Gründe des Bundesgenossenkriegs

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Appian
Lizenz: CC-BY-NC-SA

App. civ. 1, 34-38 – Original

[34] […] ἤρξατο δὲ ὧδε.
Φούλβιος Φλάκκος ὑπατεύων μάλιστα δὴ πρῶτος ὅδε ἐς τὸ φανερώτατον ἠρέθιζε τοὺς Ἰταλιώτας ἐπιθυμεῖν τῆς Ῥωμαίων πολιτείας ὡς κοινωνοὺς τῆς ἡγεμονίας ἀντὶ ὑπηκόων ἐσομένους. εἰσηγούμενος δὲ τὴν γνώμην καὶ ἐπιμένων αὐτῇ καρτερῶς, ὑπὸ τῆς βουλῆς ἐπί τινα στρατείαν ἐξεπέμφθη διὰ τόδε. ἐν ᾗ τῆς ὑπατείας αὐτῷ δεδαπανημένης, ὁ δὲ καὶ δημαρχεῖν εἵλετο μετ᾽ αὐτὴν καὶ ἔπραξε γενέσθαι σὺν Γράκχῳ τῷ νεωτέρῳ, τοιάδε ἄλλα ὑπὲρ τῆς Ἰταλίας ἐσφέροντι κἀκείνῳ. ἀναιρεθέντοιν δὲ ἀμφοῖν, ὥς μοι προείρηται, πολὺ μᾶλλον ἠρέθιστο ἡ Ἰταλία: οὔτε γὰρ ἠξίουν ἐν ὑπηκόων ἀντὶ κοινωνῶν εἶναι μέρει οὔτε Φλάκκον καὶ Γράκχον ὑπὲρ αὐτῶν πολιτεύοντας τοιάδε παθεῖν.
[36] οὕτω μὲν δὴ καὶ οἱ ἱππεῖς καὶ ἡ βουλή, καίπερ ἔχοντες ἀλλήλοις διαφόρως, ἐς τὸ Δρούσου μῖσος συνεφρόνουν, καὶ μόνος ὁ δῆμος ἔχαιρε ταῖς ἀποικίαις. οἱ Ἰταλιῶται δ᾽, ὑπὲρ ὧν δὴ καὶ μάλιστα ὁ Δροῦσος ταῦτα ἐτέχνάζε, καὶ οἵδε περὶ τῷ νόμῳ τῆς ἀποικίας ἐδεδοίκεσαν, ὡς τῆς δημοσίας Ῥωμαίων γῆς, ἣν ἀνέμητον οὖσαν ἔτι οἱ μὲν ἐκ βίας, οἱ δὲ λανθάνοντες ἐγεώργουν, αὐτίκα σφῶν ἀφαιρεθησομένης, καὶ πολλὰ καὶ περὶ τῆς ἰδίας ἐνοχλησόμενοι. Τυρρηνοί τε καὶ Ὀμβρικοὶ ταὐτὰ δειμαίνοντες τοῖς Ἰταλιώταις καί, ὡς ἐδόκει, πρὸς τῶν ὑπάτων ἐς τὴν πόλιν ἐπαχθέντες ἔργῳ μὲν ἐς ἀναίρεσιν Δρούσου, λόγῳ δ᾽ ἐς κατηγορίαν, τοῦ νόμου φανερῶς κατεβόων καὶ τὴν τῆς δοκιμασίας ἡμέραν ἀνέμενον. ὧν ὁ Δροῦσος αἰσθανόμενός τε καὶ οὐ θαμινὰ προϊών, ἀλλ᾽ ἔνδον ἐν περιπάτῳ βραχὺ φῶς ἔχοντι χρηματίζων ἀεὶ καὶ περὶ ἑσπέραν τὸ πλῆθος ἀποπέμπων ἐξεβόησεν ἄφνω πεπλῆχθαι καὶ λέγων ἔτι κατέπεσεν. εὑρέθη δὲ ἐς τὸν μηρὸν αὐτῷ σκυτοτόμου μαχαίριον ἐμπεπηγμένον.
[37] οὕτω μὲν δὴ καὶ Δροῦσος ἀνῄρητο δημαρχῶν. καὶ οἱ ἱππεῖς ἐπίβασιν ἐς συκοφαντίαν τῶν ἐχθρῶν τὸ πολίτευμα αὐτοῦ τιθέμενοι, Κόιντον Οὐράιον δήμαρχον ἔπεισαν εἰσηγήσασθαι κρίσεις εἶναι κατὰ τῶν τοῖς Ἰταλιώταις ἐπὶ τὰ κοινὰ φανερῶς ἢ κρύφα βοηθούντων, ἐλπίσαντες τοὺς δυνατοὺς ἅπαντας αὐτίκα εἰς ἔγκλημα ἐπίφθονον ὑπάξεσθαι καὶ δικάσειν μὲν αὐτοί, γενομένων δ᾽ ἐκείνων ἐκποδὼν δυνατώτερον ἔτι τῆς πόλεως ἐπάρξειν. τὸν μὲν δὴ νόμον ἀπαγορευόντων τῶν ἑτέρων δημάρχων μὴ τίθεσθαι, περιστάντες οἱ ἱππεῖς σὺν ξιφιδίοις γυμνοῖς ἐκύρωσαν: ὡς δ᾽ ἐκεκύρωτο, αὐτίκα τοῖς ἐπιφανεστάτοις τῶν βουλευτῶν ἐπεγράφοντο κατήγοροι. καὶ Βηστίας μὲν οὐδ᾽ ὑπακούσας ἑκὼν ἔφευγεν ὡς οὐκ ἐκδώσων ἑαυτὸν εἰς χεῖρας ἐχθρῶν, καὶ Κόττας ἐπ᾽ ἐκείνῳ παρῆλθε μὲν ἐς τὸ δικαστήριον, σεμνολογήσας δὲ ὑπὲρ ὧν ἐπεπολίτευτο, καὶ λοιδορησάμενος τοῖς ἱππεῦσι φανερῶς, ἐξῄει τῆς πόλεως καὶ ὅδε πρὸ τῆς ψήφου: Μούμμιος δ᾽, ὁ τὴν Ἑλλάδα ἑλών, αἰσχρῶς ἐνεδρευθεὶς ὑπὸ τῶν ἱππέων ὑποσχομένων αὐτὸν ἀπολύσειν κατεκρίθη φεύγειν καὶ ἐν Δήλῳ διεβίωσεν.
[38] ἐπιπολάζοντος δ᾽ ἐς πολὺ τοῦ κακοῦ κατὰ τῶν ἀρίστων, ὅ τε δῆμος ἤχθετο τοιῶνδε καὶ τοσάδε εἰργασμένων ἀνδρῶν ἀθρόως ἀφαιρούμενος, καὶ οἱ Ἰταλοὶ τοῦ τε Δρούσου πάθους πυνθανόμενοι καὶ τῆς ἐς τὴν φυγὴν τούτων προφάσεως, οὐκ ἀνασχετὸν σφίσιν ἔτι ἡγούμενοι τοὺς ὑπὲρ σφῶν πολιτεύοντας τοιάδε πάσχειν οὐδ᾽ ἄλλην τινὰ μηχανὴν ἐλπίδος ἐς τὴν πολιτείαν ἔτι ὁρῶντες, ἔγνωσαν ἀποστῆναι Ῥωμαίων ἄντικρυς καὶ πολεμεῖν αὐτοῖς κατὰ κράτος. κρύφα τε διεπρεσβεύοντο συντιθέμενοι περὶ τῶνδε καὶ ὅμηρα διέπεμπον ἐς πίστιν ἀλλήλοις.
ὧν ἐς πολὺ μὲν οὐκ ἐπῄσθοντο Ῥωμαῖοι διὰ τὰς ἐν ἄστει κρίσεις τε καὶ στάσεις: ὡς δ᾽ ἐπύθοντο, περιέπεμπον ἐς τὰς πόλεις ἀπὸ σφῶν τοὺς ἑκάστοις μάλιστα ἐπιτηδείους, ἀφανῶς τὰ γιγόμενα ἐξετάζειν. καί τις ἐκ τούτων μειράκιον ὅμηρον ἰδὼν ἐξ Ἄσκλου πόλεως ἐς ἑτέραν ἀγόμενον ἐμήνυσε τῷ περὶ τὰ χωρία ἀνθυπάτῳ Σερουιλίῳ. ἦσαν γάρ, ὡς ἔοικε, τότε καὶ τῆς Ἰταλίας ἄρχοντες ἀνθύπατοι κατὰ μέρη: ὃ καὶ Ἁδριανὸς ἄρα μιμούμενος ὕστερον χρόνῳ πολλῷ, τὴν αὐτοκράτορα ἀρχὴν Ῥωμαίοις ἡγούμενος, ἀνεκαίνισε, καὶ μετ᾽ αὐτὸν ἐπέμεινεν ἐς βραχύ. ὁ δὲ Σερουίλιος θερμότερον ἐσδραμὼν ἐς τὸ Ἄσκλον καὶ πανηγυρίζουσι τοῖς Ἀσκλαίοις χαλεπῶν ἀπειλῶν ἀνῃρέθη ὡς ὑπὸ ἤδη πεφωραμένων. ἐπανῃρέθη δ᾽ αὐτῷ καὶ Φοντήιος, ὃς ἐπρέσβευεν αὐτῷ: καλοῦσι δ᾽ οὕτω τοὺς τοῖς ἡγεμόσι τῶν ἐθνῶν ἐκ τῆς βουλῆς ἑπομένους ἐς βοήθειαν. πεσόντων δὲ τῶνδε, οὐδὲ τῶν ἄλλων Ῥωμαίων τις ἦν φειδώ, ἀλλὰ τοὺς παρὰ σφίσι πάντας οἱ Ἀσκλαῖοι συνεκέντουν ἐπιτρέχοντες καὶ τὰ ὄντα αὐτοῖς διήρπαζον.
Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: Horace White
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung

[34] […] It began in this way. Fulvius Flaccus in his consulship first openly excited among the Italians the desire for Roman citizenship, so as to be partners in the hegemony instead of subjects. When he introduced this idea and strenuously persisted in it, the Senate, for that reason, sent him away to take command in a war, in the course of which his consulship expired, but he obtained the tribuneship after that and managed to have the younger Gracchus for a colleague, with whose cooperation he brought forward other measures in favor of the Italians. When they were both killed, as I have previously related, the Italians were still more excited. They could not bear to be considered subjects instead of equals, or to think that Flaccus and Gracchus should suffer such calamities while working for their political advantage.
[35] […] [Der Volkstribun Drusus will die streitenden Fraktionen versöhnen, indem er Kolonien in Italien gründet, die Reihen der Senatoren mit 300 Rittern auffüllt und dafür den Senatoren die Gerichte zurückgibt, was aber beide Fraktionen ablehnen.] [36] Thus it came to pass that both the Senate and the knights, although opposed to each other, were united in hating Drusus. Only the plebeians were gratified with the colonies. The Italians, in whose interest chiefly Drusus was devising these plans, were apprehensive about the law providing for the colonies, because they thought that the Roman public domain (which was still undivided and which they were cultivating, some by force and others clandestinely) would be taken away from them, and that in many cases they might even be disturbed in their private holdings. The Etruscans and the Umbrians had the same fears as the Italians, and when they were summoned to the city, as it was thought, by the consuls, ostensibly for the purpose of complaining against the law of Drusus, but actually, as is believed, for the purpose of killing him, they cried down the law publicly and waited for the day of the comitia. Drusus learned of the plot against him and did not go out frequently, but transacted business from day to day in the atrium of his house, which was poorly lighted. One evening as he was sending the crowd away he exclaimed suddenly that he was wounded, and fell down while uttering the words. A shoemaker’s knife was found thrust into his hip.
[37] Thus was Drusus also slain while serving as tribune. The knights, in order to make his policy a ground of accusation against their enemies, persuaded the tribune Quintus Varius to bring forward a law to prosecute those who should, either openly or secretly, aid the Italians to acquire citizenship. They hoped to bring all the leaders under malicious indictment, and themselves to sit in judgment on them, and that when their enemies were out of the way they should be more powerful than ever in the government of Rome. When the other tribunes interposed their veto the knights surrounded them with drawn daggers and enacted the measure, whereupon accusers at once brought actions against the most illustrious of the senators. Of these Bestia did not respond, but went into exile voluntarily rather than surrender himself into the hands of his enemies. After him Cotta went before the court, made a brilliant defence of his administration of public affairs, and openly reviled the knights. He, too, departed from the city before the vote of the judges was taken. Mummius, the one who had conquered Greece, was basely ensnared by the knights, who promised to acquit him, but condemned him to banishment. He passed the remainder of his life at Delos.
[38] As this wickedness prevailed more and more against the best citizens, the people were grieved because they were deprived all at once of so many men who had rendered such great services. When the Italians learned of the killing of Drusus and of the reason alleged for banishing the others, they considered it no longer bearable that those who were laboring for their political advancement should suffer such outrages, and as they saw no other means of acquiring citizenship they decided to revolt from the Romans altogether, and to make war against them with all their might. They sent envoys to each other secretly, formed a league, and exchanged hostages as a pledge of good faith. The Romans were in ignorance of these facts for a long time, being preoccupied by the judicial proceedings and the seditions in the city. When they heard what was going on they sent men around to the towns, choosing those who were best acquainted with each, to collect information quietly. One of these saw a young man who was being taken as a hostage from the town of Asculum to another town, and informed Servilius, the proconsul in those parts. (It appears that there were proconsuls at that time governing the various parts of Italy; Hadrian revived the custom a long time afterward when he held the supreme power, but it did not long survive him.) Servilius hastened to Asculum and indulged in very menacing language to the people, who were celebrating a festival, and they put him to death, supposing that the plot was discovered. They also killed Fonteius, his legate (for so they call those of the senatorial order who accompany the governors of provinces as assistants). After these were slain none of the other Romans in Asculum were spared. The inhabitants fell upon them, slaughtered them all, and plundered their goods.
Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Tobias Nowitzki
Lizenz: CC-BY-NC-SA

App. civ. 1, 34-38

Leitfragen:

1) Welche Ereignisse führen zum Ausbruch des sogenannten „Bundesgenossenkrieges“?

2) Warum stellen sich Ritter und Senatoren gegen die Gesetze zugunsten der Italiker?

3) Welche Gefahr stellte der Bundesgenossenkrieg für Rom dar?

Kommentar:

Appian, ein griechischer Historiker des zweiten Jahrhunderts nach Christus, hat uns in seinem Werk über die römischen Bürgerkriege des ersten vorchristlichen Jahrhunderts auch eine Beschreibung des Bundesgenossenkrieges hinterlassen. In dieser Passage behandelt er die Gründe, die im Jahre 90 v. Chr. zum Ausbruch des Krieges zwischen Rom und seinen italischen Verbündeten führten.

Laut Appian hatten die italischen Bundesgenossen sich schon 40 Jahre vor Ausbruch des Krieges, zur Zeit der Gracchen, das römische Bürgerrecht gewünscht. Sie waren bis dahin im besten Fall im Besitz des latinischen, nicht aber des römischen Bürgerrechtes und konnten nicht an den Wahlen in Rom teilnehmen, weshalb sie, wie Appian es ausdrückt, mehr Untergebene als Mitbürger waren. Da sie aber in allen Kriegen an Roms Seite kämpften, herrschte offenbar große Unzufriedenheit. Der Tribun Flaccus hatte zuerst versucht, die Rechte der Bundesgenossen zu vertreten, war allerdings mit Gracchus zusammen ermordet worden. Jahrzehnte später unternahm der Tribun Drusus einen neuerlichen Anlauf. Mit einem einzigen Gesetz wollte er Ritter, Senatoren, Plebs und die Italiker versöhnen, allerdings lehnten alle Seiten das Gesetz ab, weil sie Nachteile für sich sahen. Drusus wurde wenig später in seinem Haus ermordet, wobei nicht klar ist, von welcher Seite. Die Ritter sorgten daraufhin für ein Gesetz, das die Protegierung der Bundesgenossen unter Strafe stellte und das viele Senatoren ins Exil trieb. Die Bundesgenossen sahen, dass nach Drusus‘ Tod und diesem neuen Gesetz für sie auf politischem Wege keinerlei Fortkommen mehr zu erhoffen war. Daher verbündeten sie sich gegen Rom. Offen zum Ausbruch kam der Krieg, als sich die Wut auf die Römer in Asculum entlud und eine römische Gesandtschaft sowie alle in der Stadt befindlichen Römer getötet wurden.

Aus heutiger Perspektive kann man durchaus die Frage stellen, wieso die Ritter und Senatoren sich derart gegen Gesetze zugunsten der Bundesgenossen sträubten, obwohl diese mehrere Probleme des Staates auf einen Schlag gelöst hätten. Aber alle Parteien wachten eifersüchtig über ihre jeweiligen Einflüsse und Besitztümer, weshalb niemand zu Kompromissen bereit war. Was aber fürchteten die Ritter und Senatoren genau? Zuerst einmal, dass sie und auch Rom Einfluss verlieren würden, wenn plötzlich ganz Italien Bürgergebiet würde. Ferner fürchteten sie finanzielle Einbußen, wenn die Italiker Bürger würden, denn sie alle verdienten an Grundbesitz und Handel in Italien, nicht selten auf Kosten der Bundesgenossen. Und schließlich fürchteten alle einflussreichen Senatoren, dass einer von ihnen als Held der Bundesgenossen dastehen könnte. Diese Einzelperson hätte dann eine riesige loyale Klientel und Wählerschaft gehabt, mit deren Hilfe sie den gesamten Staat kontrollieren hätte können – man fürchtete auch schlichtweg den eigenen Machtverlust. Es mag auch, besonders gegenüber Samniten, Oskern und Etruskern, eine gewisse Fremdenfeindlichkeit eine Rolle gespielt haben.

Für die Römer bedeutete dieser Krieg eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Immerhin stellten die Bundesgenossen stets die Hälfte der römischen Armee und auch wenn nicht alle abgefallen waren, so stand doch eine große Zahl an italischen Städten gegen Rom. Und spätestens, nachdem unter den Bundesgenossen Pläne entstanden, nicht nur das Bürgerrecht zu fordern, sondern fortan ganz ohne Rom auszukommen, ging es um die bloße Existenz der Stadt. Problematisch war dabei für die Römer, dass die führende Schicht, wie aus der Quelle hervorgeht, notorisch zerstritten war. Außerdem waren während des Bundesgenossenkrieges noch andere Kriege parallel zu führen, so ab 89 der erste Mithridatische Krieg in Kleinasien, und in Sizilien herrschte noch brüchige Ruhe nach dem Sklavenkrieg. Außerdem mussten die Römer befürchten, dass andere unterworfene Völker, beispielsweise in Spanien oder Nordafrika, dem Beispiel der Bundesgenossen folgen könnten und ein Flächenbrand entstehen würde, der am Ende das römische Reich als solches bedroht hätte.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Sulla und das Zeitalter der Bürgerkriege“. Um einen breiteren Einblick in das Zeitalter der Römischen Republik  zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Römische Geschichte I – Republik“.
Hier geht’s zum Podcast

 

Siehe zu den Bundesgenossen auch ihre Münzprägung und den Beitrag zum Ende des Bundesgenossenkrieges.

Zur politischen Gewalt in Rom siehe auch den Beitrag zur Ermordung des Saturninus und zu Sullas Marsch auf Rom. Zu anderen Aufständen gegen Roms Herrschaft, siehe auch den Beitrag zum Spartacusaufstand.