Die Ermordung Parmenions Familie

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Plutarch
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Plut. Alex. 48-49- Original:

[48] Φιλώτας δὲ ὁ Παρμενίωνος ἀξίωμα μὲν εἶχεν ἐν τοῖς Μακεδόσι μέγα καὶ γὰρ ἀνδρεῖος ἐδόκει καὶ καρτερικὸς εἶναι, φιλόδωρος δὲ οὕτω καὶ φιλέταιρος μετ᾽ αὐτόν Ἀλέξανδρον οὐδείς, λέγεται γοῦν ὅτι τῶν συνήθων τινὸς αἰτοῦντος ἀργύριον ἐκέλευσε δοῦναι φήσαντος δὲ τοῦ διοικητοῦ μὴ ἔχειν, ‘τί λέγεις;’ εἶπεν, [2] ‘οὐδὲ ποτήριον ἔχεις οὐδὲ ἱμάτιον;’ ὄγκῳ δὲ φρονήματος καὶ βάρει πλούτου καὶ τῇ περὶ τὸ σῶμα θεραπείᾳ καὶ διαίτῃ χρώμενος ἐπαχθέστερον ἢ κατ᾽ ἰδιώτην, καὶ τότε δὴ τὸ σεμνὸν καὶ ὑψηλὸν οὐκ ἐμμελῶς, ἀλλ᾽ ἄνευ χαρίτων τῷ σολοίκῳ καὶ παρασήμῳ μιμούμενος, ὑποψίαν καὶ φθόνον ἔσχεν, ὥστε καὶ Παρμενίωνά ποτε εἰπεῖν πρός αὐτόν ‘ὦ παῖ, χείρων μοι γίνου.’ [3] πρός δὲ αὐτόν Ἀλέξανδρον ἐκ πάνυ πολλῶν χρόνων ἐτύγχανε διαβεβλημένος, ὅτε γὰρ τὰ περὶ Δαμασκὸν ἑάλω χρήματα Δαρείου νικηθέντος ἐν Κιλικίᾳ, πολλῶν σωμάτων κομισθέντων εἰς τὸ στρατόπεδον εὑρέθη γύναιον ἐν τοῖς αἰχμαλώτοις, τῷ μὲν γένει Πυδναῖον, εὐπρεπὲς δὲ τὴν ὄψιν ἐκαλεῖτο δὲ Ἀντιγόνη, [4] τοῦτο ἔσχεν ὁ Φιλώτας οἷα δὲ νέος πρός ἐρωμένην καὶ σὺν οἴνῳ πολλὰ φιλότιμα καὶ στρατιωτικὰ παρρησιαζόμενος ἑαυτοῦ τὰ μέγιστα τῶν ἔργων ἀπέφαινε καὶ τοῦ πατρός, Ἀλέξανδρον δὲ μειράκιον ἀπεκάλει δι᾽ αὐτοὺς τὸ τῆς ἀρχῆς ὄνομα καρπούμενον. [5] ταῦτα τῆς γυναικὸς ἐκφερούσης πρός τινα τῶν συνήθων, ἐκείνου δέ, ὡς εἰκὸς, πρός ἕτερον, περιῆλθεν εἰς Κρατερὸν ὁ λόγος καὶ λαβὼν τὸ γύναιον εἰσήγαγε κρύφα πρός Ἀλέξανδρον. ἀκούσας δὲ ἐκεῖνος ἐκέλευσε φοιτᾶν εἰς ταὐτὸ τῷ Φιλώτᾳ, καὶ πᾶν, ὅ τι ἂν ἐκπύθηται τούτου, πρός αὐτόν ἀπαγγέλλειν βαδίζουσαν.
[49] ὁ μὲν οὖν Φιλώτας ἐπιβουλευόμενος οὕτως ἠγνόει, καὶ συνῆν τῇ Ἀντιγόνῃ πολλὰ καὶ πρὸς ὀργὴν καὶ μεγαλαυχίαν ῥήματα καὶ λόγους κατὰ τοῦ βασιλέως ἀνεπιτηδείους προϊέμενος. [2] ὁ δὲ Ἀλέξανδρος, καίπερ καρτερᾶς ἐνδείξεως κατὰ τοῦ Φιλώτου προσπεσούσης, ἐκαρτέρησε σιωπῇ καί κατέσχεν, εἴτε θαρρῶν τῇ Παρμενίωνος εὐνοίᾳ πρὸς αὑτόν, εἴτε δεδιὼς τὴν δόξαν αὐτῶν καὶ τὴν δύναμιν. ἐν δὲ τῷ τότε χρόνῳ Μακεδὼν ὄνομα Λίμνος, ἐκ Χαλαίστρας, ἐπιβουλεύων Ἀλεξάνδρῳ Νικόμαχόν τινα τῶν νέων, πρὸς ὃν αὐτὸς ἐρωτικῶς εἶχεν, ἐπὶ τὴν κοινωνίαν τῆς πράξεως παρεκάλει. [3] τοῦ δὲ μὴ δεξαμένου, φράσαντος δὲ τἀδελφῷ Κεβαλίνῳ τὴν πεῖραν, ἐλθὼν ἐκεῖνος πρὸς Φιλώταν ἐκέλευσεν εἰσάγειν αὐτοὺς πρὸς Ἀλέξανδρον ὡς περὶ ἀναγκαίων ἔχοντας ἐντυχεῖν καὶ μεγάλων, ὁ δὲ Φιλώτας, ὅ τι δὴ παθὼν ῾ ἄδηλον γὰρ ἐστιν̓, οὐ παρῆγεν αὐτούς, ὡς πρὸς ἄλλοις μείζοσι γιγνομένου τοῦ βασιλέως, καὶ τοῦτο δὶς ἐποίησεν. [4] οἱ δὲ καθ᾽ ὑπεροψίαν ἤδη τοῦ Φιλώτου τραπόμενοι πρὸς ἕτερον καὶ δι᾽ ἐκείνου τῷ Ἀλεξάνδρῳ προσαχθέντες πρῶτον μὲν τὰ τοῦ Λίμνου κατεῖπον, ἔπειτα παρεδήλωσαν ἡσυχῇ τὸν Φιλώταν, ὡς ἀμελήσειεν αὐτῶν δὶς ἐντυχόντων. καί τοῦτο δὴ σφόδρα παρώξυνε τὸν Ἀλέξανδρον: καὶ τοῦ πεμφθέντος ἐπὶ τὸν Λίμνου, ὡς ἠμύνετο συλλαμβανόμενος, ἀποκτείναντος αὑτόν, ἔτι μᾶλλον διεταράχθη, τὸν ἔλεγχον ἐκπεφευγέναι τῆς ἐπιβουλῆς νομίζων. [5] καὶ πικρῶς ἔχων πρὸς τὸν Φιλώταν ἐπεσπάσατο τοὺς πάλαι μισοῦντας αὑτόν, ἤδη φανερῶς λέγοντας ὡς ῥᾳθυμία τοῦ βασιλέως εἴη Λίμνον οἰομένου, Χαλαιστραῖον ἄνθρωπον, ἐπιχειρῆσαι τολμήματι τοσούτῳ καθ᾽ αὑτὸν ἀλλὰ τοῦτον μὲν ὑπηρέτην εἶναι, μᾶλλον δὲ ὄργανον ἀπὸ μείζονος ἀρχῆς ἀφιέμενον, ἐν ἐκείνοις δὲ τὴν ἐπιβουλὴν ζητητέον οἷς μάλιστα ταῦτα λανθάνειν συνέφερε, [6] τοιούτοις λόγοις καὶ ὑπονοίαις ἀναπετάσαντος τὰ ὦτα τοῦ βασιλέως ἐπῆγον ἤδη μυρίας κατὰ τοῦ Φιλώτου διαβολάς. ἐκ τούτου δὲ συλληφθεὶς ἀνεκρίνετο, τῶν ἑταίρων ἐφεστώτων ταῖς βασάνοις, Ἀλεξάνδρου δὲ κατακούοντος ἔξωθεν αὐλαίας παρατεταμένης ὅτε δὴ καί φασιν αὑτὸν εἰπεῖν, οἰκτρὰς καὶ ταπεινὰς τοῦ Φιλώτου φωνὰς καὶ δεήσεις τοῖς περὶ τὸν Ἡφαιστίωνα προσφέροντος ‘οὕτω δὴ μαλακὸς ὢν, ὦ Φιλώτα, καὶ ἄνανδρος ἐπεχείρεις πράγμασι τηλικούτοις;’ [7] ἀποθανόντος δὲ τοῦ Φιλώτου καὶ Παρμενίωνα πέμψας εὐθὺς εἰς Μηδίαν ἀνεῖλεν, ἄνδρα πολλὰ μὲν Φιλίππῳ συγκατεργασάμενον, μόνον δὲ ἢ μάλιστα τῶν πρεσβυτέρων φίλων Ἀλέξανδρον εἰς Ἀσίαν ἐξορμήσαντα διαβῆναι, τριῶν δὲ υἱῶν οὓς ἔσχεν, ἐπὶ τῆς στρατιᾶς δύο μὲν ἐπιδόντα πρότερον ἀποθανόντας, τῷ δὲ τρίτῳ συναναιρεθέντα. [8] ταῦτα πραχθέντα πολλοῖς τῶν φίλων φοβερὸν ἐποίησε τὸν Ἀλέξανδρον, μάλιστα δὲ Ἀντιπάτρῳ καὶ πρὸς Αἰτωλοὺς ἔπεμψε κρύφα πίστεις διδοὺς καὶ λαμβάνων. ἐφοβοῦντο γὰρ Ἀλέξανδρον Αἰτωλοὶ διὰ τὴν Οἰνιαδῶν ἀνάστασιν, ἣν πυθόμενος οὐκ Οἰνιαδῶν ἔφη παῖδας, ἀλλ᾽ αὑτὸν ἐπιθήσειν δίκην Αἰτωλοῖς.
Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: Bernadotte Perrin
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung

[48] Now, Philotas, the son of Parmenio, had a high position among the Macedonians; for he was held to be valiant and able to endure hardship, and, after Alexander himself, no one was so fond of giving and so fond of his comrades. At any rate, we are told that when one of his intimates asked him for some money, he ordered his steward to give it him, and when the steward said he had none to give, ‘What meanest thou?’ cried Philotas, ‘hast thou not even plate or clothing?’ [2] However, he displayed a pride of spirit, an abundance of wealth, and a care of the person and mode of life which were too offensive for a private man, and at this time particularly his imitation of majesty and loftiness was not successful at all, but clumsy, spurious, and devoid of grace, so that he incurred suspicion and envy, and even Parmenio once said to him: ‘My son, pray be less of a personage.’ [3] Moreover, for a very long time accusations against him had been brought to Alexander himself. For when Dareius had been defeated in Cilicia and the wealth of Damascus was taken, among the many prisoners brought into the camp there was found a young woman, born in Pydna, and comely to look upon; her name was Antigone. [4] This woman Philotas got; and as a young man will often talk freely in vaunting and martial strain to his mistress and in his cups, he used to tell her that the greatest achievements were performed by himself and his father, and would call Alexander a stripling who through their efforts enjoyed the title of ruler. [5] These words the woman would report to one of her acquaintances, and he, as was natural, to somebody else, until the story came round to Craterus, who took the girl and brought her secretly to Alexander. He, on hearing her story, ordered her to continue her meetings with Philotas and to come and report to him whatever she learned from her lover.
[49] Now, Philotas was ignorant of the plot thus laid against him, and in his frequent interviews with Antigone would utter many angry and boastful speeches and many improper words against the king. [2] But Alexander, although strong testimony against Philotas came to his ears, endured in silence and restrained himself either because he had confidence in Parmenio’s good will towards him, or because he feared the reputation and power of father and son. Meanwhile, however, a Macedonian named Limnus, from Chalaestra, conspired against Alexander’s life, and invited Nicomachus, one of the young men, whose lover he was, to take part with him in the undertaking.[3] Nicomachus would not accept the invitation, but told his brother Cebalinus of the attempt, and he, going to Philotas, ordered him to conduct them into the presence of Alexander, on the ground that there were matters of great importance about which they must see him. But Philotas, for whatever reason (and the reason is not known), would not conduct them in, alleging that the king was engaged on other matters of more importance. And he refused their request twice. [4] They now became suspicious of Philotas and applied to someone else, by whom they were brought before Alexander. In the first place they told him about the plot of Limnus, and then threw out veiled insinuations against Philotas, on the ground that he had neglected their petitions on two occasions. This greatly incensed Alexander; and when he found that Limnus had defended himself against arrest and had therefore been killed by the man sent to fetch him, he was still more disturbed in mind, thinking that the proof of the plot had escaped him. [5] And since he felt bitter towards Philotas he drew to himself those who had long hated the man, and they now said openly that the king took things too easily when he supposed that Limnus, a man of Chalaestra, had set his hand to a deed of so great daring on his own account; nay, they said, he was only an assistant, or rather an instrument sent forth by a higher power, and enquiry into the plot should be made in those quarters where there was most interest in having it concealed. [6] After the king had once given ear to such speeches and suspicions, the enemies of Philotas brought up countless accusations against him. Consequently he was arrested and put to the question, the companions of the king standing by at the torture, while Alexander himself listened behind a stretch of tapestry. Here, as we are told, on hearing Philotas beset Hephaestion with abject and pitiful cries and supplications, he said: ‘So faint-hearted as thou art, Philotas, and so unmanly, couldst thou have set hand to so great an undertaking?’ [7] After Philotas had been put to death, Alexander sent at once into Media and dispatched Parmenio also, a man whose achievements with Philip had been many, and who was the only one of Alexander’s older friends, or the principal one, to urge his crossing into Asia, and who, of the three sons that were his, had seen two killed on the expedition before this, and was now put to death along with the third. [8] These actions made Alexander an object of fear to many of his friends, and particularly to Antipater, who sent secretly to the Aetolians and entered into an alliance with them. For the Aetolians also were in fear of Alexander, because they had destroyed the city of the Oeniadae, and because Alexander, on learning of it, had said that it would not be the sons of the Oeneadae, but he himself who would punish the Aetolians.
Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Tobias Nowitzki
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Plut. Al. 48-49

Leitfragen:

1) Wie ist der Gang der Ereignisse darzustellen, der zum Ende der Familie Parmenions führt?

2) Was verrät uns die Quelle über Alexanders Motiv für die Hinrichtung von Philotas und Parmenion?

3) Welche Rückschlüsse lässt die Quellenstelle auf den Charakter Alexanders im Besonderen und die Merkmale des makedonischen Hofes im Allgemeinen zu?

Kommentar:

Plutarch, ein griechischer Schriftsteller des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts, hat uns in seinen Parallelviten berühmter Römer und Griechen auch eine von Alexander überliefert. Diese stellt neben der Anabasis Arrians den Kern unseres literarischen Quellenbestandes zu Alexander dar.

In diesem Abschnitt behandelt Plutarch die Ereignisse direkt vor dem Tod des Philotas und seines Vaters Parmenion, beide hohe Adlige am makedonischen Hof und Heerführer unter Alexander. Philotas hatte schon seit der Eroberung von Damaskus eine Sklavin als Konkubine, Antigone. Gegenüber dieser, so der Bericht des Plutarch, gab er sich angeberisch und bezeichnete sich selbst und seinen Vater als die eigentlichen Genies des Feldzuges, nicht Alexander, der im Grunde unfähig sei. In einem anderen sozialen Umfeld wäre dies vielleicht eine harmlose Übertreibung gewesen, um eine Frau zu beeindrucken, am makedonischen Hof war dies jedoch anders. Über Umwege erreicht die Geschichte Alexander, der über diese Behauptungen in Zorn gerät. Er möchte mehr Beweise haben und schickt Antigone als Spionin zurück. Wenig später scheitert die Verschwörung eines gewissen Limnus, der Alexander töten wollte. Limnus wird zwar getötet, aber Philotas wird bezichtigt, an der Verschwörung beteiligt gewesen zu sein, und zwar von anderen Höflingen. Diesen hatte Philotas vorher den Zugang zu Alexander mehrfach verweigert, weswegen sie ihm gegenüber einen Groll hegten. Andere Feinde des Philotas nutzen die Gelegenheit, ihn ebenfalls bei Alexander anzuschwärzen, weshalb dieser ihn festsetzen und foltern lässt. Nach seiner Hinrichtung schickt Alexander Eilboten aus mit dem Befehl, Parmenion, den Vater des Philotas hinzurichten, damit dieser sich nicht gegen ihn stellen konnte.

Die Quelle verrät uns einiges über die Motive Alexanders, diese beiden Untergebenen hinzurichten. Gegen Philotas hegte er ohnehin einen Groll, weshalb er offenbar nur zu gerne den Anschuldigungen glaubte. Parmenion wird wahrscheinlich hingerichtet, weil Alexander dessen Rache fürchtete, genauere Angaben liefert die Quelle in dieser Hinsicht nicht.

Interessant ist die Quelle aber auch im Hinblick auf Alexander und seinen Hof. Alexander selbst ist hier als ein rachsüchtiger, emotionaler und brutaler Herrscher dargestellt. Er lässt aufgrund von Anschuldigungen Philotas festsetzen und foltern, verhöhnt ihn sogar noch während der Folter und lässt ihn schließlich töten, obwohl er, so zumindest Plutarchs Schilderung, nichts mit der Verschwörung des Limnus zu tun gehabt, sondern nur ein loses Mundwerk bewiesen hatte. Alexander stellte aber auch bei anderen Gelegenheiten, wie der Ermordung des Kleitos, unter Beweis, dass er keinerlei Sinn für Humor oder Geduld hatte, wenn er seine eigene Ehre angegriffen sah. Auch vom Hof Alexanders zeichnet die Quelle ein interessantes Bild. Offenbar bestehen unter den Oberen am Hofe eine Reihe von Feindschaften, die durchaus auch bis zum Tod des anderen geführt werden können. Dabei wird Alexanders Jähzorn offensichtlich von den jeweiligen Höflingen ausgenutzt, um auf diesem Wege persönliche Feinde zu beseitigen. Sowohl Alexander als auch sein Hof werden (nicht nur in dieser Quelle) als ehrversessene Personen mit einem starken Drang, ihre eigene Männlichkeit zu beweisen, angesehen; man würde heute umgangssprachlich wohl von Machos sprechen, die ihre Männlichkeit stets bedroht sehen und immer bereit sind, sie bis zum Letzten zu verteidigen.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Alexander der Große“. Um einen breiteren Einblick in den Hellenismus zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Griechische Geschichte III – Hellenismus“.
Hier geht’s zum Podcast

 

Siehe zum Charakter Alexanders auch den Bericht zum Tod des Hephaistion und den Bericht zur Meuterei am Hydaspes. Zu seinem Umgang mit Verschwörungen siehe auch die Pagenverschwörung. Zu den Fehden am makedonischen Hof siehe auch den Bericht zur Ermordung Philipps II.