Das Ende der Spanischen Kriege

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Appian
Lizenz: CC-BY-NC-SA

App. Hisp. 95-98 – Original

[95] Νομαντῖνοι δὲ κάμνοντες ὑπὸ λιμοῦ πέντε ἄνδρας ἔπεμπον ἐς τὸν Σκιπίωνα, οἷς εἴρητο μαθεῖν εἰ μετριοπαθῶς σφίσι χρήσεται παραδοῦσιν αὑτούς. Αὔαρος δ᾽ αὐτῶν ἡγούμενος πολλὰ μὲν περὶ τῆς προαιρέσεως καὶ ἀνδρείας τῶν Νομαντίνων ἐσεμνολόγησε, καὶ ἐπεῖπεν ὡς οὐδὲ νῦν ἁμάρτοιεν, ὑπὲρ παίδων καὶ γυναικῶν καὶ ἐλευθερίας πατρίου κακοπαθοῦντες ἐς τοσόνδε κακοῦ. ‘διὸ καὶ μάλιστα,’ εἶπεν, ‘ὦ Σκιπίων, ἄξιόν ἐστι σέ, τοσῆσδε ἀρετῆς γέμοντα, φείσασθαι γένους εὐψύχου τε καὶ ἀνδρικοῦ, καὶ προτεῖναι τὰ φιλανθρωπότερα τῶν κακῶν ἡμῖν, ἃ καὶ δυνησόμεθα ἐνεγκεῖν, ἄρτι πειρώμενοι μεταβολῆς. ὡς οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν ἔτι ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐπὶ σοί, τὴν πόλιν ἢ παραλαβεῖν, εἰ τὰ μέτρια κελεύοις, ἢ μαχομένην ὑπεριδεῖν ἀπολέσθαι.’ ὁ μὲν Αὔαρος ὧδε εἶπεν, ὁ δὲ Σκιπίων ῾ᾔσθετο γὰρ παρὰ τῶν αἰχμαλώτων τὰ ἔνδον̓ ἔφη δεῖν αὐτοὺς ἐγχειρίσαι τὰ κατὰ σφᾶς καὶ σὺν ὅπλοις παραδοῦναι τὴν πόλιν. ὧν ἀπαγγελθέντων οἱ Νομαντῖνοι, χαλεποὶ καὶ τέως ὄντες ὀργὴν ὑπ᾽ ἐλευθερίας ἀκράτου καὶ ἀηθείας ἐπιταγμάτων, τότε καὶ μᾶλλον ὑπὸ τῶν συμφορῶν ἠγριωμένοι τε καὶ ἀλλόκοτοι γεγονότες τὸν Αὔαρον καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ πέντε πρέσβεις ἀπέκτειναν ὡς κακῶν ἀγγέλους καὶ τὸ σφέτερον ἀσφαλὲς ἴσως διῳκημένους παρὰ τῷ Σκιπίωνι.
[96] μετὰ δ᾽ οὐ πολὺ πάντων αὐτοὺς τῶν ἐδεστῶν ἐπιλιπόντων, οὐ καρπὸν ἔχοντες, οὐ πρόβατον, οὐ πόαν, πρῶτα μέν, ὥσπερ τινὲς ἐν πολέμων ἀνάγκαις, δέρματα ἕψοντες ἐλιχμῶντο, ἐπιλιπόντων δ᾽ αὐτοὺς καὶ τῶν δερμάτων ἐσαρκοφάγουν ἕψοντες τὰ ἀνθρώπεια, πρῶτα μὲν τὰ τῶν ἀποθνησκόντων κοπτόμενα ἐν μαγειρείοις, ἐπὶ δ᾽ ἐκείνοις τῶν νοσούντων κατεφρόνουν, καὶ τοὺς ἀσθενεστέρους ἐβιάζοντο οἱ δυνατώτεροι. κακῶν τε οὐδὲν αὐτοῖς ἀπῆν, ἠγριωμένοις μὲν τὰς ψυχὰς ὑπὸ τῶν τροφῶν, τεθηριωμένοις δὲ τὰ σώματα ὑπὸ λιμοῦ καὶ λοιμοῦ καὶ κόμης καὶ χρόνου. οὕτω δ᾽ ἔχοντες αὑτοὺς ἐπέτρεπον τῷ Σκιπίωνι. ὁ δ᾽ ἐκέλευεν αὐτοὺς τῆς μὲν ἡμέρας ἐκείνης συνενεγκεῖν τὰ ὅπλα ἔνθα συνέταξε, τῆς δ᾽ ἐπιούσης προσελθεῖν ἐς ἕτερον χωρίον. οἱ δ᾽ ὑπερεβάλοντο τὴν ἡμέραν, ομολογήσαντες ὅτι πολλοὶ τῆς ἐλευθερίας ἔτι ἔχονται καὶ ἐθέλουσιν αὑτοὺς ἐξαγαγεῖν τοῦ βίου. τὴν οὖν ἡμέραν ᾔτουν ἐς τοῦ θανάτου τὴν διάθεσιν.
[…] ἐμοὶ μὲν δὴ ταῦτα περὶ Νομαντίνων εἰπεῖν ἐπῆλθεν, ἐς τὴν ὀλιγότητα αὐτῶν καὶ φερεπονίαν ἀφορῶντι, καὶ ἔργα πολλά, καὶ χρόνον ὅσον διεκαρτέρησαν: οἱ δὲ πρῶτα μὲν αὑτούς, οἱ βουλόμενοι, διεχρῶντο, ἕτερος ἑτέρως: οἱ λοιποὶ δ᾽ ἐξῄεσαν τρίτης ἡμέρας ἐς τὸ δεδομένον χωρίον, δυσόρατοί τε καὶ ἀλλόκοτοι πάμπαν ὀφθῆναι, οἷς τὰ μὲν σώματα ἦν ἀκάθαρτα καὶ τριχῶν καὶ ὀνύχων καὶ ῥύπου μεστά, ὠδώδεσαν δὲ χαλεπώτατον, καὶ ἐσθὴς αὐτοῖς ἐπέκειτο πιναρὰ καὶ ἥδε καὶ οὐχ ἧσσον δυσώδης. ἐφαίνοντο δὲ τοῖς πολεμίοις ἐλεεινοὶ μὲν ἀπὸ τῶνδε, φοβεροὶ δ᾽ ἀπὸ τῶν βλεμμάτων: ἔτι γὰρ αὐτοὺς ἐνεώρων ἔκ τε ὀργῆς καὶ λύπης καὶ πόνου καὶ συνειδότος ἀλληλοφαγίας.
[98] ἐπιλεξάμενος δ᾽ αὐτῶν πεντήκοντα ὁ Σκιπίων ἐς θρίαμβον, τοὺς λοιποὺς ἀπέδοτο, καὶ τὴν πόλιν κατέσκαψε, δύο μὲν τάσδε πόλεις δυσμαχωτάτας ἑλὼν στρατηγὸς ὅδε Ῥωμαίων, Καρχηδόνα μὲν αὐτῶν Ῥωμαίων ψηφισαμένων διὰ μέγεθος πόλεως τε καὶ ἀρχῆς καὶ εὐκαιρίαν γῆς καὶ θαλάσσης, Νομαντίαν δὲ σμικράν τε καὶ ὀλιγάνθρωπον, οὔπω τι Ῥωμαίων περὶ αὐτῆς ἐγνωκότων, αὐτός, εἴτε συμφέρειν Ῥωμαίοις ἡγούμενος, εἴτε ἄκρος ὢν ὀργὴν καὶ φιλόνεικος ἐς τὰ λαμβανόμενα, εἴθ᾽ ὡς ἔνιοι νομίζουσι, τὴν δόξαν ἡγούμενος διώνυμον ἐπὶ τοῖς μεγάλοις γίγνεσθαι κακοῖς: καλοῦσι γοῦν αὐτὸν οἱ Ῥωμαῖοι μέχρι νῦν, ἀπὸ τῶν συμφορῶν ἃς ἐπέθηκε ταῖς πόλεσιν, Ἀφρικανόν τε καὶ Νομαντῖνον. τότε δὲ τὴν γῆν τὴν Νομαντίνων τοῖς ἐγγὺς οἰκοῦσι διελών, καὶ ταῖς ἄλλαις πόλεσι χρηματίσας, καὶ εἴ τι ἦν ὕποπτον, ἐπιπλήξας τε καὶ ζημιώσας χρήμασιν, ἀπέπλευσεν ἐπ᾽ οἴκου.
Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: Horace White
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung

[95] The Numantines, being oppressed by hunger, sent five men to Scipio to ask whether he would treat them with moderation if they would surrender. Their leader, Avarus, discoursed much about the prestige and bravery of the Numantines, and said that even now they had done no wrong, but had fallen into their present misery for the sake of their wives and children, and for the freedom of their country. „Wherefore, O Scipio,“ he said, „it is worthy of you, as a man renowned for virtue, to spare a brave and honorable race and to extend to us terms dictated by humanity, which we shall be able to bear, now that we have at last experienced a change of fortune. It rests not with us but with you whether you receive the surrender of our city on fair terms, or allow it to perish in a last struggle.“ When Avarus had thus spoken, Scipio (who knew from prisoners the state of affairs inside) said merely that they must surrender their arms and place themselves and their city in his hands. When this answer was made known, the Numantines, who were previously savage in temper because of their absolute freedom and quite unaccustomed to obey the orders of others, and were now wilder than ever and beside themselves by reason of their hardships, slew Avarus and the five ambassadors who had accompanied him, as bearers of evil tidings, and perhaps thinking that they had made private terms for themselves with Scipio.
[96] Soon after this, all their eatables being consumed, having neither grain, nor flocks, nor grass, they began, as is frequently necessary in wars, to lick boiled hides. When these also failed, they boiled and ate the bodies of human beings, first of those who had died a natural death, chopping them in small bits for cooking. Afterwards being nauseated by the flesh of the sick, the stronger laid violent hands upon the weaker. No form of misery was absent. They were rendered savage in mind by their food, and their bodies were reduced to the semblance of wild beasts by famine, plague, long hair, and neglect. In this condition they surrendered themselves to Scipio. He commanded them the same day to bring their arms to a place designated by him, and on the following day to assemble at another place. But they put off the day, declaring that many of them still clung to liberty and desired to take their own lives. Wherefore they asked for a day to arrange for death.
[…] Many, directly after the surrender, killed themselves in whatever way they chose, some in one way and some in another. The remainder congregated on the third day at the appointed place, a strange and shocking spectacle. Their bodies were foul, their hair and nails long, and they were smeared with dirt. They smelt most horribly, and the clothes they wore were likewise squalid and emitted an equally foul odor. For these reasons they appeared pitiable even to their enemies. At the same time there was something fearful to the beholders in the expression of their eyes–an expression of anger, grief, toil, and the consciousness of having eaten human flesh.
[98] Having reserved fifty of them for his triumph, Scipio sold the rest and razed the city to the ground. So this Roman general overthrew two most powerful cities, — Carthage, by decree of the Senate, on account of its greatness, its power, and its advantages by land and sea; Numantia, small and with a sparse population, the Romans knowing nothing about the transaction as yet. He destroyed the latter either because he thought that it would be for the advantage of the Romans, or because he was in a violent rage against the captives, or, as some think, in order to acquire the glory of two surnames from two great calamities. At any rate, the Romans to this day call him Africanus and Numantinus from the ruin he brought upon those two places. Having divided the territory of the Numantines among their near neighbors and transacted certain business in the other cities, threatening or fining any whom he suspected, he sailed for home.
Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Falk Wackerow
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Leitfragen:

1) Wie ist die Stelle in den historischen Kontext einzuordnen?

2) Was machte den Kampf gegen die Hispanier für die Römer so schwierig?

3) Welche Auswirkungen hatte das Ende der Auseinandersetzungen in Hispanien für Rom?

Kommentar:

Die Römer waren bereits im Zweiten Punischen Krieg auf die iberischen Verbündeten der Karthager gestoßen. Nach der Niederlage Karthagos und der Übernahme der karthagischen Territorien im Süden und Osten der iberischen Halbinsel verwickelten sich die Römer immer häufiger in Kämpfe mit den keltiberischen Stämmen. Lange schwankte das Kriegsglück hin und her. Unter dem Anführer Viriathus gelang es den Lusitanern, einem im äußersten Westen beheimateten Volksstamm, die Römer in mehreren Schlachten zu schlagen und ihrem Heerführer Fabius Maximus Servillianus einen demütigenden Friedensvertrag abzuringen, der jedoch bald darauf in Rom auf Ablehnung stieß. Besondere Schwierigkeiten bereitete den Römern einerseits die ungewöhnliche Guerillakampfweise, andererseits die effektive Bewaffnung der Gegner. Bekanntermaßen übernahmen sie unter anderem deren Schwerter als gladii hispanienses als Standardausrüstung der Legionäre. Auch das Gelände wussten die Keltiberer häufig zu ihrem Vorteil einzusetzen. Letztlich konnte der Widerstand des Viriathus nur durch ein erfolgreiches Attentat auf ihn gebrochen werden. Der Kampf um Hispanien war hingegen noch lange nicht beendet. Das hartnäckigste und stärkste Widerstandsnest, das Oppidum Numantia im heutigen Nordspanien, obwohl nach antiken Maßstäben keine überaus mächtige Stadt, hatte bisher allen Angriffen standgehalten und ihren Beitrag zu mehreren römischen Niederlagen geleistet. So kam es, dass der sogenannte jüngere Scipio, Enkel des Siegers von Zama, mit einem starken Heer zur Eroberung der Stadt entsandt wurde. Nach Appians Angaben zählten seine Truppen inklusive zahlreicher ortsansässiger Verbündeter etwa 60.000 Mann, während den Verteidigern nur etwa 8000 zur Verfügung standen. Angesichts dieser Zahlenverhältnisse ist Appians Notiz, Scipio habe sich trotz der Überlegenheit auf eine Belagerung beschränkt, weil er zu viel Respekt vor den kämpferischen Fähigkeiten der Numantiner in der Feldschlacht hatte, kein Glauben zu schenken. Viel eher zogen sich die Numantiner von sich aus vor dem überlegenen Heer in den Schutz ihrer Befestigungen zurück. Sie hofften auf Hilfe anderer Stämme von außen. Offenbar war ihre Hoffnung begründet, denn Scipio ließ nicht nur als erster Feldherr überhaupt eine Circumvallation errichten, also eine komplette Ringwallanlage um die gesamte Stadt. Zusätzlich ließ er seine Männer wie später Caesar vor Alesia einen zweiten, nach außen gerichteten Verteidigungsring aufbauen, um einem Entsatzangriff begegnen zu können. Auf diese Weise vorbereitet begann die grausame etwa einjährige Belagerung, während der kein einziger Sturmangriff unternommen wurde. Stattdessen wurden die Bewohner ausgehungert, bis es zu Fällen von Kannibalismus kam. Schließlich gaben die restlichen Verteidiger im Jahre 133 auf. Viele richteten sich selbst, um der Gefangenschaft zu entgehen. Der Rest wurde entsprechend römischer Gepflogenheit als Sklaven verkauft, die Stadt niedergebrannt, die Wallanlagen geschleift. Damit war die Zeit des großangelegten Widerstands gegen die römische Herrschaft in Hispanien vorbei, auch wenn es noch bis in die frühe Kaiserzeit dauern sollte, bis tatsächlich Ruhe in den Provinzen einkehrte. Scipio hatte sich einen Namen als Vernichter von Städten gemacht. Seine „Ehrennamen“ lauteten fortan Africanus (für die Zerstörung Karthagos 146) und Numanticus. Rom war mit diesen Ereignissen einen ständigen Kriegsherd losgeworden und hatte nun die Hände frei für Operationen in anderen Himmelsrichtungen des aufsteigenden Imperiums.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Die Unterwerfung Italiens/ Das Ausgreifen nach Westen“. Um einen breiteren Einblick in die Zeit der Römischen Republik zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Römische Geschichte I – Republik“.
Hier geht’s zum Podcast