Das zweite Triumvirat

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Appian
Lizenz: CC-BY-NC-SA

App. Civ. IV, 1,2f. – Original:

[2] Καῖσαρ μὲν καὶ Ἀντώνιος ἐς φιλίαν ἀπ᾽ ἔχθρας συνῄεσαν ἀμφὶ Μουτίνην πόλιν, ἐς νησῖδα τοῦ Λαβινίου ποταμοῦ βραχεῖάν τε καὶ ὑπτίαν, ἔχων ἑκάτερος ὁπλιτῶν τέλη πέντε: καὶ τάδε ἀλλήλοις ἀντικαθιστάντες ἐχώρουν σὺν τριακοσίοις ἑκάτερος ἐπὶ τὰς τοῦ ποταμοῦ γεφύρας. Λέπιδος δ᾽ αὐτὸς προελθὼν διηρεύνα τὴν νῆσον καὶ τῇ χλαμύδι κατέσειεν ἥκειν ἑκάτερον. οἱ δὲ ἐπὶ τῶν γεφυρῶν τοὺς τριακοσίους μετὰ τῶν φίλων ἀπολιπόντες ἐς τὸ μέσον ᾔεσαν ἐν περιόπτῳ, καὶ συνήδρευον οἱ τρεῖς, Καίσαρος ἐν μέσῳ διὰ τὴν ἀρχὴν προκαθίσαντος. δύο δὲ ἡμέραις ἕωθεν ἐς ἑσπέραν συνιόντες τάδε ἔκριναν: ἀποθέσθαι μὲν τὴν ὕπατον ἀρχὴν Καίσαρα καὶ Οὐεντίδιον αὐτὴν ἐς τὸ λοιπὸν τοῦ ἔτους μεταλαβεῖν, καινὴν δὲ ἀρχὴν ἐς διόρθωσιν τῶν ἐμφυλίων νομοθετηθῆναι Λεπίδῳ τε καὶ Ἀντωνίῳ καὶ Καίσαρι, ἣν ἐπὶ πενταετὲς αὐτοὺς ἄρχειν, ἴσον ἰσχύουσαν ὑπάτοις: ὧδε γὰρ ἔδοξεν ἀντὶ δικτατόρων ὀνομάσαι, διὰ τὸ δόγμα ἴσως τὸ Ἀντωνίου κωλῦον ἔτι γίγνεσθαι δικτάτορα. τοὺς δὲ ἀποφῆναι μὲν αὐτίκα τῆς πόλεως ἄρχοντας ἐς τὰ ἐτήσια ἐπὶ τὴν πενταετίαν, τὰς δὲ ἡγεμονίας τῶν ἐθνῶν νειμαμένους, ἔχειν Ἀντώνιον μὲν τὴν Κελτικὴν ἅπασαν ἄνευ τῆς συναφοῦς τοῖς Πυρηναίοις ὄρεσιν, ἣν παλαιὰν ἐκάλουν Κελτικήν: ταύτης δὲ Λέπιδον ἄρχειν καὶ Ἰβηρίας ἐπὶ ταύτῃ: Καίσαρι δὲ εἶναι Λιβύην καὶ Σαρδὼ καὶ Σικελίαν καὶ εἴ τις ἄλλη νῆσος ἐνταῦθα.
[3] ὧδε μὲν τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν οἱ τρεῖς ἐνείμαντο ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, τὰ πέραν ἄρα τοῦ Ἰονίου μόνα ὑπερθέμενοι διὰ Βροῦτον καὶ Κάσσιον κρατοῦντας ἔτι αὐτῶν, Κασσίῳ δὲ καὶ Βρούτῳ πολεμεῖν Ἀντώνιόν τε καὶ Καίσαρα: Λέπιδον γὰρ ὑπατεύειν ἐς τὸ μέλλον καὶ τῇ πόλει διὰ τὰς ἐν αὐτῇ χρείας ὑπομένειν, ἡγεμονεύοντα τῆς Ἰβηρίας δι᾽ ἑτέρων: τοῦ δὲ Λεπίδου στρατοῦ τρία μὲν αὐτὸν Λέπιδον ἔχειν ἐς τὰ ἐπὶ Ῥώμης, ἑπτὰ δὲ τέλη νείμασθαι Καίσαρα καὶ Ἀντώνιον, τρία μὲν Καίσαρα, τέσσαρα δὲ Ἀντώνιον, ὡς ἂν ἐς τὸν πόλεμον αὐτῶν ἑκάτερος εἴκοσιν ἄγοι. ἐπελπίσαι δὲ ἤδη τὸν στρατὸν ἐς τὰ νικητήρια τοῦ πολέμου, ἄλλαις τε δωρεαῖς καὶ ἐς κατοικίαν δόσεσι τῶν Ἰταλικῶν πόλεων ὀκτωκαίδεκα, αἳ καὶ περιουσίᾳ καὶ ἐδάφεσι καὶ οἴκοις εἰς κάλλος διαφέρουσαι ἔμελλον αὐτοῖς ἐδάφεσι καὶ οἴκοις αὐτῷ διανεμήσεσθαι, ὥσπερ αὐτοῖς ἀντὶ τῆς πολεμίας δορίληπτοι γενόμεναι. καὶ ἦσαν αἱ πόλεις ἄλλαι τε καὶ αἱ περιφανέσταται μάλιστα αὐτῶν Καπύη καὶ Ῥήγιον καὶ Οὐενουσία καὶ Βενεβεντὸς καὶ Νουκερία καὶ Ἀρίμινον καὶ Ἰππώνιον. οὕτω μὲν τὰ κάλλιστα τῆς Ἰταλίας τῷ στρατῷ διέγραφον, ἔδοξε δὲ σφίσι καὶ τοὺς ἰδίους ἐχθροὺς προανελεῖν, ἵνα μὴ ἐνοχλοῖεν αὑτοῖς τάδε καθισταμένοις καὶ πολεμοῦσι πόλεμον ἔκδημον. ταῦτα μὲν ἔδοξε, καὶ ταῦτα συνεγράψαντο: καὶ αὐτῶν ὁ Καῖσαρ ὡς ὕπατος ἀνέγνω τοῖς στρατοῖς τὰ λοιπὰ χωρὶς τῶν ἀποθανουμένων. οἱ δ᾽ ἀκούσαντες ἐπαιώνισάν τε καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους ἐπὶ διαλλαγῇ.

Text zum downloaden

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: Horace White
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung:

[2] Octavius and Antony composed their differences on a small, gradually sloping islet in the river Lavinius, near the city of Mutina. Each had five legions of soldiers whom they stationed opposite each other, after which each proceeded with 300 men to the bridges over the river. Lepidus himself went before them, searched the island, and shook his military cloak as a signal to them to come. Then each left his three hundred in charge of friends on the bridges and advanced to the middle of the island in plain sight, and there the three sat together in council, Octavius in the centre because he was consul. They were in conference from morning till night for two days, and came to these decisions: That Octavius should resign the consulship and that Ventidius should take it for the remainder of the year; that anew magistracy for quieting the civil dissensions should be created by law, which Lepidus, Antony, and Octavius should hold for five years with consular power (for this name seemed preferable to that of dictator, perhaps because of Antony’s decree abolishing the dictatorship); that these three should at once designate the yearly magistrates of the city for the five years; that a distribution of the provinces should be made, giving to Antony the whole of Gaul except the part bordering the Pyrenees Mountains, which was called Old Gaul. The latter, together with Spain, was assigned to Lepidus, while Octavius was to have Africa, Sardinia, and Sicily, and the other islands in the vicinity thereof.
[3] Thus was the dominion of the Romans divided by the triumvirate among themselves. The assignment of the parts beyond the Adriatic only was postponed, since these were still under the control of Brutus and Cassius, against whom Antony and Octavius were to wage war. Lepidus was to be consul the following year and to remain in the city to do what was needful there, meanwhile governing Spain by proxy. He was to retain three of his legions to guard the city, and to divide the other seven between Octavius and Antony, three to the former and four to the latter, so that each of them might lead twenty legions to the war. To encourage the army with the expectation of booty they promised them, beside other gifts, eighteen cities of Italy as colonies — cities which excelled in wealth, in the fertility of their territory, and in handsome houses, and which were to be divided among them (land, buildings, and all), just as though they had been captured from an enemy in war. The most renowned among these were Capua, Rhegium, Venusia, Beneventum, Nuceria, Ariminum, and Vibo.1 Thus were the most beautiful parts of Italy marked out for the soldiers. But they decided to destroy their personal enemies beforehand, so that the latter should not interfere with their arrangements while they were carrying on war abroad. Having come to these decisions, they reduced them to writing, and Octavius, as consul, communicated them to the soldiers, all except the proscriptions. When the soldiers heard them they applauded and embraced each other in token of mutual reconciliation.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Falk Wackerow
Lizenz: CC-BY-NC-SA

App. Civ. IV, 1,2f.

Leitfragen:

1) Unter welchen Umständen wurde das Triumvirat geschlossen?

2) Wie war das Verhältnis der drei Triumvirn zueinander?

3) Welche Auswirkungen hatte die Aufteilung der Macht?

Kommentar:

Nach der Ermordung Caesars beherrschte Chaos die römische Republik. Die Caesarmörder standen den ehemaligen Verbündeten Caesars, Marcus Antonius und Aemilius Lepidus, gegenüber. Erstere hatten sich nach dem Attentat auf dem Kapitol verschanzt; letztere ließen sie nach der Stellung von Geiseln gehen. Daraufhin einigten sich die beiden Machtblöcke der Caesarianer und der Senatspartei auf eine Amnestie für die Verschwörer und im Gegenzug auf die Beibehaltung der noch unter Caesar erteilten Feldherrnmandate. Doch die grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien konnten nicht überbrückt werden. Der erst wenige Jahre zuvor beendete Bürgerkrieg flammte von neuem auf. Anfänglich stand auch der Alleinerbe Caesars, Gaius Octavius, aufseiten der Senatspartei. Er half sogar, einen der Verschwörer gegen seinen Onkel, den Antonius in Mutina belagerte, zu entsetzen. Während sich die Caesarmörder im Westen und Osten des Imperiums festsetzten, wurden auf Betreiben Ciceros erst Antonius und dann Lepidus geächtet, die mit ihren Armeen nördlich von Rom standen. Der junge Octavian entschloss sich jedoch, seine eigene Position zu stärken und besetzte mit seinen Truppen Rom, woraufhin er zuerst die Verschwörer für vogelfrei erklären ließ und wenig später Anzeichen der Versöhnung mit Lepidus und Marcus Antonius zeigte, indem er deren Banne aufheben ließ.
Schließlich trafen sich die drei Machthaber bei Mutina zu Verhandlungen. In deren Verlauf teilten sie das Imperium unter sich auf, ohne irgendeine republikanische Instanz zu berücksichtigen. Erst im Nachhinein ließen sie sich ihr Vorgehen vom Volkstribun Publius Titius in der nach ihm benannten Lex Titia absegnen. Lepidus, der von den dreien die schwächste Stellung hatte, erhielt Hispanien und die Narbonensis, wobei der Pompeiussohn Sextus noch beachtliche Teile der iberischen Halbinsel mithilfe seiner Flotte kontrollierte. Antonius wurde die Gewalt über Gallien übertragen, Octavius jene über Africa und die Inseln. Die geographische wie politische Situation deutete bereits darauf hin, dass das Triumvirat nur solange halten konnte, wie die Triumvirn einen gemeinsamen Feind, nämlich die Caesarmörder, zu bekämpfen hatten. Lepidus, der sich schon zu Anfang dem höherrangigen Marcus Antonius untergeordnet hatte, büßte im Verlauf der nächsten Monate immer mehr von seiner Macht ein, während die Stimmung zwischen Octavian und Antonius gereizter wurde. Nach Siegen über die wichtigsten Köpfe der Verschwörer, Gaius Cassius Longinus und Marcus Iunius Brutus und der Beseitigung vieler weiterer innenpolitischer Gegner wie Cicero durch Proskriptionen brachen die Konflikte zwischen den beiden offen hervor. Es kam zu einer weiteren Phase des Bürgerkrieges, in der die siegreichen Caesarianer übereinander herfielen.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Der Untergang der Römischen Republik“. Um einen breiteren Einblick in die Zeit der Republik zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Römische Geschichte I – Republik“.
Hier geht’s zum Podcast