Sullas Herrschaft in Rom

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Tobias Nowitzki
Lizenz: CC-BY-NC-SA

App. Civ. 1, 98-100 – Original

[98] […] τούτου δὴ τοῦ ἔθους ἐπιβαίνων ὁ Σύλλας, ὑπάτων οὐκ ὄντων, ἐπεὶ καὶ Κάρβων ἐν Σικελίᾳ καὶ Μάριος κατὰ Πραινεστὸν ἐτεθνήκεσαν, αὐτὸς μέν που τῆς πόλεως ὑπεξῆλθε, τῇ δὲ βουλῇ προσέταξεν ἑλέσθαι τὸν καλούμενον μεταξὺ βασιλέα.
ἡ μὲν δὴ Οὐαλέριον Φλάκκον εἵλετο, ἐλπίσασα ὑπάτων προτεθήσεσθαι χειροτονίαν: ὁ δὲ Σύλλας ἐπέστελλε τῷ Φλάκκῳ γνώμην ἐς τὸν δῆμον ἐσενεγκεῖν, ὅτι χρήσιμον ἡγοῖτο Σύλλας ἐν τῷ παρόντι ἔσεσθαι τῇ πόλει τὴν ἀρχήν, οὓς ἐκάλουν δικτάτορας, παυσάμενον ἔθος ἐκ τετρακοσίων ἐτῶν: ὃν δὲ ἕλοιντο, ἐκέλευεν ἄρχειν οὐκ ἐς χρόνον ῥητόν, ἀλλὰ μέχρι τὴν πόλιν καὶ τὴν Ἰταλίαν καὶ τὴν ἀρχὴν ὅλην στάσεσι καὶ πολέμοις σεσαλευμένην στηρίσειεν. ὁ μὲν δὴ νοῦς τὴν γνώμην ἐς αὐτὸν ἔφερε τὸν Σύλλαν, καὶ οὐδ᾽ ἀμφίβολον ἦν: ὁ δὲ Σύλλας οὐ κατασχὼν αὑτοῦ καὶ τοῦτ᾽ ἐν τέλει τῆς ἐπιστολῆς ἀνεκάλυπτεν, ὅτι οἱ δοκοίη μάλιστ᾽ ἂν αὐτὸς τῇ πόλει καὶ ἐν τῷδε γενέσθαι χρήσιμος.
[99] ὁ μὲν δὴ τάδε ἐπέστελλε, Ῥωμαῖοι δ᾽ οὐχ ἑκόντες μὲν οὐδὲ κατὰ νόμον ἔτι χειροτονοῦντες οὐδὲν οὐδ᾽ ἐπὶ σφίσιν ἡγούμενοι τὸ ἔργον ὅλως, ἐν δὲ τῇ πάντων ἀπορίᾳ τὴν ὑπόκρισιν τῆς χειροτονίας ὡς ἐλευθερίας εἰκόνα καὶ πρόσχημα ἀσπασάμενοι χειροτονοῦσι τὸν Σύλλαν, ἐς ὅσον θέλοι, τύραννον αὐτοκράτορα. τυραννὶς μὲν γὰρ ἡ τῶν δικτατόρων ἀρχὴ καὶ πάλαι, ὀλίγῳ χρόνῳ δ᾽ ὁριζομένη: τότε δὲ πρῶτον ἐς ἀόριστον ἐλθοῦσα τυραννὶς ἐγίγνετο ἐντελής. τοσόνδε μέντοι προσέθεσαν εἰς εὐπρέπειαν τοῦ ῥήματος, ὅτι αὐτὸν αἱροῖντο δικτάτορα ἐπὶ θέσει νόμων, ὧν αὐτὸς ἐφ᾽ ἑαυτοῦ δοκιμάσειε, καὶ καταστάσει τῆς πολιτείας. οὕτω μὲν δὴ Ῥωμαῖοι βασιλεῦσιν ὑπὲρ τὰς ἑξήκοντα ὀλυμπιάδας χρησάμενοι, ἐπὶ δ᾽ ἐκείνοις δημοκρατίᾳ τε καὶ ὑπάτοις ἐτησίοις προστάταις ἐς ἄλλας ἑκατὸν ὀλυμπιάδας, αὖθις ἐπειρῶντο βασιλείας, ὀλυμπιάδων οὐσῶν ἐν Ἕλλησιν ἑκατὸν ἐβδομήκοντα πέντε καὶ οὐδενὸς ἐν Ὀλυμπίᾳ τότε ἀγωνίσματος πλὴν σταδίου δρόμου γιγνομένου: τοὺς γὰρ ἀθλητὰς καὶ τὰ ἄλλα θεάματα πάντα ὁ Σύλλας ἐς Ῥώμην μετεκέκλητο ἐπὶ δόξῃ τῶν Μιθριδατείων ἔργων ἢ τῶν Ἰταλικῶν. πρόφασις δ᾽ ἦν ἀναπνεῦσαι καὶ ψυχαγωγῆσαι τὸ πλῆθος ἐκ καμάτων.
[100] ὁ δ᾽ ἐς μὲν πρόσχημα τῆς πατρίου πολιτείας ὑπάτους αὐτοῖς ἐπέτρεψεν ἀποφῆναι, καὶ ἐγένοντο Μᾶρκος Τύλλιος καὶ Κορνήλιος Δολοβέλλας: αὐτὸς δ᾽ οἷα δὴ βασιλεύων δικτάτωρ ἐπὶ τοῖς ὑπάτοις ἦν: πελέκεις τε γὰρ ἐφέροντο πρὸ αὐτοῦ, οἷα δικτάτορος, εἴκοσι καὶ τέσσαρες, ὅσοι καὶ τῶν πάλαι βασιλέων ἡγοῦντο, καὶ φυλακὴν τοῦ σώματος περιέθετο πολλήν. νόμους τε ἐξέλυε καὶ ἑτέρους ἐτίθετο: καὶ στρατηγεῖν ἀπεῖπε, πρὶν ταμιεῦσαι, καὶ ὑπατεύειν, πρὶν στρατηγῆσαι, καὶ τὴν ἀρχὴν τὴν αὐτὴν αὖθις ἄρχειν ἐκώλυσε, πρὶν ἔτη δέκα διαγενέσθαι. τὴν δὲ τῶν δημάρχων ἀρχὴν ἴσα καὶ ἀνεῖλεν, ἀσθενεστάτην ἀποφήνας καὶ νόμῳ κωλύσας μηδεμίαν ἄλλην τὸν δήμαρχον ἀρχὴν ἔτι ἄρχειν: διὸ καὶ πάντες οἱ δόξης ἢ γένους ἀντιποιούμενοι τὴν ἀρχὴν ἐς τὸ μέλλον ἐξετρέποντο. καὶ οὐκ ἔχω σαφῶς εἰπεῖν, εἰ Σύλλας αὐτήν, καθὰ νῦν ἐστιν, εἰς τὴν βουλὴν ἀπὸ τοῦ δήμου μετήνεγκεν. αὐτῇ δὲ τῇ βουλῇ διὰ τὰς στάσεις καὶ τοὺς πολέμους πάμπαν ὀλιγανδρούσῃ προσκατέλεξεν ἀμφὶ τοὺς τριακοσίους ἐκ τῶν ἀρίστων ἱππέων, ταῖς φυλαῖς ἀναδοὺς ψῆφον περὶ ἑκάστου. τῷ δὲ δήμῳ τοὺς δούλους τῶν ἀνῃρημένων τοὺς νεωτάτους τε καὶ εὐρώστους, μυρίων πλείους, ἐλευθερώσας ἐγκατέλεξε καὶ πολίτας ἀπέφηνε Ῥωμαίων καὶ Κορνηλίους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ προσεῖπεν, ὅπως ἑτοίμοις ἐκ τῶν δημοτῶν πρὸς τὰ παραγγελλόμενα μυρίοις χρῷτο. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ περὶ τὴν Ἰταλίαν ἐπινοῶν τέλεσι τοῖς ὑπὲρ ἑαυτοῦ στρατευσαμένοις τρισὶ καὶ εἴκοσιν ἐπένειμεν, ὥς μοι προείρηται, πολλὴν ἐν ταῖς πόλεσι γῆν, τὴν μὲν ἔτι οὖσαν ἀνέμητον, τὴν δὲ τὰς πόλεις ἀφαιρούμενος ἐπὶ ζημίᾳ.
Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: Horace White
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung

[98] […] There were no consuls at this time, Carbo having lost his life in Sicily and Marius in Præneste. So Sulla went out of the city for a time and ordered the Senate to choose an Interrex. They chose Valerius Flaccus, expecting that he would soon hold the consular comitia. But Sulla wrote to Flaccus to bring before the people the proposition that he (Sulla) considered it advisable, under present circumstances, that the city should be governed by a dictator according to a custom that had been abandoned 400 years. He told them not to appoint the dictator for any definite time, but until the city and Italy and the whole government, so shaken by factions and wars, should be put upon a firm foundation. That this proposal referred to Sulla himself was not at all doubtful. Sulla made no concealment of it. At the conclusion of the letter he declared openly that, in his judgment, he could be serviceable to the city in that capacity.
[99] Such was Sulla’s letter. The Romans were unwilling, but they had no more opportunities for elections according to law, and they considered that this matter was not altogether in their own power. So, in the absence of everything else, they welcomed this pretence of an election as an image and semblance of freedom and chose Sulla their absolute master for as long a time as he pleased. There had been autocratic rule of the dictators before, but it was limited to short periods. But in Sulla’s time it first became unlimited and so an absolute tyranny; yet they added, for propriety’s sake, that they chose him dictator for the enactment of such laws as he might deem best and for the regulation of the commonwealth. Thus the Romans, after having government by kings for sixty Olympiads, and a democracy, under consuls chosen yearly, for 100 Olympiads, resorted to kingly government again. This was in the 175th Olympiad according to the Greek calendar, but there were no Olympic games then except races in the stadium, since Sulla had carried away the athletes and all the sights and shows to Rome to celebrate his victories in the Mithridatic and Italian wars, under the pretext that the masses needed a breathing-spell and recreation after their toils.
[100] Nevertheless, as the form of the republic remained he allowed them to appoint consuls. Marcus Tullius and Cornelius Dolabella were chosen. But Sulla, like a reigning sovereign, was dictator over the consuls. Twenty-four axes were borne in front of him, as was customary with dictators, the same number that were borne before the ancient kings, and he had a large body-guard also. He repealed laws and he enacted others. He forbade anybody to hold the office of prætor until after he had held that of quæstor, or to be consul before he had been prætor, and he prohibited any man from holding the same office a second time till after the lapse of ten years. He reduced the tribunician power to such an extent that it seemed to be destroyed. He curtailed it by a law which provided that one holding the office of tribune should never afterward hold any other office; for which reason all men of reputation or family, who formerly contended for this office, shunned it thereafter. I am not able to say positively whether Sulla transferred this office from the people to the Senate, where it is now lodged, or not. To the Senate itself, which had been much thinned by the seditions and wars, he added about 300 members from the best of the knights, taking the vote of the tribes for each one. To the plebeians he added more than 10,000 slaves of proscribed persons, choosing the youngest and strongest, to whom he gave freedom and Roman citizenship, and he called them Cornelii after himself. In this way he made sure of having 10,000 men among the plebeians always ready to obey his commands. In order to provide the same kind of safeguard throughout Italy he distributed to the twenty-three legions that had served under him a great deal of land among the communities, as I have already related, some of which was public property and some taken from the communities by way of fine.
Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Tobias Nowitzki
Lizenz: CC-BY-NC-SA

App. Civ. 1, 98-100

Leitfragen:

1) Auf welche Weise kommt Sulla in Rom an die Alleinherrschaft und was sind seine ersten Maßnahmen?

2) Wieso nimmt er gerade diese Maßnahmen vor?

3) Welche Rückschlüsse lässt diese Quellenstelle auf den Zustand der Republik zu?

Kommentar:

Appian, ein griechischer Schriftsteller des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts, hat uns eine Beschreibung der römischen Bürgerkriege des ersten Jahrhunderts überliefert. Aus diesem Werk ist diese Quellenstelle entnommen, in der Appian über den Beginn von Sullas Herrschaft spricht.

Sulla wurde im Jahr 82 in Rom zum dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae erklärt. Die Diktatur hatte es schon vorher gegeben, aber als zeitlich begrenztes höchstes Amt für besondere Notfälle. In diesem Fall wurde jedoch keine zeitliche Beschränkung getroffen. Sulla sollte so lange oberster Herrscher Roms bleiben, bis er der Meinung war, dass er den Staat wiederhergestellt habe. Beschlossen hatte dies die Volksversammlung auf Geheiß eines Interrex – und mit Sullas Armee vor den Toren Roms gab es auch kein Hindernis für Sulla, diesen Plan auszuführen. Seine ersten Maßnahmen dienten dann unter anderem der Herrschaftssicherung, indem er politische Gegner auf die Todeslisten (Proskriptionslisten) setzte und 10 000 Sklaven dieser Personen freiließ. Dies sicherte ihm eine gewaltige Zahl loyaler Plebejer, und die Erhöhung des Senates um 300 Personen brachte ihm auch deren Loyalität ein; eine Leibgarde sorgte für seinen persönlichen Schutz. Sofort begann er auch damit, den Staat nach seinem Gutdünken umzustrukturieren. Die Reihenfolge der Ämter des cursus honorum wurde festgelegt, die Ämterwiederholung quasi unmöglich gemacht und das Volkstribunat faktisch entmachtet.

Die Gründe für die erstgenannten Maßnahmen liegen offensichtlich in der Machtsicherung begründet. In dieselbe Kategorie ist die Ansiedlung tausender Veteranen in Italien einzuordnen. Die weiteren Maßnahmen sind durch Sullas Stellung als Optimat, also Mitglied der konservativen „Senatspartei“ zu erklären, denn sie alle schwächen die Macht der Popularen deutlich (zuvor war das Volkstribunat ein beliebtes Mittel der Popularen gewesen, um damit gegen den Senat Politik zu machen). Die personelle Verstärkung des Senates spricht dieselbe Sprache. Die Vereinheitlichung der Ämterlaufbahn und das Verhindern einer Amtswiederholung sollten den möglichen Einfluss einzelner herausragender Personen beschneiden, ironischerweise eingebracht von einem Alleinherrscher. Mit anderen, hier nicht genannten Maßnahmen wollte Sulla außerdem die Herrschaft Roms über seine Untertanen festigen und somit das Reich sichern.

Die Quellenstelle lässt einige Rückschlüsse auf den Zustand der Republik zu diesem Zeitpunkt zu. Zuerst einmal ist Sulla nur in der Folge eines blutigen und langen Bürgerkrieges Diktator geworden. Und nun kehrte mitnichten Frieden ein, da sich viele seiner Feinde auf den Proskriptionslisten wiederfanden. Dies war gleichbedeutend mit einem Todesurteil, denn der Mörder eines Proskribierten durfte dessen Besitz behalten. Da aber alle Proskribierten reich waren, lebten die Wenigsten von ihnen lange. Der innere Konflikt war also nur für eine Zeit zur Ruhe gekommen, weil die populare Seite im Prinzip physisch ausgelöscht worden war. Die chaotischen Zustände vor der Wahl sowie die Erpressung des Volkes und des Senates mit der Macht eines Heeres, das eigentlich der Republik und nicht dem Feldherren dienen sollte, sprechen ebenfalls Bände.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Sulla und das Zeitalter der Bürgerkriege“. Um einen breiteren Einblick in das Zeitalter der Römischen Republik  zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Römische Geschichte I – Republik“.
Hier geht’s zum Podcast

 
Siehe zur sogenannten Heeresklientel auch die Berichte zu Sullas Marsch auf Rom, zu Marius‘ Heeresreform und zu Cäsars Kommando in Gallien.

Zu den Problemen der Republik in dieser Zeit siehe auch den Bericht Sallusts und zum Kommando des Pompeius.

Zu Sullas Ende siehe den entsprechenden Beitrag.

Zu den Proskriptionen, siehe Ciceros Verteidigungsrede.