Varusschlacht Dio

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Cassius Dio
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Cass. Dio 56,18-19 – Original

[18] ἄρτι τε ταῦτα ἐδέδοκτο, καὶ ἀγγελία δεινὴ ἐκ τῆς Γερμανίας ἐλθοῦσα ἐκώλυσέ σφας διεορτάσαι. ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ ἐκείνῳ χρόνῳ καὶ ἐν τῇ Κελτικῇ τάδε συνηνέχθη. εἶχόν τινα οἱ Ῥωμαῖοι αὐτῆς, οὐκ ἀθρόα ἀλλ᾽ ὥς που καὶ ἔτυχε χειρωθέντα, [2] διὸ οὐδὲ ἐς ἱστορίας μνήμην ἀφίκετο: καὶ στρατιῶταί τε αὐτῶν ἐκεῖ ἐχείμαζον καὶ πόλεις συνῳκίζοντο, ἔς τε τὸν κόσμον σφῶν οἱ βάρβαροι μετερρυθμίζοντο καὶ ἀγορὰς ἐνόμιζον συνόδους τε εἰρηνικὰς ἐποιοῦντο. οὐ μέντοι καὶ τῶν πατρίων ἠθῶν τῶν τε συμφύτων τρόπων καὶ τῆς αὐτονόμου διαίτης τῆς τε ἐκ τῶν ὅπλων ἐξουσίας [3] ἦσαν. καὶ διὰ τοῦτο, τέως μὲν κατὰ βραχὺ καὶ ὁδῷ τινι μετὰ φυλακῆς μετεμάνθανον αὐτά, οὔτε ἐβαρύνοντο τῇ τοῦ βίου μεταβολῇ καὶ ἐλάνθανόν σφας ἀλλοιούμενοι: ἐπεὶ δ᾽ ὁ Οὐᾶρος ὁ Κυιντίλιος τήν τε ἡγεμονίαν τῆς Γερμανίας λαβὼν καὶ τὰ παρ᾽ ἐκείνοις ἐκ τῆς ἀρχῆς διοικῶν ἔσπευσεν αὐτοὺς ἀθροώτερον μεταστῆσαι, καὶ τά τε ἄλλα ὡς καὶ δουλεύουσί σφισιν ἐπέταττε καὶ [4] χρήματα ὡς καὶ παρ᾽ ὑπηκόων ἐσέπρασσεν, οὐκ ἠνέσχοντο, ἀλλ᾽ οἵ τε πρῶτοι τῆς πρόσθεν δυναστείας ἐφιέμενοι, καὶ τὰ πλήθη τὴν συνήθη κατάστασιν πρὸ τῆς ἀλλοφύλου δεσποτείας προτιμῶντες, ἐκ μὲν τοῦ φανεροῦ οὐκ ἀπέστησαν, πολλοὺς μὲν πρὸς τῷ Ῥήνῳ πολλοὺς δὲ καὶ ἐν [5] τῇ σφετέρᾳ τῶν Ῥωμαίων ὁρῶντες ὄντας, δεξάμενοι δὲ τὸν Οὐᾶρον ὡς καὶ πάντα τὰ προστασσόμενά σφισι ποιήσοντες προήγαγον αὐτὸν πόρρω ἀπὸ τοῦ Ῥήνου ἔς τε τὴν Χερουσκίδα καὶ πρὸς τὸν Οὐίσουργον, κἀνταῦθα εἰρηνικώτατά τε καὶ φιλικώτατα διαγαγόντες πίστιν αὐτῷ παρέσχον ὡς καὶ ἄνευ στρατιωτῶν δουλεύειν δυνάμενοι.
[19] Οὔτ᾽ οὖν τὰ στρατεύματα, ὥσπερ εἰκος ἠν ἐν πολεμίᾳ, συνεῖχε, καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν συχνοὺς αἰτοῦσι τοῖς ἀδυνάτοις ὡς καὶ ἐπὶ φυλακῇ χωρίων τινῶν ἢ καὶ λῃστῶν συλλήψεσι παραπομπαῖς τέ τισι [2] τῶν ἐπιτηδείων διέδωκεν. ἦσαν δε οἱ μάλιστα συνομόσαντες καὶ ἀρχηγοὶ τῆς τε ἐπιβουλῆς καὶ τοῦ πολέμου γενόμενοι ἄλλοι τε καὶ Ἀρμήνιος καὶ Σηγίμερος, συνόντες τε αὐτῷ ἀεὶ καὶ συνεστιώμενοι [3] πολλάκις. θαρσοῦντος οὖν αὐτοῦ, καὶ μήτε τι δεινὸν προσδεχομένου, καὶ πᾶσι τοῖς τό τε γιγνόμενον ὑποτοποῦσι καὶ φυλάττεσθαί οἱ παραινοῦσιν οὐχ ὅπως ἀπιστοῦντος ἀλλὰ καὶ ἐπιτιμῶντος ὡς μάτην αὐτοῖς τε ταραττομένοις καὶ ἐκείνους διαβάλλουσιν, ἐπανίστανταί τινες πρῶτοι τῶν ἄπωθεν αὐτοῦ οἰκούντων ἐκ παρασκευῆς, [4] ὅπως ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ Οὐᾶρος ὁρμήσας εὐαλωτότερός σφισιν ἐν τῇ πορείᾳ, ὡς καὶ διὰ φιλίας διιών, γένηται, μηδὲ ἐξαίφνης πάντων ἅμα πολεμωθέντων αὐτῷ φυλακήν τινα ἑαυτοῦ ποιήσηται. καὶ ἔσχεν οὕτως: προέπεμψάν τε γὰρ αὐτὸν ἐξορμῶντα, καὶ παρέμενοι ὡς καὶ τὰ συμμαχικὰ παρασκευάσοντες καὶ διὰ ταχέων οἱ [5] προσβοηθήσοντες τάς τε δυνάμεις ἐν ἑτοίμῳ που οὔσας παρέλαβον, καὶ ἀποκτείναντες τοὺς παρὰ σφίσιν ἕκαστοι στρατιώτας, οὓς πρότερον ᾐτήκεσαν, ἐπῆλθον αὐτῷ ἐν ὕλαις ἤδη δυσεκβάτοις ὄντι. κἀνταῦθα ἅμα τε ἀνεφάνησαν πολέμιοι ἀνθ᾽ ὑπηκόων ὄντες, καὶ πολλὰ καὶ δεινὰ εἰργάσαντο.
Text zum downloaden

 

Übersetzung zum downloaden:

[wpdm_package id=’1815′]

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Tobias Nowitzki
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Cass. Dio 56,18-19

Leitfragen:

1) Wie wird der Gang der Ereignisse von Cassius Dio beschrieben?

2) Wer trägt nach diesem Bericht auf römischer Seite die Schuld am Desaster der Varusschlacht?

3) Wieso erfolgt diese Schuldzuweisung?

Kommentar:

Cassius Dio, ein aus Bithynien stammender Senator und Konsul aus severischer Zeit (geb. 164 n. Chr.), beschreibt in diesem Abschnitt seines Geschichtswerkes die Ereignisse, die zur berühmten Varusschlacht bei Kalkriese führten.

Seiner Beschreibung nach ist der Schuldige eindeutig: Der Statthalter Quintilius Varus hat durch seine überhebliche und herablassende Behandlung der Bevölkerung Germaniens den Aufstand selbst herbeigeführt, in dessen Verlauf er sterben sollte. Bis er das Amt des Statthalters übernahm, so Cassius Dio, hätte der Prozess der Provinzialisierung gute Fortschritte gemacht, da die Germanen sich langsam an das Leben als von Rom Abhängige gewöhnt hätten. Er aber habe alles beschleunigen wollen und daher die Aufstände provoziert. Der Vergleich der Situation der Germanen mit der von Sklaven, die sie ja nicht waren, erweckt heute wie damals Verständnis für den Aufstand, sicherlich so beabsichtigt von Cassius Dio. Aber nach ihm geht die Schuld des Varus noch weiter. Nicht nur habe er den Aufstand erst hervorgerufen, alleine seine unkluge Strategie und Naivität hätten zum völligen Verlust dreier Legionen im Wald geführt. Angeblich hätte er wider alle Warnungen seiner Offiziere gehandelt, sowohl vor als auch während des Aufstandes, er wird als Versager auf ganzer Linie dargestellt.

Wieso aber stellt Cassius Dio einen römischen Senator und Feldherrn so dar? Der Grund liegt auf der Hand: Augustus, beziehungsweise der Kaiser, bleibt unfehlbar. Wenn der Statthalter durch seine Dummheit und Arroganz den Aufruhr erst verursacht und dann durch seine Naivität mit seinen Legionen durch Verrat stirbt, so trifft den Kaiser keine Schuld. Dies ist natürlich eine etwas einseitige Sicht der Dinge, die auch dadurch einfach gemacht wird, dass Varus selbst in der Schlacht fiel – er konnte dieser Darstellung, die sich auch in früheren Quellen findet, nicht widersprechen. Sueton überliefert uns den Ausspruch des Augustus „Varus, gib mir meine Legionen zurück!“ Schuld liegt also beim Feldherren, nicht bei dem Princeps, der befohlen hatte, Germanien in eine Provinz umzuwandeln, obwohl die undurchdringlichen Wälder und die vielen mächtigen Stämme dies schwierig machen würden. Es ist ein in der Geschichte beliebter Topos, den Ausführenden vor Ort zu beschuldigen, wenn die Gesamtstrategie fehlschlägt. 

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Augustus“. Um einen breiteren Einblick in die Römische Kaiserzeit zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Römische Geschichte II – Kaiserzeit“.
Hier geht’s zum Podcast

 

Vergleiche zur Varusschlacht auch den Grabstein eines Gefallenen aus der Schlacht, den Tatenbericht des Augustus zu seiner Außenpolitik, sowie den Bericht Suetons dazu.