Stellung des basileus

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Homer
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Hom. Il. 9.9-78 – Original:

Ἀτρεΐδης δ᾽ ἄχεϊ μεγάλῳ βεβολημένος ἦτορ
φοίτα κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κελεύων 10
κλήδην εἰς ἀγορὴν κικλήσκειν ἄνδρα ἕκαστον,
μὴ δὲ βοᾶν: αὐτὸς δὲ μετὰ πρώτοισι πονεῖτο.
ἷζον δ᾽ εἰν ἀγορῇ τετιηότες: ἂν δ᾽ Ἀγαμέμνων
ἵστατο δάκρυ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος
ἥ τε κατ᾽ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ: 15
ὣς ὃ βαρὺ στενάχων ἔπε᾽ Ἀργείοισι μετηύδα:
‘ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
Ζεύς με μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ
σχέτλιος, ὃς τότε μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν
Ἴλιον ἐκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι, 20
νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με κελεύει
δυσκλέα Ἄργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν.
οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι,
ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα
ἠδ᾽ ἔτι καὶ λύσει: τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον. 25
ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες:
φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν:
οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.’
ὣς ἔφαθ᾽, οἳ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
δὴν δ᾽ ἄνεῳ ἦσαν τετιηότες υἷες Ἀχαιῶν: 30
ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης:
‘Ἀτρεΐδη σοὶ πρῶτα μαχήσομαι ἀφραδέοντι,
ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἀγορῇ: σὺ δὲ μή τι χολωθῇς.
ἀλκὴν μέν μοι πρῶτον ὀνείδισας ἐν Δαναοῖσι
φὰς ἔμεν ἀπτόλεμον καὶ ἀνάλκιδα: ταῦτα δὲ πάντα 35
ἴσασ᾽ Ἀργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες.
σοὶ δὲ διάνδιχα δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω:
σκήπτρῳ μέν τοι δῶκε τετιμῆσθαι περὶ πάντων,
ἀλκὴν δ᾽ οὔ τοι δῶκεν, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
δαιμόνι᾽ οὕτω που μάλα ἔλπεαι υἷας Ἀχαιῶν 40
ἀπτολέμους τ᾽ ἔμεναι καὶ ἀνάλκιδας ὡς ἀγορεύεις;
εἰ δέ τοι αὐτῷ θυμὸς ἐπέσσυται ὥς τε νέεσθαι
ἔρχεο: πάρ τοι ὁδός, νῆες δέ τοι ἄγχι θαλάσσης
ἑστᾶσ᾽, αἵ τοι ἕποντο Μυκήνηθεν μάλα πολλαί.
ἀλλ᾽ ἄλλοι μενέουσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ 45
εἰς ὅ κέ περ Τροίην διαπέρσομεν. εἰ δὲ καὶ αὐτοὶ
φευγόντων σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν:
νῶϊ δ᾽ ἐγὼ Σθένελός τε μαχησόμεθ᾽ εἰς ὅ κε τέκμωρ
Ἰλίου εὕρωμεν: σὺν γὰρ θεῷ εἰλήλουθμεν.’
ὣς ἔφαθ᾽, οἳ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Ἀχαιῶν 50
μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο.
τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος μετεφώνεεν ἱππότα Νέστωρ:
Τυδεΐδη περὶ μὲν πολέμῳ ἔνι καρτερός ἐσσι,
καὶ βουλῇ μετὰ πάντας ὁμήλικας ἔπλευ ἄριστος.
οὔ τίς τοι τὸν μῦθον ὀνόσσεται ὅσσοι Ἀχαιοί, 55
οὐδὲ πάλιν ἐρέει: ἀτὰρ οὐ τέλος ἵκεο μύθων.
ἦ μὲν καὶ νέος ἐσσί, ἐμὸς δέ κε καὶ πάϊς εἴης
ὁπλότατος γενεῆφιν: ἀτὰρ πεπνυμένα βάζεις
Ἀργείων βασιλῆας, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπες.
‘ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐγών, ὃς σεῖο γεραίτερος εὔχομαι εἶναι, 60
ἐξείπω καὶ πάντα διίξομαι: οὐδέ κέ τίς μοι
μῦθον ἀτιμήσει᾽, οὐδὲ κρείων Ἀγαμέμνων.
ἀφρήτωρ ἀθέμιστος ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος
ὃς πολέμου ἔραται ἐπιδημίου ὀκρυόεντος.
ἀλλ᾽ ἤτοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτὶ μελαίνῃ 65
δόρπά τ᾽ ἐφοπλισόμεσθα: φυλακτῆρες δὲ ἕκαστοι
λεξάσθων παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός.
κούροισιν μὲν ταῦτ᾽ ἐπιτέλλομαι: αὐτὰρ ἔπειτα
Ἀτρεΐδη σὺ μὲν ἄρχε: σὺ γὰρ βασιλεύτατός ἐσσι.
δαίνυ δαῖτα γέρουσιν: ἔοικέ τοι, οὔ τοι ἀεικές. 70
πλεῖαί τοι οἴνου κλισίαι, τὸν νῆες Ἀχαιῶν
ἠμάτιαι Θρῄκηθεν ἐπ᾽ εὐρέα πόντον ἄγουσι:
πᾶσά τοί ἐσθ᾽ ὑποδεξίη, πολέεσσι δ᾽ ἀνάσσεις.
πολλῶν δ᾽ ἀγρομένων τῷ πείσεαι ὅς κεν ἀρίστην
βουλὴν βουλεύσῃ: μάλα δὲ χρεὼ πάντας Ἀχαιοὺς 75
ἐσθλῆς καὶ πυκινῆς, ὅτι δήϊοι ἐγγύθι νηῶν
καίουσιν πυρὰ πολλά: τίς ἂν τάδε γηθήσειε;
νὺξ δ᾽ ἧδ᾽ ἠὲ διαρραίσει στρατὸν ἠὲ σαώσει.’

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: A.T. Murray
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung

But the son of Atreus, stricken to the heart with sore grief, [10] went this way and that, bidding the clear-voiced heralds summon every man by name to the place of gathering, but not to shout aloud; and himself he toiled amid the foremost. So they sat in the place of gathering, sore troubled, and Agamemnon stood up weeping even as a fountain of dark water [15] that down over the face of a beetling cliff poureth its dusky stream; even so with deep groaning spake he amid the Argives, saying:“My friends, leaders and rulers of the Argives, great Zeus, son of Cronos, hath ensnared me in grievous blindness of heart, cruel god! seeing that of old he promised me, and bowed his head thereto, [20] that not until I had sacked well-walled Ilios should I get me home; but now hath he planned cruel deceit, and biddeth me return inglorious to Argos, when I have lost much people. So, I ween, must be the good pleasure of Zeus supreme in might, who hath laid low the heads of many cities, [25] yea, and shall lay low; for his power is above all. Nay, come, even as I shall bid let us all obey: let us flee with our ships to our dear native land; for no more is there hope that we shall take broad-wayed Troy.” So spake he, and they all became hushed in silence. [30] Long time were they silent in their grief, the sons of the Achaeans, but at length there spake among them Diomedes, good at the war-cry:“Son of Atreus, with thee first will I contend in thy folly, where it is meet, O king, even in the place of gathering: and be not thou anywise wroth thereat. My valour didst thou revile at the first amid the Danaans, [35] and saidst that I was no man of war but a weakling; and all this know the Achaeans both young and old. But as for thee, the son of crooked-counselling Cronos hath endowed thee in divided wise: with the sceptre hath he granted thee to be honoured above all, but valour he gave thee not, wherein is the greatest might. [40] Strange king, dost thou indeed deem that the sons of the Achaeans are thus unwarlike and weaklings as thou sayest? Nay, if thine own heart is eager to return, get thee gone; before thee lies the way, and thy ships stand beside the sea, all the many ships that followed thee from Mycenae. [45] Howbeit the other long-haired Achaeans will abide here until we have laid waste Troy. Nay, let them also flee in their ships to their dear native land; yet will we twain, Sthenelus and I, fight on, until we win the goal of Ilios; for with the aid of heaven are we come.” [50] So spake he, and all the sons of the Achaeans shouted aloud, applauding the word of Diomedes, tamer of horses. Then uprose and spake among them the horseman Nestor:“Son of Tydeus, above all men art thou mighty in battle, [55] and in council art the best amid all those of thine own age. Not one of all the Achaeans will make light of what thou sayest neither gainsay it; yet hast thou not reached a final end of words. Moreover, thou art in sooth but young, thou mightest e’en be my son, my youngest born; yet thou givest prudent counsel to the princes of the Argives, seeing thou speakest according to right. [60] But come, I that avow me to be older than thou will speak forth and will declare the whole; neither shall any man scorn my words, no, not even lord Agamemnon. A clanless, lawless, hearthless man is he that loveth dread strife among his own folk. [65] Howbeit for this present let us yield to black night and make ready our supper; and let sentinels post themselves severally along the digged ditch without the wall. To the young men give I this charge; but thereafter do thou, son of Atreus, take the lead, for thou art most kingly. [70] Make thou a feast for the elders; this were but right and seemly for thee. Full are thy huts of wine that the ships of the Achaeans bring thee each day from Thrace, over the wide sea; all manner of entertainment hast thou at hand, seeing thou art king over many. And when many are gathered together thou shalt follow him whoso shall devise [75] the wisest counsel. And sore need have all the Achaeans of counsel both good and prudent, seeing that foemen hard by the ships are kindling their many watchfires; what man could rejoice thereat? This night shall either bring to ruin or save our host.”

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Niklas Rempe
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Hom. Il. 9.9-78

Leitfragen:

1) Warum ruft Agamemnon die Heeresversammlung ein und wie reagiert Diomedes darauf

2) Welche Rolle spielt das Alter der versammelten Männer?

3) Welche Rückschlüsse lassen sich aus der Textstelle über die Stellung Agamemnons im Heer ableiten?

Kommentar:

Nach einer unglücklich verlaufenen Schlacht vor den Mauern Trojas steht der Erfolg des Trojanischen Krieges für die Griechen auf Messers Schneide. Agamemnon, der Herrscher über Argos und oberster Heerführer der Griechen, verzagt ob dieser Entwicklung. Er beruft eine Versammlung aller Männer ein und verkündet sein Vorhaben, vom weiteren Kämpfen abzulassen und in seine Heimat zurückzukehren. Zeus, der ihm einst versprach, siegreich aus Troja heimzukehren, scheint seine Unterstützung aufgekündigt zu haben – nur so ist die zuvor erlittene Niederlage zu erklären. Die Konsequenz ist klar: Abzug des Heeres aus Troja. Bestürzt schweigt das Heer bis Diomedes, Sohn des Tydeus, das Wort ergreift. Er widerspricht Agamemnon und wirft ihm Mutlosigkeit vor. Er solle sich ein Beispiel an den versammelten Griechen nehmen. Viele seien immer noch bereit, den Kampf mit den Trojanern fortzusetzen und wollen nicht eher abzuziehen, bis der Sieg errungen sei. Die Reaktion des Heeres scheint Diomedes recht zu geben, denn es bricht in Jubel aus.

Im weiteren Verlauf der Versammlung meldet sich Nestor zu Wort, der durch seine Weisheit und altersbedingte Erfahrung hervorsticht. Er dankt Diomedes für den Rat und lobt dessen jugendlichen Eifer, hebt jedoch hervor, dass die Angelegenheit noch mehr Worte und Argumente bedarf, um vollends geklärt zu werden. Er rät Agamemnon, das Nachtmahl vorbereiten zu lassen. Außerdem empfiehlt er, die jungen Männer der Griechen als Wachen abzustellen und dass die alten und erfahrenen Griechen in kleinerer Runde weiter beraten sollen. Deutlich wird hier der Wert des Alters in der Gesellschaft der frühen Griechen. Durch die damit einhergehende Erfahrung und Autorität sind die Alten (gerontes) am besten dazu geeignet Ratschläge zu erteilen. Die Anregung Diomedes‘, die Kämpfe fortzuführen, ist zwar durchaus zulässig, doch fehlen ihm die Ausgewogenheit und Erfahrung, die nur das Alter bringen kann. Er und seine Altersgenossen sind eher geeignet für Aufgaben wie die Bewachung des Heeres, wo sie ihre körperliche Überlegenheit besser einsetzen können.

Agamemon ist vordergründig der uneingeschränkte Herr über das griechische Heer, denn schließlich hat ihm Zeus diese Aufgabe anvertraut. Nichtsdestoweniger muss auch er als Führer (basileus) der Griechen den Rat seiner Standesgenossen beherzigen. Deutlich wird dies, wenn er selber die Heeresversammlung einberuft und Diomdes ihm dort – gemäß seinem Recht als einer der führenden Männer des Heeres – den Rat erteilt weiter zu kämpfen. Auch Nestor betont sowohl die Führungsrolle des Agamemnons als auch dessen Pflicht, Ratschläge zu beherzigen. Freilich sollte nicht davon ausgegangen werden, dass üblicherweise jeder Mann im Heer das Wort in einer derartigen Versammlung ergreifen konnte – die Sprecher sind selber Vorsteher (basileis) ihrer jeweiligen Männer und haben sich nur im Kontext des Trojanischen Krieges Agamemnon untergeordnet. Die Akklamation des Heeres, also die durch Jubel geäußerte Zustimmung für Diomedes Vorschlag, wurde sicherlich auch in den adligen Kreisen verstanden und berücksichtigt. Die schlussendliche Entscheidung fällt dann aber außerhalb der Heeresversammlung. Nestors Empfehlung folgend hört sich Agamemnon im späteren Verlauf der Ilias die Ratschläge seiner Standesgenossen an und kommt zu einer Entscheidung: Der Kampf um Troja wird fortgesetzt.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Die Dunklen Jahre“. Um einen breiteren Einblick in die griechische Archaik zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Griechische Geschichte I – Archaik“.
Hier geht’s zum Podcast