Sertorius und der Gegensenat

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Plutarch
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Plut. Sert. 22 – Original

[22] ἐδήλωσε δὲ καὶ Μέτελλος ἐκπεπληγμένος τὸν ἄνδρα καὶ μέγαν ἡγούμενος, ἐπεκήρυξε γὰρ, εἴ τις αὐτὸν ἀνέλοι Ῥωμαῖος, ἑκατὸν ἀργυρίου τάλαντα δώσειν καὶ πλέθρα δισμύρια γῆς: εἰ δὲ φυγάς, κάθοδον εἰς Ῥώμην, ὡς ἀπογνώσει φανερᾶς ἀμύνης ὠνούμενος τὸν ἄνδρα διὰ προδοσίας. [2] ἔτι δὲ νικήσας ποτὲ μάχῃ τὸν Σερτώριον οὕτως ἐπήρθη καὶ τὴν εὐτυχίαν ἠγάπησεν ὥστε αὐτοκράτωρ ἀναγορευθῆναι, θυσίαις δ᾽ αὐτὸν αἱ πόλεις ἐπιφοιτῶντα καὶ βωμοῖς ἐδέχοντο. λέγεται δὲ καὶ στεφάνων ἀναδέσεις προσίεσθαι καὶ δείπνων σοβαρωτέρων ὑποδοχάς, ἐν οἷς ἐσθῆτα θριαμβικὴν ἔχων ἔπινε, καὶ Νῖκαι πεποιημέναι δι᾽ ὀργάνων ἐπιδρόμων χρύσεα τρόπαια καὶ στεφάνους διαφέρουσαι κατήγοντο, καὶ χοροὶ παίδων καὶ γυναικῶν ἐπινικίους ὕμνους ᾖδον εἰς αὐτόν. [3] ἐφ᾽ οἷς εἰκότως ἦν καταγέλαστος, εἰ δραπέτην Σύλλα καὶ λείψανον τῆς Κάρβωνος φυγῆς ἀποκαλῶν τὸν Σερτώριον οὕτω κεχαύνωται καὶ περιχαρὴς γέγονεν, ὑποχωρήσαντος αὐτοῦ περιγενόμενος.
μεγαλοφροσύνης δὲ τοῦ Σερτωρίου πρῶτον μὲν τὸ τοὺς φεύγοντας ἀπὸ Ῥώμης βουλευτὰς καὶ παρ᾽ αὐτῷ διατρίβοντας σύγκλητον ἀναγορεῦσαι, [4] ταμίας τε καὶ στρατηγοὺς ἐξ ἐκείνων ἀποδεικνύναι, καὶ πάντα τοῖς πατρίοις νόμοις τὰ τοιαῦτα κοσμεῖν ἔπειτα τὸ χρώμενον ὅπλοις καὶ χρήμασι καὶ πόλεσι ταῖς Ἰβήρων μηδ᾽ ἄχρι λόγου τῆς ἄκρας ἐξουσίας ὑφίεσθαι πρὸς αὐτούς, Ῥωμαίους δὲ καθιστάναι στρατηγοὺς καὶ ἄρχοντας αὐτῶν, ὡς Ῥωμαίοις ἀνακτώμενον τὴν ἐλευθερίαν, οὐκ ἐκείνους αὔξοντα κατὰ Ῥωμαίων. [5] καὶ γὰρ ἦν ἀνὴρ φιλόπατρις καὶ πολὺν ἔχων ἵμερον τοῦ κατελθεῖν ἀλλὰ δυσπραγῶν μὲν ἠνδραγάθει καὶ ταπεινὸν οὐδὲν ἔπραττε πρὸς τοὺς πολεμίους, ἐν δὲ ταῖς νίκαις διεπέμπετο πρὸς Μέτελλον καὶ πρὸς Πομπήϊον ἕτοιμος ὢν τὰ ὅπλα καταθέσθαι καὶ βιοῦν ἰδιώτης καθόδου τυχών μᾶλλον γὰρ ἐθέλειν ἀσημότατος ἐν Ῥώμῃ πολίτης ἢ φεύγων τὴν ἑαυτοῦ πάντων ὁμοῦ τῶν ἄλλων αὐτοκράτωρ ἀναγορεύεσθαι. [6] λέγεται δὲ οὐχ ἥκιστα τῆς πατρίδος ἐπιθυμεῖν διὰ τὴν μητέρα, τραφεὶς ὀρφανὸς ὑπ᾽ αὐτῇ καὶ τὸ σύμπαν ἀνακείμενος ἐκείνῃ, καλούντων δὲ τῶν περὶ τὴν Ἰβηρίαν φίλων αὐτὸν ἐφ᾽ ἡγεμονίᾳ, πυθόμενος τὴν τελευτὴν τῆς μητρὸς ὀλίγον ἐδέησεν ὑπὸ λύπης προέσθαι τὸν βίον. ἑπτὰ γὰρ ἡμέρας οὔτε σύνθημα δοὺς οὔτε ὀφθείς τινι τῶν φίλων ἔκειτο, καὶ μόλις οἱ συστράτηγοι καὶ ὁμότιμοι τὴν σκηνὴν περιστάντες ἠνάγκασαν αὐτὸν προελθόντα τοῖς στρατιώταις ἐντυχεῖν καὶ τῶν πραγμάτων εὖ φερομένων ἀντιλαμβάνεσθαι. [7] διὸ καὶ πολλοῖς ἔδοξεν ἥμερος ἀνὴρ φύσει γεγονὼς καὶ πρὸς ἡσυχίαν ἔχων ἐπιεικῶς δι᾽ αἰτίας παρὰ γνώμην ταῖς στρατηγικαῖς ἀρχαῖς χρῆσθαι, καὶ μὴ τυγχάνων ἀδείας, ἀλλὰ συνελαυνόμενος ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν εἰς τὰ ὅπλα φρουρὰν ἀναγκαίαν τοῦ σώματος περιβάλλεσθαι τὸν πόλεμον.
Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: Bernadotte Perrin
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung

[22] And Metellus also made it clear that he was afraid of Sertorius and considered him a great leader. For he made proclamation that to any Roman who should kill Sertorius he would give a hundred talents of silver and twenty thousand acres of land, and to any exile, freedom to return to Rome; implying his despair of openly defeating the man by this attempt to purchase his betrayal. [2] Moreover, after a victory which he once won over Sertorius he was so elated and delighted with his success that his soldiers saluted him as Imperator and the cities celebrated his visits to them with altars and sacrifices. Nay, it is said that he suffered wreaths to be bound upon his head and accepted invitations to stately banquets, at which he wore a triumphal robe as he drank his wine, while Victories, made to move by machinery, descended and distributed golden trophies and wreaths, and choirs of boys and women sang hymns of victory in his praise. [3] For this it was natural that men should laugh at him, since, while calling Sertorius a runaway slave of Sulla and a remnant of the routed party of Carbo, he was so puffed up with pride and overjoyed merely because he had won an advantage over Sertorius and Sertorius had retired before him.
But the magnanimity of Sertorius showed itself, firstly, in his giving the name of senate to the senators who fled from Rome and joined his cause, appointing quaestors and praetors from their number, [4] and making all such arrangements in accordance with the customs of his country; and, secondly, in his using the arms, wealth, and cities of the Iberians without even pretending to yield to the Iberians themselves a portion of the supreme power, but selecting Roman generals and commanders over them, feeling that he was recovering freedom for the Romans, and not strengthening the inhabitants against the Romans. [5] For he was a man who loved his country and had a strong desire to return home from exile. And yet in his misfortunes he played a brave man’s part and would not humble himself at all before his enemies; while as a victor he would send to Metellus and Pompey expressing his readiness to lay down his arms and lead the life of a private citizen if he could get the privilege of returning home, since, as he said, he preferred to live in Rome as her meanest citizen rather than to live in exile from his country and be called supreme ruler of all the rest of the world together. [6] We are told that his desire for his native country was due in large measure to his attachment to his mother, by whom he was reared after his father’s death, and to whom he was entirely devoted. When his friends in Spain were inviting him to take the leadership there, he learned of the death of his mother, and almost died of grief. For seven days he lay prostrate in his tent without giving out a watchword or being seen by any of his friends, and it was only with difficulty that his fellow-generals and the men of like rank with him who surrounded his tent could force him to come forth and meet the soldiers and take part in their enterprises, which were moving on well. [7] Therefore many people were led to think that he was a man of gentle temper and naturally disposed to a quiet life, but was practically forced against his wishes into the career of a soldier, where, not achieving safety, but being driven by his enemies to have recourse to arms, he encompassed himself with war as a necessary protection to his person.
Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Tobias Nowitzki
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Plut. Sert. 22

Leitfragen:

1) Wie wird Sertorius von Plutarch charakterisiert?

2) Welche Gefahr stellte Sertorius für die Regierung in Rom dar?

3) Welche Rückschlüsse lässt dies auf innere Stabilität der römischen Republik zu?

Kommentar:

Plutarch, ein griechischer Historiker des zweiten Jahrhunderts nach Christus, hat uns in seinem umfangreichen Werk auch eine Reihe von Parallelbiographien berühmter Griechen und Römer hinterlassen. In diesem Fall behandelt er den römischen General und Aufständischen Sertorius, der bis zu seinem Tod im Jahr 72 v. Chr. einen Aufstand gegen Rom in den spanischen Provinzen anführte.

Sertorius wird von Plutarch durchaus positiv und wohlwollend beschrieben. Mehrfach streicht Plutarch zum Beispiel die militärische Begabung des Sertorius heraus. Er legt auch großen Wert darauf, Sertorius nicht als einen Vaterlandsverräter darzustellen, da er betont, wie wichtig es Sertorius gewesen sei, dass er nicht einen Aufstand der Provinzialen gegen Rom anführte, sondern einen römischen gegen die damalige Führung. Die Vaterlandsliebe des Mannes wird auch in seinem gewaltigen Verlangen, die Heimat zu sehen, mehrfach betont. Nicht erwähnt wird dagegen an dieser Stelle, dass Sertorius später ein Bündnis mit dem römischen Erzfeind Mithridates erwog. Schließlich betont Plutarch, dass der von Sertorius gegründete Gegensenat aus Liebe zu Rom und nicht etwa aus Gegnerschaft gegründet worden sei.

Für die Regierung in Rom stellte er hingegen eine nicht zu unterschätzende Gefahr da. Dies lag zum einen an den von Plutarch hervorgehobenen militärischen Fähigkeiten des Sertorius. Des Weiteren war der Aufstand nur einer in einer Reihe gefährlicher Konflikte, wie den Mithridatischen Kriegen, dem Bürgerkrieg zwischen Popularen und Optimaten, dem Kampf gegen Catilina oder dem Spartacusaufstand, die alle in dieselben beiden Jahrzehnte fielen. Und schließlich besaß Sertorius als ehemaliger Prätor eine gewisse Legitimität, und sein aus Exilanten gebildeter Senat war ein deutliches Zeichen dafür, dass Rom es hier mit einem organisierten und gefährlichen Gegner zu tun hatte.

Die in der Quellenstelle geschilderten Ereignisse lassen einige Rückschlüsse auf die innere Stabilität der Republik zu diesem Zeitpunkt zu. Es ist bezeichnend, dass es in diesem Fall kein äußerer Feind wie Mithradates war, der gefährlich wurde, sondern ein ehemaliger Amtsträger Roms, der sich gegen die Hauptstadt wandte. Außerdem bot der Gegensenat eine Option für diejenigen, die in Rom nicht erfolgreich waren. Interessant ist auch, dass mit Sertorius die Bürgerkriege über Italien hinausreichten und auch in den Provinzen ausgefochten wurden, teilweise bis lange nachdem der Konflikt, aus dem sie entstanden waren, beigelegt war. Sulla war der Feind des Sertorius gewesen, aber erst acht Jahre nach seinem Tod endete der Aufstand durch eine Verschwörung – der Konflikt war längst von seinem Ursprung unabhängig geworden. 

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Sulla und das Zeitalter der Bürgerkriege“. Um einen breiteren Einblick in das Zeitalter der Römischen Republik  zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Römische Geschichte I – Republik“.
Hier geht’s zum Podcast

Siehe zu Aufständen gegen Rom auch den Bericht zum Spartacusaufstand und den zu dem Seeräuberkrieg des Pompeius.

Zum Bürgerkrieg zwischen Optimaten und Popularen siehe auch die Berichte zu Sullas Marsch auf Rom, Sullas Herrschaft in Rom und Cinnas und Marius‘ Herrschaft in Rom.