Die Wohltätigkeit im Hellenismus

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Polybios
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Pol. 5.88-90 – Original:

[88.1] Ῥόδιοι δὲ κατὰ τοὺς προειρημένους καιροὺς ἐπειλημμένοι τῆς ἀφορμῆς τῆς κατὰ τὸν σεισμὸν τὸν γενόμενον παρ᾽ αὐτοῖς βραχεῖ χρόνῳ πρότερον, ἐν ᾧ συνέβη τόν τε κολοσσὸν τὸν μέγαν πεσεῖν καὶ τὰ πλεῖστα τῶν τειχῶν καὶ τῶν νεωρίων, [2] οὕτως ἐχείριζον νουνεχῶς καὶ πραγματικῶς τὸ γεγονὸς ὡς μὴ βλάβης, διορθώσεως δὲ μᾶλλον, αὐτοῖς αἴτιον γενέσθαι τὸ σύμπτωμα. [3] τοσοῦτον ἄγνοια καὶ ῥᾳθυμία διαφέρει παρ᾽ ἀνθρώποις ἐπιμελείας καὶ φρονήσεως περί τε τοὺς κατ᾽ ἰδίαν βίους καὶ τὰς κοινὰς πολιτείας, ὥστε τοῖς μὲν καὶ τὰς ἐπιτυχίας βλάβην ἐπιφέρειν, τοῖς δὲ καὶ τὰς περιπετείας ἐπανορθώσεως γίνεσθαι παραιτίας. [4] οἱ γοῦν Ῥόδιοι τότε παρὰ τὸν χειρισμὸν τὸ μὲν σύμπτωμα ποιοῦντες μέγα καὶ δεινόν, αὐτοὶ δὲ σεμνῶς καὶ προστατικῶς κατὰ τὰς πρεσβείας χρώμενοι ταῖς ἐντεύξεσι καὶ ταῖς κατὰ μέρος ὁμιλίαις, εἰς τοῦτ᾽ ἤγαγον τὰς πόλεις, καὶ μάλιστα τοὺς βασιλεῖς, ὥστε μὴ μόνον λαμβάνειν δωρεὰς ὑπερβαλλούσας, ἀλλὰ καὶ χάριν προσοφείλειν αὐτοῖς τοὺς διδόντας. [5] Ἱέρων γὰρ καὶ Γέλων οὐ μόνον ἔδωκαν ἑβδομήκοντα καὶ πέντ᾽ ἀργυρίου τάλαντα πρὸς τὴν εἰς τὸ ἔλαιον τοῖς ἐν τῷ γυμνασίῳ χορηγίαν, τὰ μὲν παραχρῆμα, τὰ δ᾽ ἐν χρόνῳ βραχεῖ παντελῶς, ἀλλὰ καὶ λέβητας ἀργυροῦς καὶ βάσεις τούτων καί τινας ὑδρίας ἀνέθεσαν, [6] πρὸς δὲ τούτοις εἰς τὰς θυσίας δέκα τάλαντα καὶ τὴν ἐπαύξησιν τῶν πολιτῶν ἄλλα δέκα, χάριν τοῦ τὴν πᾶσαν εἰς ἑκατὸν τάλαντα γενέσθαι δωρεάν. [7] καὶ μὴν ἀτέλειαν τοῖς πρὸς αὐτοὺς πλοϊζομένοις ἔδοσαν καὶ πεντήκοντα καταπέλτας τριπήχεις. [8] καὶ τελευταῖον τοσαῦτα δόντες, ὡς προσοφείλοντες χάριν, ἔστησαν ἀνδριάντας ἐν τῷ τῶν Ῥοδίων δείγματι, στεφανούμενον τὸν δῆμον τῶν Ῥοδίων ὑπὸ τοῦ δήμου τοῦ Συρακοσίων.

[89.1] ἐπηγγείλατο δὲ καὶ Πτολεμαῖος αὐτοῖς ἀργυρίου τάλαντα τριακόσια καὶ σίτου μυριάδας ἀρταβῶν ἑκατόν, ξύλα δὲ ναυπηγήσιμα δέκα πεντήρων καὶ δέκα τριήρων, πευκίνων τετραγώνων πήχεις ἐμμέτρους τετρακισμυρίους, [2] καὶ χαλκοῦ νομίσματος τάλαντα χίλια, στυππίου τρισχίλι᾽, ὀθονίων ἱστοὺς τρισχιλίους, [3] εἰς τὴν τοῦ κολοσσοῦ κατασκευὴν τάλαντα τρισχίλι᾽, οἰκοδόμους ἑκατόν, ὑπουργοὺς τριακοσίους καὶ πεντήκοντα, καὶ τούτοις καθ᾽ ἕκαστον ἔτος εἰς ὀψώνιον τάλαντα δεκατέτταρα, [4] πρὸς δὲ τούτοις εἰς τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰς θυσίας ἀρτάβας σίτου μυρίας δισχιλίας, καὶ μὴν εἰς σιτομετρίαν δέκα τριήρων ἀρτάβας δισμυρίας. [5] καὶ τούτων ἔδωκε τὰ μὲν πλεῖστα παραχρῆμα, τοῦ δ᾽ ἀργυρίου παντὸς τὸ τρίτον μέρος. [6] παραπλησίως Ἀντίγονος ξύλ᾽ ἀφ᾽ ἑκκαιδεκαπήχους ἕως ὀκταπήχους εἰς σφηκίσκων λόγον μύρια, στρωτῆρας ἑπταπήχεις πεντακισχιλίους, σιδήρου τάλαντα τρισχίλια, πίττης τάλαντα χίλι᾽, ἄλλης ὠμῆς μετρητὰς χιλίους, ἀργυρίου πρὸς τούτοις ἑκατὸν ἐπηγγείλατο τάλαντα, [7] Χρυσηὶς δ᾽ ἡ γυνὴ δέκα μὲν σίτου μυριάδας, τρισχίλια δὲ μολίβδου τάλαντα. [8] Σέλευκος δ᾽ ὁ πατὴρ Ἀντιόχου χωρὶς μὲν ἀτέλειαν τοῖς εἰς τὴν αὑτοῦ βασιλείαν πλοϊζομένοις, χωρὶς δὲ πεντήρεις μὲν δέκα κατηρτισμένας, σίτου δ᾽ εἴκοσι μυριάδας, [9] καὶ μὴν ξύλων καὶ ῥητίνης καὶ τριχὸς μυριάδας πηχῶν καὶ ταλάντων χιλιάδας.

[90] […] [5] ταῦτα μὲν οὖν εἰρήσθω μοι χάριν πρῶτον μὲν τῆς Ῥοδίων περὶ τὰ κοινὰ προστασίας — ἐπαίνου γάρ εἰσιν ἄξιοι καὶ ζήλου — δεύτερον δὲ τῆς τῶν νῦν βασιλέων μικροδοσίας καὶ τῆς τῶν ἐθνῶν καὶ πόλεων μικροληψίας, [6] ἵνα μηθ᾽ οἱ βασιλεῖς τέτταρα καὶ πέντε προϊέμενοι τάλαντα δοκῶσί τι ποιεῖν μέγα καὶ ζητῶσι τὴν αὐτὴν ὑπάρχειν αὐτοῖς εὔνοιαν καὶ τιμὴν παρὰ τῶν Ἑλλήνων, ἣν οἱ πρὸ τοῦ βασιλεῖς εἶχον, [7] αἵ τε πόλεις λαμβάνουσαι πρὸ ὀφθαλμῶν τὸ μέγεθος τῶν πρότερον δωρεῶν μὴ λανθάνωσιν ἐπὶ μικροῖς καὶ τοῖς τυχοῦσι νῦν τὰς μεγίστας καὶ καλλίστας προϊέμεναι τιμάς, [8] ἀλλὰ πειρῶνται τὸ κατ᾽ ἀξίαν ἑκάστοις τηρεῖν, ᾧ πλεῖστον διαφέρουσιν Ἕλληνες τῶν ἄλλων ἀνθρώπων.

Text zum downloaden

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: Evelyn S. Shuckburgh
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung:

[88] About the same period the earthquake occurred at Rhodes, which overthrew the great Colossus and the larger part of the walls and dockyards. But the adroit policy of the Rhodians converted this misfortune into an opportunity; and under their skilful management, instead of adding to their embarrassments, it became the means of restoring their prosperity. So decisive in human affairs, public or private, is the difference between incapacity and good sense, between idle indifference and a close attention to business. Good fortune only damages the one, while disaster is but a means of recovery to the other. This was illustrated by the manner in which the Rhodians turned the misfortune that befell them to account. They enhanced its magnitude and importance by the prominence which they gave it, and the serious tone in which they spoke of it, as well by the mouth of their ambassadors as in the intercourse of private life; and they created thus such an effect upon other states, and especially upon the feelings of the kings, that they were not only overwhelmed with presents, but made the donors feel actually obliged for their acceptance of them. Hiero and Gelo, for instance, presented them with seventy-five talents of silver, part at once, and the rest at a very short interval, as a contribution towards the expenses of the gymnasium; gave them for religious purposes some silver cauldrons and their stands, and some water vessels; and in addition to this ten talents for their sacrifices, and ten more to attract new citizens: their intention being that the whole present should amount to a hundred talents. Not only so, but they gave immunity from customs to Rhodian merchants coming to their ports; and presented them besides with fifty catapults of three cubits length. In spite too of these large gifts, they regarded themselves as under an obligation to the Rhodians; and accordingly erected statues in the Deigma or Mart of Rhodes, representing the community of Rhodes crowned by that of Syracuse.

[89] Then too Ptolemy offered them three hundred talents of silver; a million medimni of corn; ship timber for ten quinqueremes and ten triremes, consisting of forty thousand cubits of squared pine planking; a thousand talents of bronze coinage; three thousand talents of tow; three thousand pieces of sail cloth; three thousand talents for the repair of the Colossus; a hundred master builders with three hundred and fifty workmen, and fourteen talents yearly to pay their wages. Besides this he gave twelve thousand medimni of corn for their public games and sacrifices, and twenty thousand medimni for victualling ten triremes. The greater part of these goods was delivered at once, as well as a third of the whole of the money named. In a similar spirit Antigonus offered ten thousand timbers, varying from sixteen to eight cubits in length, to be used as purlins; five thousand rafters seven cubits long; three thousand talents of iron; a thousand talents of pitch; a thousand amphorae of the same unboiled; and a hundred talents of silver besides. His queen, Chryseis, also gave a hundred thousand medimni of corn, and three thousand talents of lead. Again Seleucus, father of Antiochus, besides granting freedom from imports to Rhodians sailing to his dominions, and besides giving ten quinqueremes fully equipped, and two hundred thousand medimni of corn; gave also ten thousand cubits of timber, and a thousand talents of resin and hair.

[90] […] My object in giving these details is twofold. I wished to exhibit the brilliant conduct of their public affairs by the Rhodians, for indeed they deserve both to be commended and imitated: and I wished also to point out the insignificance of the gifts bestowed by the kings of our own day, and received by nations and states; that these monarchs may not imagine that by the expenditure of four or five talents they are doing anything so very great, or expect to receive at the hands of the Greeks the honour enjoyed by former kings; and that states when they see before their eyes the magnitude of the presents formerly bestowed, may not, nowadays, in return for insignificant and paltry benefactions, blindly bestow their most ample and splendid honours; but may use that discrimination in apportioning their favours to desert, in which Greeks excel the rest of the world.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Niklas Rempe
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Pol. 5.88-90

Leitfragen:

1) Beschreiben Sie die von Polybios dargestellten Hilfsmaßnahmen nach dem Erdbeben auf Rhodos.

2) Wie bewertet Polybios das Verhalten der Rhodier und der helfenden Herrscher?

3) Was kann aus der Quellenpassage bzgl. der Wohltätigkeit im Hellenismus geschlossen werden?

Kommentar:

Polybios gibt in seinem historischen Werk die Geschehnisse um ein Erdbeben wieder, welches die Insel Rhodos 224 v. Chr. erschüttert haben soll. Dieses soll auf der Insel schwere Schäden angerichtet haben und sogar den Koloss von Rhodos und die Stadtmauer stark beschädigt haben. Daraufhin sollen verschiedene Könige der Zeit Hilfsmaßnahmen in Form verschiedener Spenden eingeleitet haben. So habe z.B. Hieron – der Herrscher von Syrakus auf Sizilien – und dessen Sohn Gelo Geld für den Wiederaufbau des Gymnasion geschenkt. Weitere kleinere Summen sollen den Rhodiern von ihnen für religiöse Zwecke gespendet worden sein, und auch einige Schiffe hätte Rhodos zur freien Verfügbarkeit anvertraut bekommen haben. Polybios erwähnt noch weitere Geschenke, wobei Hieron auch Händler aus Rhodos von den Zollabgaben befreite. Auch aus den Diadochenreichen sollen die Rhodier enorme Spenden erreicht haben. Ptolemaios III. habe sowohl Geld als auch Waren wie Getreide, Holz, Seile und Stoffe gesandt, wobei er zudem noch bezahlte Arbeiter geschickt habe, um beim Wiederaufbau der Stadt zu helfen. Auch Antigonos III. – König in Makedonien –, dessen Frau Chryseis und später Seleukos II. – König des Seleukidenreiches – hätten ähnliche Hilfsmaßnahmen ergriffen und Baumaterialien und Geldmittel versandt sowie Handelsvorteile für die Rhodier veranlasst.

Polybios betont bei der Beschreibung zweierlei sehr deutlich: Zum einen lobt er das Geschick der Rhodier, welches sie in ihrer misslichen Lage an den Tag gelegt hätten. Durch das übertriebene Beklagen der Schäden und das Aufbauschen ihrer Verlustzahlen hätten sie so sowohl im kleineren Kreisen als auch durch Gesandte und weitläufige Kontakte an den verschiedenen Königshöfen ihr Unglück schlimmer dargestellt als es eigentlich gewesen sei. Die entsprechend großflächigen und vielfältigen Hilfsmaßnahmen der verschiedenen Herrscher hätten den entstandenen Schaden fast vollständig beheben können. Polybios betont neben dem Geschick der Rhodier zweitens auch den Umstand, dass die Herrscher seiner Zeit (ca. 100 Jahre nach dem Erdbeben) die in der Quellenpassage beschriebene Wohltätigkeit vermissen lassen würden. Nur ein Bruchteil der Geld- und Warenspenden würde zu Polybios‘ Zeit noch in vergleichbaren Situationen aufgeboten werden. Die in der Quellenpassage genannten Herrscher und deren spendablen Hilfen sollten so auch den Königen aus Polybios‘ Zeit wieder als Vorbild dienen.

Polybios‘ Darstellung der Hilfsmaßnahmen im Zuge des Erdbebens auf Rhodos geben einen guten Einblick in die von den hellenistischen Herrschern angestrebte Wohltätigkeit. Derartige Unglücke wurden von den verschiedenen Königen genutzt, um sich als Wohltäter (Euergetai) zu inszenieren. Die großzügigen Spenden beruhen also weniger auf Mitleid oder Selbstlosigkeit des jeweiligen Herrschers; vielmehr waren Ereignisse wie das Erdbeben auf Rhodos eine Möglichkeit, das eigene Prestige durch Freigiebigkeit zu mehren. Außerdem konnten sie so Rhodos als einen wichtigen Mittelmeerhafen an das jeweilige Reich binden bzw. die Beziehung festigen. Dass auch Handelsprivilegien als Hilfsmaßnahme eingeräumt worden sein sollen, zeigt dies deutlich. So konnte mitunter auf lange Sicht durchaus Profit aus derartigen Schenkungen generiert werden. Wichtig ist, dass Vergleichbares im Hellenismus auch auf anderen sozialen Ebenen nachzuvollziehen ist. Sich als Wohltäter zu profilieren, wurde auch schon durch kleine oder mittlere Spenden versucht, wobei hier analog zu der großen politischen Bühne zum einen der jeweilige Ruf bzw. das Prestige im Vordergrund stand und zum anderen der Profit, der durch die Dankbarkeit des Beschenkten in Form von Ehrungen oder Privilegien, generiert werden konnte. Es wird in der Quelle deutlich, dass der geschickte Umgang mit diesem Ruhmesstreben für beide Seiten profitabel sein konnte – quid pro quo.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Das Alltagsleben und das Leben am Hof“. Um einen breiteren Einblick in die Zeit des Hellenismus zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Griechische Geschichte III – Hellenismus“.
Hier geht’s zum Podcast