Jerusalem und die Seleukiden

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Flavius Josephus
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Ios. ant. Iud. 12.138-144 – Original:

[138] Βασιλεὺς Ἀντίοχος Πτολεμαίῳ χαίρειν.
τῶν Ἰουδαίων καὶ παραυτίκα μέν, ἡνίκα τῆς χώρας ἐπέβημεν αὐτῶν, ἐπιδειξαμένων τὸ πρὸς ἡμᾶς φιλότιμον καὶ παραγενομένους δ᾽ εἰς τὴν πόλιν λαμπρῶς ἐκδεξαμένων καὶ μετὰ τῆς γερουσίας ἀπαντησάντων, ἄφθονον δὲ τὴν χορηγίαν τοῖς στρατιώταις καὶ τοῖς ἐλέφασι παρεσχημένων, συνεξελόντων δὲ καὶ τοὺς ἐν τῇ ἄκρᾳ φρουροὺς τῶν Αἰγυπτίων, [139] ἠξιώσαμεν καὶ αὐτοὶ τούτων αὐτοὺς ἀμείψασθαι καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἀναλαβεῖν κατεφθαρμένην ὑπὸ τῶν περὶ τοὺς πολέμους συμπεσόντων καὶ συνοικίσαι τῶν διεσπαρμένων εἰς αὐτὴν πάλιν συνελθόντων. [140] πρῶτον δ᾽ αὐτοῖς ἐκρίναμεν διὰ τὴν εὐσέβειαν παρασχεῖν εἰς τὰς θυσίας σύνταξιν κτηνῶν τε θυσίμων καὶ οἴνου καὶ ἐλαίου καὶ λιβάνου ἀργυρίου μυριάδας δύο καὶ σεμιδάλεως ἀρτάβας ἱερᾶς κατὰ τὸν ἐπιχώριον νόμον πυρῶν μεδίμνους χιλίους τετρακοσίους ἑξήκοντα καὶ ἁλῶν μεδίμνους τριακοσίους ἑβδομηκονταπέντε. [141] τελεῖσθαι δ᾽ αὐτοῖς ταῦτα βούλομαι, καθὼς ἐπέσταλκα, καὶ τὸ περὶ τὸ ἱερὸν ἀπαρτισθῆναι ἔργον τάς τε στοὰς κἂν εἴ τι ἕτερον οἰκοδομῆσαι δέοι: ἡ δὲ τῶν ξύλων ὕλη κατακομιζέσθω ἐξ αὐτῆς τε τῆς Ἰουδαίας καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ἐθνῶν καὶ ἐκ τοῦ Λιβάνου μηδενὸς πρασσομένου τέλος. ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις, ἐν οἷς ἂν ἐπιφανεστέραν γίγνεσθαι τὴν τοῦ ἱεροῦ ἐπισκευὴν δέῃ. [142] πολιτευέσθωσαν δὲ πάντες οἱ ἐκ τοῦ ἔθνους κατὰ τοὺς πατρίους νόμους, ἀπολυέσθω δ᾽ ἡ γερουσία καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ ἱεροῦ καὶ ἱεροψάλται ὧν ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς τελοῦσιν καὶ τοῦ στεφανιτικοῦ φόρου καὶ τοῦ περὶ τῶν ἄλλων. [143] ἵνα δὲ θᾶττον ἡ πόλις κατοικισθῇ, δίδωμι τοῖς τε νῦν κατοικοῦσιν καὶ κατελευσομένοις ἕως τοῦ Ὑπερβερεταίου μηνὸς ἀτελέσιν εἶναι μέχρι τριῶν ἐτῶν. [144] ἀπολύομεν δὲ καὶ εἰς τὸ λοιπὸν αὐτοὺς τοῦ τρίτου μέρους τῶν φόρων, ὥστε αὐτῶν ἐπανορθωθῆναι τὴν βλάβην. καὶ ὅσοι ἐκ τῆς πόλεως ἁρπαγέντες δουλεύουσιν, αὐτούς τε τούτους καὶ τοὺς ὑπ᾽ αὐτῶν γεννηθέντας ἐλευθέρους ἀφίεμεν καὶ τὰς οὐσίας αὐτοῖς ἀποδίδοσθαι κελεύομεν.

 

Ios. bell. Iud. 1.31-35 – Original:

[31] Στάσεως τοῖς δυνατοῖς Ἰουδαίων ἐμπεσούσης καθ᾽ ὃν καιρὸν Ἀντίοχος ὁ κληθεὶς Ἐπιφανὴς διεφέρετο περὶ ὅλης Συρίας πρὸς Πτολεμαῖον τὸν ἕκτον, ἡ φιλοτιμία δ᾽ ἦν αὐτοῖς περὶ δυναστείας ἑκάστου τῶν ἐν ἀξιώματι μὴ φέροντος τοῖς ὁμοίοις ὑποτετάχθαι, Ὀνίας μὲν εἷς τῶν ἀρχιερέων ἐπικρατήσας ἐξέβαλε τῆς πόλεως τοὺς Τωβία υἱούς. [32] οἱ δὲ καταφυγόντες πρὸς Ἀντίοχον ἱκέτευσαν αὐτοῖς ἡγεμόσι χρώμενον εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἐμβαλεῖν. πείθεται δ᾽ ὁ βασιλεὺς ὡρμημένος πάλαι, καὶ μετὰ πλείστης δυνάμεως αὐτὸς ὁρμήσας τήν τε πόλιν αἱρεῖ κατὰ κράτος καὶ πολὺ πλῆθος τῶν Πτολεμαίῳ προσεχόντων ἀναιρεῖ, ταῖς τε ἁρπαγαῖς ἀνέδην ἐπαφιεὶς τοὺς στρατιώτας αὐτὸς καὶ τὸν ναὸν ἐσύλησε καὶ τὸν ἐνδελεχισμὸν τῶν καθ᾽ ἡμέραν ἐναγισμῶν ἔπαυσεν ἐπ᾽ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ. [33] ὁ δ᾽ ἀρχιερεὺς Ὀνίας πρὸς Πτολεμαῖον διαφυγὼν καὶ παρ᾽ αὐτοῦ λαβὼν τόπον ἐν τῷ Ἡλιοπολίτῃ νομῷ πολίχνην τε τοῖς Ἱεροσολύμοις ἀπεικασμένην καὶ ναὸν ἔκτισεν ὅμοιον: περὶ ὧν αὖθις κατὰ χώραν δηλώσομεν. [34] Ἀντιόχῳ γε μὴν οὔτε τὸ παρ᾽ ἐλπίδα κρατῆσαι τῆς πόλεως οὔτε αἱ ἁρπαγαὶ καὶ ὁ τοσοῦτος φόνος ἤρκεσεν, ὑπὸ δὲ ἀκρασίας παθῶν καὶ κατὰ μνήμην ὧν παρὰ τὴν πολιορκίαν ἔπαθεν ἠνάγκαζεν Ἰουδαίους καταλύσαντας τὰ πάτρια βρέφη τε αὐτῶν φυλάττειν ἀπερίτμητα καὶ σῦς ἐπιθύειν τῷ βωμῷ: [35] πρὸς ἃ ἅπαντες μὲν ἠπείθουν, ἐσφάττοντο δὲ οἱ δοκιμώτατοι. καὶ Βακχίδης ὁ πεμφθεὶς ὑπὸ Ἀντιόχου φρούραρχος, τῇ φυσικῇ προσλαβὼν ὠμότητι τὰ ἀσεβῆ παραγγέλματα παρανομίας οὐδεμίαν κατέλιπεν ὑπερβολὴν καὶ κατ᾽ ἄνδρα τοὺς ἀξιολόγους αἰκιζόμενος καὶ κοινῇ καθ᾽ ἡμέραν ἐνδεικνύμενος ὄψιν ἁλώσεως τῇ πόλει, μέχρι ταῖς ὑπερβολαῖς τῶν ἀδικημάτων τοὺς πάσχοντας εἰς ἀμύνης τόλμαν ἠρέθισε.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: William Whiston
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Ios. ant. Iud. 12.138-144 – Übersetzung:

[138] „King Antiochus to Ptolemy, sendeth gretting.
Since the Jews, upon our first entrance on their country, demonstrated their friendship towards us, and when we came to their city [Jerusalem], received us in a splendid manner, and came to meet us with their senate, and gave abundance of provisions to our soldiers, and to the elephants, and joined with us in ejecting the garrison of the Egyptians that were in the citadel, we have thought fit to reward them, and to retrieve the condition of their city, which hath been greatly depopulated by such accidents as have befallen its inhabitants, and to bring those that have been scattered abroad back to the city. And, in the first place, we have determined, on account of their piety towards God, to bestow on them, as a pension, for their sacrifices of animals that are fit for sacrifice, for wine, and oil, and frankincense, the value of twenty thousand pieces of silver, and [six] sacred artabrae of fine flour, with one thousand four hundred and sixty medimni of wheat, and three hundred and seventy-five medimni of salt. And these payments I would have fully paid them, as I have sent orders to you. I would also have the work about the temple finished, and the cloisters, and if there be any thing else that ought to be rebuilt. And for the materials of wood, let it be brought them out of Judea itself and out of the other countries, and out of Libanus tax free; and the same I would have observed as to those other materials which will be necessary, in order to render the temple more glorious; and let all of that nation live according to the laws of their own country; and let the senate, and the priests, and the scribes of the temple, and the sacred singers, be discharged from poll-money and the crown tax and other taxes also. And that the city may the sooner recover its inhabitants, I grant a discharge from taxes for three years to its present inhabitants, and to such as shall come to it, until the month Hyperheretus. We also discharge them for the future from a third part of their taxes, that the losses they have sustained may be repaired. And all those citizens that have been carried away, and are become slaves, we grant them and their children their freedom, and give order that their substance be restored to them.“

 

Ios. bell. Iud. 1.31-35 – Übersetzung:

[31] AT the same time that Antiochus, who was called Epiphanes, had a quarrel with the sixth Ptolemy about his right to the whole country of Syria, a great sedition fell among the men of power in Judea, and they had a contention about obtaining the government; while each of those that were of dignity could not endure to be subject to their equals. However, Onias, one of the high priests, got the better, and cast the sons of Tobias out of the city; who fled to Antiochus, and besought him to make use of them for his leaders, and to make an expedition into Judea. The king being thereto disposed beforehand, complied with them, and came upon the Jews with a great army, and took their city by force, and slew a great multitude of those that favored Ptolemy, and sent out his soldiers to plunder them without mercy. He also spoiled the temple, and put a stop to the constant practice of offering a daily sacrifice of expiation for three years and six months. But Onias, the high priest, fled to Ptolemy, and received a place from him in the Nomus of Heliopolis, where he built a city resembling Jerusalem, and a temple that was like its temple concerning which we shall speak more in its proper place hereafter. [34] Now Antiochus was not satisfied either with his unexpected taking the city, or with its pillage, or with the great slaughter he had made there; but being overcome with his violent passions, and remembering what he had suffered during the siege, he compelled the Jews to dissolve the laws of their country, and to keep their infants uncircumcised, and to sacrifice swine’s flesh upon the altar; against which they all opposed themselves, and the most approved among them were put to death. Bacchides also, who was sent to keep the fortresses, having these wicked commands, joined to his own natural barbarity, indulged all sorts of the extremest wickedness, and tormented the worthiest of the inhabitants, man by man, and threatened their city every day with open destruction, till at length he provoked the poor sufferers by the extremity of his wicked doings to avenge themselves.
Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Niklas Rempe
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Ios. ant. Iud. 12.138-144 & Ios. bell. Iud. 1.31-35

Leitfragen:

1) Beschreiben Sie die Maßnahmen des Antiochos III. wie Flavius Josephus sie wiedergibt.

2) Vergleichen Sie die Handlungen von Antiochos III. und seinem Sohn Antiochos IV.

3) Welche Rückschlüsse lassen die beiden Quellenpassagen auf die Bedeutung der Religion sowohl für die beiden Seleukidenherrscher als auch für die Juden zu?

Kommentar:

Flavius Josephus – ein römisch-jüdischer Geschichtsschreiber aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert – beschreibt in der vorliegenden Quellenpassage aus seinem Werk „Jüdische Altertümer“ (antiquitates Iudaicae) die Maßnahmen, die Antiochos III. als König des Seleukidenreiches gegenüber den Juden ergriffen haben soll. Er tut dies, indem er einen Brief wiedergibt, den Antiochos nach seiner Eroberung Jerusalems im Zuge des fünften Syrischen Kriegs (202-195 v. Chr.) verfasst haben soll. Die Juden hätten Antiochos und seine Truppen demnach wohlwollend und unterstützend empfangen. Dafür habe Antiochos verschiedene Maßnahmen angeordnet, die sich insbesondere auf den Tempel in Jerusalem bezogen bzw. den jüdischen Glauben betroffen. So sollte den Juden z.B. Geld für Opfertiere und -gaben geschenkt und der Tempelbau durch Spenden vorangetrieben werden. Überhaupt durften die Juden nunmehr gemäß ihrer eigenen Gesetze leben und handeln. Darüber hinaus soll Antiochos Steuererleichterungen für die Bewohner Jerusalems angeordnet und zuvor versklavten Einwohnern die Freiheit geschenkt haben.

Flavius Josephus gibt zudem in einem weiteren Werk („Jüdischer Krieg“ (bellum Iudaicum)) die Ereignisse wieder, die sich 167 v. Chr. – d. h. etwa 30 Jahre nach den Maßnahmen Antiochos‘ III. – zugespielt haben sollen. Antiochos IV. Epiphanes war seinem Vater auf den Königsthron des Seleukidenreichs nachgefolgt, wobei er sich nach Flavius Josephus gegenüber den Juden in Jerusalem gänzlich anders verhalten haben soll, als es noch Antiochos III. tat. So habe er, nachdem eine Fraktion eines innerjüdischen Konflikts ihn um Hilfe bat, Jerusalem mit einem großen Heer erobert und die Juden, die mit dem Ptolemäerreich sympathisierten, getötet; zudem soll sein Heer die Stadt geplündert haben. Im Zuge dessen sei er auch nicht vor dem Tempel in Jerusalem zurückgeschreckt und habe diesen sowohl entweiht als auch die dortigen Opferungen beschränkt. Darüber hinaus habe er die jüdischen Gesetze aufgehoben und so z.B. die Beschneidung verboten und Schweinefleisch geopfert. Entsprechend negativ fällt die Bewertung Flavius Josephus‘ aus, wenn er ihn als grausamen und gewalttätigen Tyrannen charakterisiert. Der Unterschied zu seinem Vater könnte also größer kaum sein, wenn er nicht nur Gewalttaten an den Bewohnern Jerusalems – die Antiochos III. noch so tatkräftig unterstützt haben sollen – befohlen und ausgeführt, sondern auch die religiösen Zugeständnisse und Regelungen missachtet bzw. wieder aufgehoben haben soll.

Die beiden Quellenpassagen geben einen guten Einblick in die Bedeutung des jüdischen Glauben sowohl für die beiden Seleukidenherrscher als auch für die Juden selbst. Trotz der völlig unterschiedlichen Charakterisierung der beiden Könige durch Flavius Josephus fällt doch eine Gemeinsamkeit in ihrem Umgang mit dem jüdischen Glauben in Jerusalem auf. Beide benutzen die jüdische Religion für ihre eigenen politischen Interessen. Im Falle des Antiochos III. belohnt er die Bewohner Jerusalems durch religiöse Zugeständnisse und kann sich dadurch bei ihnen in ein gutes Licht rücken sowie deren Unterstützung sichern. Sein Sohn wiederum bestraft die Juden durch den Entzug ihrer religiösen Privilegien und die Profanierung ihres Glaubens. Es wäre aber vorschnell, dem einen religiöse Toleranz oder Judenfreundlichkeit und dem anderen das Gegenteil vorzuwerfen. Politische, religiöse oder generell gesellschaftliche Maßnahmen in anderen Teilen ihrer Herrschaftsgebiets zeigen, dass Antiochos III. und sein Sohn bzw. die meisten der hellenistischen Herrscher, allein ihre eigenen Interessen verfolgten und ihnen dafür jedes Mittel recht war. Ganz anders verhält es sich natürlich mit den Juden in der Stadt, und Flavius Josephus macht die Relevanz der jüdischen Religion für die Bewohner Jerusalems gut deutlich. Das Leben nach den eigenen althergebrachten religiösen Gesetzen und auch der Tempel in Jerusalem waren für sie von zentraler Bedeutung. Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass die Taten des Antiochos IV. wenig später zu einem Aufstand der Juden gegen die Seleukiden (Makkabäerauftstand) führten.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Religiöse Entwicklungen im Hellenismus“. Um einen breiteren Einblick in den Hellenismus zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Griechische Geschichte III – Hellenismus“.
Hier geht’s zum Podcast