολλῶν ἀναρτήσαντες ἐκ τοῦ τραχήλου καὶ περιθέντες αὐτῷ χρυσοῦν δακτύλιον ἐπεδείκνυον τοῖς Μαρίου δορυφόροις καὶ κοσμήσαντες ὡς ἐκεῖνον αὐτὸν ἔθαπτον. ὑπενόησε δὲ οὐδείς, ἀλλ᾽ οὕτω λαθὼν ὁ Κορνοῦτος ὑπὸ τῶν οἰκετῶν εἰς Γαλατίαν διεκομίσθη.
Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: Bernadotte Perrin
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung

[43] Matters being at this pass, the senate met and sent a deputation to Cinna and Marius, begging them to enter the city and spare the citizens. Cinna, accordingly, as consul, seated on his chair of office, received the embassy and gave them a kindly answer; but Marius, standing by the consul’s chair without speaking a word, made it clear all the while, by the heaviness of his countenance and the gloominess of his look, that he would at once fill the city with slaughter. After the conference was over they moved on towards the city. [2] Cinna entered it with a bodyguard, but Marius halted at the gates and angrily dissembled, saying that he was an exile and was excluded from the country by the law, and if his presence there was desired, the vote which cast him out must be rescinded by another vote, since, indeed, he was a law-abiding man and was returning to a free city. [3] So the people were summoned to the forum; and before three or four of the tribes had cast their votes, he threw aside his feigning and all that jetty talk about being an exile, and entered the city, having as his body-guard a picked band of the slaves who had flocked to his standard, to whom he had given the name of Bardyaei. These fellows killed many of the citizens at a word of command from him, many, too, at a mere nod; and at last, when Ancharius, a man of senatorial and praetorial dignity, met Marius and got no salutation from him, they struck him down with their swords before the face of their master. [4] After this, whenever anybody else greeted Marius and got no salutation or greeting in return, this of itself was a signal for the man’s slaughter in the very street, so that even the friends of Marius, to a man, were full of anguish and horror whenever they drew near to greet him. So many were slain that at last Cinna’s appetite for murder was dulled and sated; but Marius, whose anger increased day by day and thirsted for blood, kept on killing all whom he held in any suspicion whatsoever. [5] Every road and every city was filled with men pursuing and hunting down those who sought to escape or had hidden themselves. Moreover, the trust men placed in the ties of hospitality and friendship was found to be no security against the strokes of Fortune; for few there were, all told, who did not betray to the murderers those who had taken refuge with them. [6] All the more worthy of praise and admiration, then, was the behaviour of the slaves of Cornutus. They concealed their master in his house; then they hung up by the neck one of the many dead bodies that lay about, put a gold ring on its finger, and showed it to the guards of Marius, after which they decked it out as if it were their master’s body and gave it burial. Nobody suspected the ruse, and thus Cornutus escaped notice and was conveyed by his slaves into Gaul.
Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Tobias Nowitzki
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Plut. Mar. 43

Leitfragen:

1) Wie gestaltet sich Cinnas und Marius‘ Herrschaft in Rom nach dem Zeugnis des Plutarch?

2) Welches Bild der Herrschaft von Cinna und Marius zeichnet Plutarch hier?

3)Welche Rückschlüsse lassen diese Ereignisse auf den inneren Zustand des römischen Staates zu?

Kommentar:

Plutarch, ein griechischer Historiker des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts, hat uns in seinen Parallelbiographien berühmter Römer und Griechen auch eine des Gaius Marius überliefert, aus der dieser Abschnitt entnommen ist. Plutarch behandelt hier den Beginn der gemeinsamen Herrschaft von Cinna und Marius über Rom während des Bürgerkrieges zwischen ihnen und Sulla.

Der Senat hatte sich ergeben und die beiden gebeten, die Bürger der Stadt zu verschonen. Cinna zog direkt in die Stadt ein, aber Marius, der zuvor von Sulla exiliert worden war, weigerte sich zunächst, ohne Rehabilitierung in die Stadt zu ziehen, tat es aber schließlich doch. Begleitet wird er dabei von seiner Leibgarde aus freigelassenen Sklaven, die jeden ermorden, der sein Missfallen erregt – und sei es nur dadurch, Marius nicht ausreichend genug begrüßt zu haben, sodass dieser ihn nicht zurückgrüßte.

Das Bild einer willkürlichen Terrorherrschaft seitens Cinnas und Marius‘ ist hier deutlich gezeichnet. Schon vor dem Einzug in die Stadt, so Plutarch, sei klar gewesen, dass Marius vorhatte, dort ein Blutbad anzurichten, wohl um sich für sein Exil zu rächen. Plutarch zeichnet ein Bild von Marius, wie es brutaler kaum sein könnte, sogar der sprichwörtlich verschrieene Cinna soll sein Verhalten allzu grausam gefunden haben. Mit dieser Darstellung bewegt sich Plutarch auf der Linie beinahe aller Quellen, die wir über Cinna und Marius in dieser Zeit haben. Dies erschwert jedoch einen neutralen Blick auf die Zeit beträchtlich, da wir nur die Zeugnisse von Feinden Cinnas und Marius‘ haben.

Die beschriebenen Ereignisse lassen jedoch einige interessante Rückschlüsse auf den inneren Zustand des römischen Staates zu dieser Zeit zu, selbst wenn man der Drastik der beschriebenen Gewalt kaum Glauben schenken mag. Was deutlich wird, ist, dass offenbar die Gegner von Marius und Cinna schnell ermordet wurden, nachdem die beiden an die Macht gekommen waren – dieselbe Vorgehensweise sollte Sulla später mit seinen Proskriptionen an den Tag legen. Wir sehen daran, dass keine der beiden Seiten im Bürgerkrieg zwischen den Optimaten um Sulla und den Popularen um Cinna und Marius vor exzessiver Gewaltanwendung zurückschreckte. Längst war Gewalt zu einem probaten Mittel der politischen Auseinandersetzung geworden, und nur noch Gräueltaten wie die hier von Plutarch geschilderten konnten die Menschen noch wirklich schockieren.

Text zum downloaden

 

 

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Sulla und das Zeitalter der Bürgerkriege“. Um einen breiteren Einblick in das Zeitalter der Römischen Republik  zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Römische Geschichte I – Republik“.
Hier geht’s zum Podcast

 
Siehe zu Marius auch den Bericht über seine Heeresreform und zum Bürgerkrieg auch die Berichte zu Sullas Marsch auf Rom, seiner Herrschaft in Rom und den Proskriptionen.

Über die Gewalt in der politischen Auseinandersetzung, siehe auch den Bericht zum Tod des Saturninus und den zum Beginn des Bundesgenossenkrieges.