Der Hermen- und Mysterienfrevel

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Thukydides / Andokides
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Thuk. 6.27-28.1, 6.53.2, 6.60.2 – Original:

[1] ἐν δὲ τούτῳ, ὅσοι Ἑρμαῖ ἦσαν λίθινοι ἐν τῇ πόλει τῇ Ἀθηναίων (εἰσὶ δὲ κατὰ τὸ ἐπιχώριον, ἡ τετράγωνος ἐργασία, πολλοὶ καὶ ἐν ἰδίοις προθύροις καὶ ἐν ἱεροῖς), μιᾷ νυκτὶ οἱ πλεῖστοι περιεκόπησαν τὰ πρόσωπα. [2] καὶ τοὺς δράσαντας ᾔδει οὐδείς, ἀλλὰ μεγάλοις μηνύτροις δημοσίᾳ οὗτοί τε ἐζητοῦντο καὶ προσέτι ἐψηφίσαντο, καὶ εἴ τις ἄλλο τι οἶδεν ἀσέβημα γεγενημένον, μηνύειν ἀδεῶς τὸν βουλόμενον καὶ ἀστῶν καὶ ξένων καὶ δούλων. [3] καὶ τὸ πρᾶγμα μειζόνως ἐλάμβανον: τοῦ τε γὰρ ἔκπλου οἰωνὸς ἐδόκει εἶναι καὶ ἐπὶ ξυνωμοσίᾳ ἅμα νεωτέρων πραγμάτων καὶ δήμου καταλύσεως γεγενῆσθαι. [1] μηνύεται οὖν ἀπὸ μετοίκων τέ τινων καὶ ἀκολούθων περὶ μὲν τῶν Ἑρμῶν οὐδέν, ἄλλων δὲ ἀγαλμάτων περικοπαί τινες πρότερον ὑπὸ νεωτέρων μετὰ παιδιᾶς καὶ οἴνου γεγενημέναι, καὶ τὰ μυστήρια ἅμα ὡς ποιεῖται ἐν οἰκίαις ἐφ᾽ ὕβρει: ὧν καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην ἐπῃτιῶντο. […] [2] οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι, ἐπειδὴ ἡ στρατιὰ ἀπέπλευσεν, οὐδὲν ἧσσον ζήτησιν ἐποιοῦντο τῶν περὶ τὰ μυστήρια καὶ τῶν περὶ τοὺς Ἑρμᾶς δρασθέντων, καὶ οὐ δοκιμάζοντες τοὺς μηνυτάς, ἀλλὰ πάντα ὑπόπτως ἀποδεχόμενοι, διὰ πονηρῶν ἀνθρώπων πίστιν πάνυ χρηστοὺς τῶν πολιτῶν ξυλλαμβάνοντες κατέδουν, χρησιμώτερον ἡγούμενοι εἶναι βασανίσαι τὸ πρᾶγμα καὶ εὑρεῖν ἢ διὰ μηνυτοῦ πονηρίαν τινὰ καὶ χρηστὸν δοκοῦντα εἶναι αἰτιαθέντα ἀνέλεγκτον διαφυγεῖν. […] [2] καὶ ὡς αὐτῶν διὰ τὸ τοιοῦτον ὀργιζομένων πολλοί τε καὶ ἀξιόλογοι ἄνθρωποι ἤδη ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ἦσαν καὶ οὐκ ἐν παύλῃ ἐφαίνετο, ἀλλὰ καθ᾽ ἡμέραν ἐπεδίδοσαν μᾶλλον ἐς τὸ ἀγριώτερόν τε καὶ πλείους ἔτι ξυλλαμβάνειν, ἐνταῦθα ἀναπείθεται εἷς τῶν δεδεμένων, ὅσπερ ἐδόκει αἰτιώτατος εἶναι, ὑπὸ τῶν ξυνδεσμωτῶν τινὸς εἴτε ἄρα καὶ τὰ ὄντα μηνῦσαι εἴτε καὶ οὔ: ἐπ᾽ ἀμφότερα γὰρ εἰκάζεται, τὸ δὲ σαφὲς οὐδεὶς οὔτε τότε οὔτε ὕστερον ἔχει εἰπεῖν περὶ τῶν δρασάντων τὸ ἔργον.

Andok. 1.36, 1.67-68

[36] ἐπειδὴ δὲ ταῦτα ἐγένετο, Πείσανδρος καὶ Χαρικλῆς, ὄντες μὲν τῶν ζητητῶν, δοκοῦντες δ᾽ ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ εὐνούστατοι εἶναι τῷ δήμῳ, ἔλεγον ὡς εἴη τὰ ἔργα τὰ γεγενημένα οὐκ ὀλίγων ἀνδρῶν ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ τοῦ δήμου καταλύσει, καὶ χρῆναι ἐπιζητεῖν καὶ μὴ παύσασθαι. καὶ ἡ πόλις οὕτω διέκειτο, ὥστ᾽ ἐπειδὴ τὴν βουλὴν εἰς τὸ βουλευτήριον ὁ κῆρυξ ἀνείποι ἰέναι καὶ τὸ σημεῖον καθέλοι, τῷ αὐτῷ σημείῳ ἡ μὲν βουλὴ εἰς τὸ βουλευτήριον ᾔει, οἱ δ᾽ ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἔφευγον, δεδιότες εἷς ἕκαστος μὴ συλληφθείη. […] [67] ἐν οἷς ἐγώ, ὦ ἄνδρες, τῆς μὲν τύχης ᾗ ἐχρησάμην δικαίως ἂν ὑπὸ πάντων ἐλεηθείην, τῶν δὲ γενομένων ἕνεκα εἰκότως ἂν ἀνὴρ ἄριστος δοκοίην εἶναι, ὅστις εἰσηγησαμένῳ μὲν Εὐφιλήτῳ πίστιν τῶν ἐν ἀνθρώποις ἀπιστοτάτην ἠναντιώθην καὶ ἀντεῖπον καὶ ἐλοιδόρησα ἐκεῖνον ὧν ἦν ἄξιος, ἁμαρτόντων δ᾽ ἐκείνων τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῖς συνέκρυψα, καὶ μηνύσαντος κατ᾽ αὐτῶν Τεύκρου οἱ μὲν αὐτῶν ἀπέθανον οἱ δ᾽ ἔφυγον, πρὶν ἡμᾶς ὑπὸ Διοκλείδου δεθῆναι καὶ μέλλειν ἀπολεῖσθαι. τότε δὲ ἀπέγραψα τέτταρας ἄνδρας, Παναίτιον, Διάκριτον, Λυσίστρατον, Χαιρέδημον: [68] οὗτοι μὲν ἔφυγον δι᾽ ἐμέ, ὁμολογῶ: ἐσώθη δέ γε ὁ πατήρ, ὁ κηδεστής, ἀνεψιοὶ τρεῖς, τῶν ἄλλων συγγενῶν ἑπτά, μέλλοντες ἀποθανεῖσθαι ἀδίκως: οἳ νῦν ὁρῶσι τοῦ ἡλίου τὸ φῶς δι᾽ ἐμέ, καὶ αὐτοὶ ὁμολογοῦσιν: ὁ δὲ τὴν πόλιν ὅλην συνταράξας καὶ εἰς τοὺς ἐσχάτους κινδύνους καταστήσας ἐξηλέγχθη, ὑμεῖς δὲ ἀπηλλάγητε μεγάλων φόβων καὶ τῶν εἰς ἀλλήλους ὑποψιῶν.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: Richard Crawley / K. J. Maidment
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Thuk. 6.27-28.1, 6.53.2, 6.60.2 – Übersetzung:

[1] In the midst of these preparations all the stone Hermae in the city of Athens, that is to say the customary square figures so common in the doorways of private houses and temples, had in one night most of them their faces mutilated. [2] No one knew who had done it, but large public rewards were offered to find the authors; and it was further voted that any one who knew of any other act of impiety having been committed should come and give information without fear of consequences, whether he were citizen, alien, or slave. [3] The matter was taken up the more seriously, as it was thought to be ominous for the expedition, and part of a conspiracy to bring about a revolution and to upset the democracy. [1] Information was given accordingly by some resident aliens and body servants, not about the Hermae but about some previous mutilations of other images perpetrated by young men in a drunken frolic, and of mock celebrations of the mysteries, averred to take place in private houses. […] [2] For the Athenians, after the departure of the expedition, had continued as active as ever in investigating the facts of the mysteries and of the Hermae, and, instead of testing the informers, in their suspicious temper welcomed all indifferently, arresting and imprisoning the best citizens upon the evidence of rascals, and preferring to sift the matter to the bottom sooner than to let an accused person of good character pass unquestioned, owing to the rascality of the informer. […] [2] In the state of irritation thus produced, many persons of consideration had been already thrown into prison, and far from showing any signs of abating, public feeling grew daily more savage, and more arrests were made; until at last one of those in custody, thought to be the most guilty of all, was induced by a fellow-prisoner to make a revelation, whether true or not is a matter on which there are two opinions, no one having been able, either then or since, to say for certain who did the deed.

Andok. 1.36, 1.67-68

[36] And now for what followed. Peisander and Charicles, who were regarded in those days as the most fervent of democrats, were members of the commission of inquiry. These two maintained that the outrage was not the work of a small group of criminals, but an organized attempt to overthrow the popular government: and that therefore inquiries ought still to be pursued as vigorously as ever. As a result, Athens reached such a state that the lowering of the flag, by the Herald, when summonig a meeting of the Council, was quite as much a signal for the citizens to hurry from the Agora, each in terror of arrest, as it was for the Council to proceed to the Council-chamber. […] [67] Not only do the circumstances in which I here found myself entitle me to the sympathy of all, gentlemen, but my conduct can leave you in no doubt about my integrity. When Euphiletus suggested that we pledge ourselves to what was the worst possible treachery, I opposed him, I attacked him, I heaped on him the scorn which he deserved. Yet once his companions had committed the crime, I kept their secret; it was Teucrus who lodged the information which led to their death or exile, before we had been thrown into prison by Diocleides or were threatened with death. After our imprisonment I denounced four persons: Panaetius, Diacritus, Lysistratus, and Chaeredemus. [68] I was responsible for the exile of these four, I admit; but I saved my father, my brother-in-law, three cousins, and seven other relatives, all of whom were about to be put to death wrongfully; they owe it to me that they are still looking on the light of day, and they are the first to acknowledge it. In addition, the scoundrel who had thrown the whole of Athens into chaos and endangered her very existence was exposed; and your own suspense and suspicions of one another were at an end.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Niklas Rempe
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Thuk. 6.27-28.1, 6.53.2, 6.60.2 / Andok. 1.36, 1.67-68

Leitfragen:

1) Geben Sie Thukydides‘ Darstellung der Geschehnisse wieder.

2) Wie stellt Andokides die Geschehnisse um den Hermenfrevel in seiner Verteidigungsrede da?

3) Welche Rückschlüsse lassen sich aus den beiden Quellenpassagen über den Zustand der athenischen Gesellschaft zur Zeit des Hermen- und Mysterienfrevels ziehen?

Kommentar:

Thukydides beschreibt in der vorliegen Quellenpassage seines Werkes über den Peloponnesischen Krieg die Geschehnisse, welche sich vor der Sizilien-Expedition 415 v. Chr. abgespielt haben sollen. Bevor die Flotte zu dieser militärischen Expedition aufbrechen konnte, seien in der Nacht die Hermen – steinerne, dem Gott Hermes geweihte Stelen – mutwillig beschädigt worden. Die Verstümmelung dieser in Athen zahlreich vorzufindenen Kultstatuen sei als ungeheuerlicher Frevel den Göttern gegenüber gesehen worden. Gleichzeitig soll die Tat von den Athenern sowohl als schlechtes Omen für die bevorstehende Expedition nach Sizilien als auch als Angriff auf die Demokratie interpretiert worden sein. Doch damit nicht genug: Die Geschehnisse hätten einen zweiten Frevel ans Licht gebracht – die Profanierung der Eleusinischen Mysterien (ein Mysterienkult der Demeter). Die Untersuchungen seien auch nach dem Auslaufen der Flotte nach Sizilien weitergegangen, wobei es nach Thukydides zu Denunziationen und Falschaussagen gekommen sei, die von den Beamten aufgrund der Schwere des Verbrechens nicht einmal geprüft wurden. Das Ergebnis sei eine große Anzahl von Angeklagten und Gefangenen gewesen, ohne jedoch eine Klärung der beiden Frevel zu erreichen. Schlussendlich soll die Aussage eines der Gefangenen die Geschehnisse aufgeklärt haben.

Andokides war eben jener Gefangene und es ist ein Glücksfall für die althistorische Forschung, dass wir eine Verteidigungsrede von diesem überliefert haben, die auf eben jene Geschehnisse eingeht. Die Rede entstand allerdings erst 15 Jahre nach dem Hermen- und Mysterienfrevel, als er sich ein zweites Mal derselben Anklage stellen musste. Andokides betont, dass der Hermenfrevel durch die damaligen Führer der demokratischen Fraktion zu einem Politikum aufgebauscht worden sei. Dieses Politikum entspräche nach Andokides nicht der Wahrheit. Vielmehr wären ein gewisser Euphiletos und seine Gefolgsmänner (hetairie) für den Hermenfrevel verantwortlich gewesen. Andokides selber soll noch versucht haben, diese aufzuhalten, doch nach dem Verbrechen sei ihm aus Angst vor Repression nicht anderes übrig geblieben als Stillschweigen zu wahren. Als er selber dann verhaftet wurde, soll er sich entschlossen haben, sein Schweigen zu brechen, um die vielen mit ihm zusammen unschuldig Inhaftierten vor dem Tode zu bewahren. Seiner Aussage würden diese nun ihr Leben verdanken und ganz Athen hätte durch ihn mit dieser schändlichen Episode abschließen können.

Thukydides und Andokides geben eine guten Einblick in die anthenische Gesellschaft um 415 v. Chr. Beide betonen die aufgeheizte und angespannte Situation. Wie der sprichwörtliche Stich ins Wespennest scheinen der Hermen- und Mysterienfrevel völliges Chaos in der Stadt verbreitet zu haben. Die beiden Verbrechen waren ernstzunehmende Freveltaten gegen die Götter und allein die Anzahl an Straftätern, die gebraucht wurde, um die Vielzahl von Hermen in Athen überhaupt beschädigen zu können, war nicht unerheblich. Dass dementsprechend auch anti-demokratische Motive vermutet wurden, verstärkt nur das Bild dieser aufgeheizten Lage. Die Welle an Anklagen muss erheblich gewesen sein und Andokides‘ Aussage, dass sich unter den Festgenommen auch bzw. größtenteils Unschuldige befanden, spricht für Denunziationen. Dieses Misstrauen der Athener untereinander sei soweit gegangen, dass sich die Agora aus Angst vor Festnahmen vor den Ratssitzungen sofort geleert habe. Andokides Verteidigungsrede ist selbstverständlich nicht als objektive Schilderung der Geschehnisse anzusehen, doch erscheint es glaubhaft, wenn er betont, dass die Athener erst nach Klärung des Hermen- und Mysterienfrevels wieder zu Ruhe finden konnten. Diese Ruhe hielt allerdings nicht lange an: Wie um diejenigen zu bestätigen, die in den Freveln ein schlechtes Omen für die Sizilien-Expedition sahen, endete diese in einer schweren Niederlage, von der sich Athen bis zum Kriegsende nicht wirklich erholte.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Der Peloponnesische Krieg“. Um einen breiteren Einblick in die griechische Klassik zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Griechische Geschichte II – Klassik“.
Hier geht’s zum Podcast