Blutvesper von Ephesos

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Appian
Lizenz: CC-BY-NC-SA

App. Mithr. 61-63 – Original

[61] αὐτὴν δὲ τὴν Ἀσίαν καθιστάμενος, Ἰλιέας μὲν καὶ Χίους καὶ Λυκίους καὶ Ῥοδίους καὶ Μαγνησίαν καί τινας ἄλλους, ἢ συμμαχίας ἀμειβόμενος, ἢ ὧν διὰ προθυμίαν ἐπεπόνθεσαν οὗ ἕνεκα, ἐλευθέρους ἠφίει καὶ Ῥωμαίων ἀνέγραφε φίλους, ἐς δὲ τὰ λοιπὰ πάντα στρατιὰν περιέπεμπεν. καὶ τοὺς θεράποντας, οἷς ἐλευθερίαν ἐδεδώκει Μιθριδάτης, ἐκήρυττεν αὐτίκα ἐς τοὺς δεσπότας ἐπανιέναι. πολλῶν δὲ ἀπειθούντων, καὶ πόλεων τινῶν ἀφισταμένων, ἐγίγνοντο σφαγαὶ κατὰ πλῆθος ἐλευθέρων τε καὶ θεραπόντων ἐπὶ ποικίλαις προφάσεσι, τείχη τε πολλῶν καθῃρεῖτο, καὶ συχνὰ τῆς Ἀσίας ἠνδραποδίζετο καὶ διηρπάζετο. οἵ τε καππαδοκίσαντες ἄνδρες ἢ πόλεις ἐκολάζοντο πικρῶς, καὶ μάλιστα αὐτῶν Ἐφέσιοι, σὺν αἰσχρᾷ κολακείᾳ ἐς τὰ Ῥωμαίων ἀναθήματα ὑβρίσαντες. ἐπὶ δὲ τοῖσδε καὶ κήρυγμα περιῄει, τοὺς ἐν ἀξιώσει κατὰ πόλιν ἐς ἡμέραν ῥητὴν πρὸς τὸν Σύλλαν ἀπαντᾶν ἐς Ἔφεσον. καὶ συνελθοῦσιν αὐτοῖς ἐπὶ βήματος ἐδημηγόρησεν οὕτως. [62] ἡμεῖς στρατῷ πρῶτον ἐς Ἀσίαν παρήλθομεν Ἀντιόχου τοῦ Σύρων βασιλέως πορθοῦντος ὑμᾶς. ἐξελάσαντες δ᾽ αὐτόν, καὶ τὸν Ἅλυν καὶ Ταῦρον αὐτῷ θέμενοι τῆς ἀρχῆς ὅρον, οὐ κατέσχομεν ὑμῶν ἡμετέρων ἐξ ἐκείνου γενομένων, ἀλλὰ μεθήκαμεν αὐτονόμους, πλὴν εἴ τινας Εὐμένει καὶ Ῥοδίοις συμμαχήσασιν ἡμῖν ἔδομεν, οὐχ ὑποτελεῖς ἀλλ᾽ ἐπὶ προστάταις εἶναι. τεκμήριον δ᾽ ὅτι Λυκίους αἰτιωμένους τι Ῥοδίων ἀπεστήσαμεν. ἡμεῖς μὲν δὴ τοιοίδε περὶ ὑμᾶς γεγόναμεν: ὑμεῖς δέ, Ἀττάλου τοῦ φιλομήτορος τὴν ἀρχὴν ἡμῖν ἐν διαθήκαις καταλιπόντος, Ἀριστονίκῳ καθ᾽ ἡμῶν τέτταρσιν ἔτεσι συνεμαχεῖτε, μέχρι καὶ Ἀοιστόνικος ἑάλω καὶ ὑμῶν οἱ πλείους ες ἀνάγκην καὶ φόβον περιήλθετε. καὶ ὧδε πράσσοντες ὅμως, ἔτεσιν εἴκοσι καὶ τέτταρσιν ἐς μέγα περιουσίας καὶ κάλλους κατασκευῆς ἰδιωτικῆς τε καὶ δημοσίας προελθόντες, ὑπὸ εἰρήνης καὶ τρυφῆς ἐξυβρίσατε αὖθις, καὶ τὴν ἀσχολίαν ἡμῶν τὴν ἀμφὶ τὴν Ἰταλίαν φυλάξαντες οἱ μὲν ἐπηγάγεσθε Μιθριδάτην, οἱ δ᾽ ἐλθόντι συνέθεσθε. ὃ δ᾽ ἐστὶ πάντων μιαρώτατον, ὑπέστητε αὐτῷ μιᾶς ἡμέρας τοὺς Ἰταλιώτας ἅπαντας αὐτοῖς παισὶ καὶ μητράσιν ἀναιρήσειν, καὶ οὐδὲ τῶν ἐς τὰ ἱερὰ συμφυγόντων διὰ τοὺς ὑμετέρους θεοὺς ἐφείσασθε. ἐφ᾽ οἷς ἔδοτε μέν τινα καὶ αὐτῷ Μιθριδάτῃ δίκην, ἀπίστῳ τε ἐς ὑμᾶς γενομένῳ, καὶ φόνου καὶ δημεύσεων ἐμπλήσαντι ὑμᾶς, καὶ γῆς ἀναδασμοὺς ἐργασαμένῳ καὶ χρεῶν ἀποκοπὰς καὶ δούλων ἐλευθερώσεις, καὶ τυράννους ἐπ᾽ ἐνίοις, καὶ λῃστήρια πολλὰ ἀνά τε γῆν καὶ θάλασσαν, ὡς εὐθὺς ὑμᾶς ἔχειν ἐν πείρᾳ καὶ παραβολῇ οἵους ἀνθ᾽ οἵων προστάτας ἐπελέγεσθε. ἔδοσαν δέ τινα καὶ ἡμῖν δίκην οἱ τῶνδε ἄρξαντες. ἀλλὰ δεῖ καὶ κοινὴν ὑμῖν ἐπιτεθῆναι τοιάδε ἐργασαμένοις: ἣν εἰκὸς μὲν ἦν ὁμοίαν οἷς ἐδράσατε γενέσθαι, μή ποτε δὲ Ῥωμαῖοι σφαγὰς ἀσεβεῖς ἢ δημεύσεις ἀβούλους ἢ δούλων ἐπαναστάσεις, ἢ ὅσα ἄλλα βαρβαρικά, μηδ᾽ ἐπὶ νοῦν λάβοιεν. φειδοῖ δὲ γένους ἔτι καὶ ὀνόματος Ἑλληνικοῦ καὶ δόξης τῆς ἐπὶ τῇ Ἀσίᾳ, καὶ τῆς φιλτάτης Ῥωμαίοις εὐφημίας οὕνεκα, μόνους ὑμῖν ἐπιγράφω πέντε ἐτῶν φόρους ἐσενεγκεῖν αὐτίκα, καὶ τὴν τοῦ πολέμου δαπάνην, ὅση τε γέγονέ μοι καὶ ἔσται καθισταμένῳ τὰ ὑπόλοιπα. διαιρήσω δὲ ταῦθ᾽ ἑκάστοις ἐγὼ κατὰ πόλεις, καὶ τάξω προθεσμίαν ταῖς ἐσφοραῖς, καὶ τοῖς οὐ φυλάξασιν ἐπιθήσω δίκην ὡς πολεμίοις. [63] τοσάδε εἰπὼν ἐπιδιῄρει τοῖς πρέσβεσι τὴν ζημίαν, καὶ ἐπὶ τὰ χρήματα ἔπεμπεν. αἱ δὲ πόλεις ἀποροῦσαί τε καὶ δανειζόμεναι μεγάλων τόκων, αἱ μὲν τὰ θέατρα τοῖς δανείζουσιν, αἱ δὲ τὰ γυμνάσια ἢ τεῖχος ἢ λιμένας ἢ εἴ τι δημόσιον ἄλλο, σὺν ὕβρει στρατιωτῶν ἐπειγόντων, ὑπετίθεντο. τὰ μὲν δὴ χρήματα ὧδε τῷ Σύλλᾳ συνεκομίζετο, καὶ κακῶν ἄδην εἶχεν ἡ Ἀσία: ἐπέπλει δ᾽ αὐτὴν καὶ λῃστήρια πολύανδρα φανερῶς, στόλοις ἐοικότα μᾶλλον ἢ λῃσταῖς, Μιθριδάτου μὲν αὐτὰ πρώτου καθέντος ἐς τὴν θάλασσαν, ὅτε πάνθ᾽ ὡς οὐκ ἐς πολὺ καθέξων ἐλυμαίνετο, πλεονάσαντα δ᾽ ἐς τότε μάλιστα, καὶ οὐ τοῖς πλέουσι μόνοις ἀλλὰ καὶ λιμέσι καὶ χωρίοις καὶ πόλεσιν ἐπιχειροῦντα φανερῶς. Ἰασσός γέ τοι καὶ Σάμος καὶ Κλαζομεναὶ καὶ Σαμοθρᾴκη Σύλλα παρόντος ἐλήφθησαν, καὶ τὸ ἱερὸν ἐσυλήθη τὸ Σαμοθρᾴκιον χιλίων ταλάντων κόσμον, ὡς ἐνομίζετο. ὁ δέ, εἴτε ἑκὼν ὡς ἁμαρτόντας ἐνυβρίζεσθαι καταλιπών, εἴτ᾽ ἐπὶ τὴν ἐς Ῥώμην στάσιν ἐπειγόμενος, ἐς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπ᾽ αὐτῆς ἐς τὴν Ἰταλίαν μετὰ τοῦ πλείονος στρατοῦ διέπλει. καὶ τὰ μὲν ἀμφὶ Σύλλαν ἐν τοῖς Ἐμφυλίοις ἀναγέγραπται,
Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
bersetzung: Horace White
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung

[61] Having settled the affairs of Asia, Sulla bestowed freedom on the inhabitants of Ilium, Chios, Lycia, Rhodes, Magnesia, and some others, either as a reward for their cooperation, or a recompense for what they had bravely suffered on his account, and inscribed them as friends of the Roman people. Then he distributed his army among the remaining towns and issued a proclamation that the slaves who had been freed by Mithridates should at once return to their masters. As many disobeyed and some of the cities revolted, several massacres ensued, of both free men and slaves, on various pretexts. The walls of many towns were demolished. Many others were plundered and their inhabitants sold into slavery. The Cappadocian faction, both men and cities, were severely punished, and especially the Ephesians, who, with servile adulation of the king, had treated the Roman offerings in their temples with indignity. After this a proclamation was sent around commanding the principal citizens to come to Ephesus on a certain day to meet Sulla. When they had assembled Sulla addressed them from the tribune as follows:– [62] „We first came to Asia with an army when Antiochus, king of Syria, was despoiling you. We drove him out and fixed the boundaries of his dominions beyond the river Halys and Mount Taurus. We did not retain possession of you when we had delivered you from him, but set you free, except that we awarded a few places to Eumenes and the Rhodians, our allies in the war, not as tributaries, but as clients. The proof of this is that when the Lycians complained of the Rhodians we deprived them of their authority. Such was our conduct toward you. You, on the other hand, when Attalus Philometor had left his kingdom to us in his will, gave aid to Aristonicus against us for four years. When he was captured most of you, under the impulse of necessity and fear, returned to your duty. Notwithstanding all this, after a period of twenty-four years, during which you had attained to great prosperity and embellishment, public and private, you again became puffed up by ease and luxury and took the opportunity, while we were preoccupied in Italy, some of you to call in Mithridates and others to join him when he came. Most infamous of all, you obeyed the order he gave to kill all the Italians in your communities, including women and children, in one day. You did not even spare those who fled to the temples dedicated to your own gods. You have received some punishment for this crime from Mithridates himself, who broke faith with you and gave you your fill of rapine and slaughter, redistributed your lands, cancelled debts, freed your slaves, appointed tyrants over some of you, and committed robberies everywhere by land and sea; so that you learned immediately by experiment and comparison what kind of defender you chose instead of your former ones. The instigators of these crimes paid some penalty to us also. It is necessary, too, that some penalty should be inflicted upon you in common, as you have been guilty in common, and something corresponding to your deserts. But may the Romans never even conceive of impious slaughter, indiscriminate confiscation, servile insurrections, or other acts of barbarism. I shall spare even now the Greek race and name so celebrated throughout Asia, and for the sake of that fair repute that is ever dear to the Romans I shall only impose upon you the taxes of five years, to be paid at once, together with the cost of the war expended by me, and whatever else may be spent in settling the affairs of the province. I will apportion these charges to each of you according to cities, and will fix the time of payment. Upon the disobedient I shall visit punishment as upon enemies.“ [63] After he had thus spoken Sulla apportioned the fine to the delegates and sent men to collect the money. The cities, oppressed by poverty, borrowed it at high rates of interest and mortgaged their theatres, their gymnasiums, their walls, their harbors, and every other scrap of public property, being urged on by the soldiers with contumely. Thus was the money collected and brought to Sulla. The province of Asia had her fill of misery. She was assailed openly by a vast number of pirates, resembling regular fleets rather than robber bands. Mithridates had first fitted them out at the time when he was ravaging all the coasts, thinking he could not long hold these regions. Their numbers had then greatly increased, and they did not confine them-selves to ships alone, but openly attacked harbors, castles, and cities. They captured lassus, Samos, and Clazomenæ, also Samothrace, where Sulla was staying at the time, and it was said that they robbed the temple at that place of ornaments valued at 1000 talents. Sulla, willing perhaps that those who had offended him should be maltreated, or because he was in haste to put down the hostile faction in Rome, left them and sailed for Greece, and thence passed on to Italy with the greater part of his army. What he did there I have related in my history of the civil wars.
Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Tobias Nowitzki
Lizenz: CC-BY-NC-SA

App. Mithr. 61-63

Leitfragen:

1) Was geschah bei der sogenannten „Blutvesper von Ephesos“?

2) Welche Taktik im Umgang mit abgefallenen Verbündeten beschreibt Sulla in seiner Rede?

3) Wie verhält sich seine Rhetorik zum tatsächlichen Geschehen?

Kommentar:

Appian, ein griechischer Schriftsteller von der Wende vom ersten zum zweiten nachchristlichen Jahrhundert, beschreibt in dieser Quellenstelle die sogenannte „Blutvesper von Ephesos“ im Jahre 89 und ihre Folgen für die Stadt.

Ephesos war als amicus populi Romani (Freund des römischen Volkes) ein Verbündeter der Römer gewesen; Rom hatte sich als die Schutzmacht der Region etabliert, freilich meist gegen den Willen der Beschützten. Im Jahr 89 änderten sich jedoch die Machtverhältnisse in der Region. Abgelenkt durch den Bundesgenossenkrieg in Italien, den Appian am Rande erwähnt, konnten die Römer dem Aufstieg des pontischen Königs Mithridates nur wenig entgegensetzen, der sich zum Ziel gesetzt hatte, den Römern ganz Asien abzunehmen. Unter anderem hatte er auch die große kleinasiatische Stadt Ephesos zum Ziel, überzeugte sie, von Rom abzufallen und alle römischen Bürger in der Stadt zu töten, eingeschlossen Kinder, Frauen und alte Menschen. Jahre später, nachdem Mithridates vorerst in die Schranken gewiesen war, hält Sulla eine Rede vor der Stadt mit seiner Armee im Rücken, die seinen Drohungen Nachdruck verleiht. In der Rede geht er auch auf die Ereignisse von 89 ein und droht den Ephesern mit Konsequenzen.

Die rhetorische Stoßrichtung Sullas wird schnell deutlich. Die Römer waren immer Freunde der von ihnen beschützten Völker und Städte, ganz besonders der Griechen, denen sie schon Jahre zuvor gegen König Antiochos III. geholfen hatten, angeblich völlig selbstlos. Der Umgang mit abgefallenen Bundesgenossen wird ebenfalls deutlich und zeigt ein Muster, das auch aus früheren Zeiten bekannt ist. Wer treu zu Rom stand, wird nach dem Krieg belohnt, wer gegen Rom stand, brutal bestraft, um die einzelnen Städte voneinander zu trennen, die bekannte Taktik des divide et impera („teile und herrsche“). Jede Stadt und jeder Stamm sollte alleine gegenüber Rom stehen und nur für sich sprechen können, damit nicht ganze Regionen gleichzeitig abfielen. Sulla spricht von Milde gegenüber den Ephesern und möchte nur, dass sie sofort die Steuern von fünf Jahren und die Kosten des Krieges zahlen.

Damit ist auch sogleich der Unterschied zwischen Mildheitsrhetorik und Realität ersichtlich, denn als Konsequenz der Maßnahmen, mittels derer das Geld aufgebracht werden sollte, brach in Ephesos ein Chaos aus. Außerdem muss Sullas Behauptung einer besonderen Freundschaft Roms gegenüber Griechenland mit großer Vorsicht genossen werden. Sulla selbst hatte zuvor Athen nach der Einnahme geplündert, und Appian beschreibt die Massaker an der Bevölkerung Kleinasiens durch Sullas Truppen. Den Bürgern von Ephesos wird klar gewesen sein, dass sie mit einer, wenn auch immens hohen Geldstrafe noch vergleichsweise glimpflich davonkamen, sie werden es sich danach gut überlegt haben, noch einmal Krieg gegen Rom zu führen. Mit Capua, Karthago, Korinth oder dem von den Römern fast völlig entvölkerten Epirus standen jeder Stadt genügend mahnende Beispiele vor Augen, wie kurz die Gnade Roms reichte. Die Unterwerfung des Mittelmeerraumes war Rom nicht zuletzt aufgrund dieser Furcht der Bundesgenossen vor Rom gelungen.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Sulla und das Zeitalter der Bürgerkriege“. Um einen breiteren Einblick in das Zeitalter der Römischen Republik  zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Römische Geschichte I – Republik“.
Hier geht’s zum Podcast

 
Siehe zu abtrünnigen Bundesgenossen auch den Bericht zum Bundesgenossenkrieg, sowie die bundesgenössische Münze.