Die Schlacht bei Actium

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Plutarch
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Plut. Ant. 65,2-66,3 – Original:

[2] Καῖσαρ δ᾽ ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου τάξας Ἀγρίππαν αὑτῷ τὸ δεξιὸν κατέλιπε. τῶν δὲ πεζῶν τὸν μὲν Ἀντωνίου Κανίδιος, τὸν δὲ Καίσαρος Ταῦρος ἐπὶ τῆς θαλάττης παρατάξαντες ἡσύχαζον. αὐτῶν δὲ τῶν ἡγεμόνων Ἀντώνιος μὲν ἐπεφοίτα πανταχόσε κωπήρει, τοὺς στρατιώτας παρακαλῶν ὑπὸ βρίθους τῶν νεῶν ὥσπερ ἐκ γῆς ἑδραίους μάχεσθαι, [3] τοῖς δὲ κυβερνήταις διακελευόμενος ὥσπερ ὁρμούσαις ἀτρέμα ταῖς ναυσὶ δέχεσθαι τὰς ἐμβολὰς τῶν πολεμίων, τὴν περὶ τὸ στόμα δυσχωρίαν φυλάττοντας. Καίσαρι δὲ λέγεται μὲν ἔτι σκότους ἀπὸ τῆς σκηνῆς κύκλῳ περιϊόντι πρὸς τὰς ναῦς ἄνθρωπος ἐλαύνων ὄνον ἀπαντῆσαι, πυθομένῳ δὲ τοὔνομα γνωρίσας αὐτὸν εἰπεῖν. ‘ἐμοὶ μὲν Εὔτυχος ὄνομα, τῷ δὲ ὄνῳ Νίκων.’ διὸ καὶ τοῖς ἐμβόλοις τὸν τόπον κοσμῶν ὕστερον ἔστησε χαλκοῦν ὄνον καὶ ἄνθρωπον. [4] ἐπιδὼν δὲ τὴν ἄλλην παράταξιν, ἐν πλοίῳ πρὸς τὸ δεξιὸν κομισθεὶς ἐθαύμασεν ἀτρεμοῦντας ἐν τοῖς στενοῖς τοὺς πολεμίους: ἡ γὰρ ὄψις ἦν τῶν νεῶν ἐπ᾽ ἀγκύραις ὁρμουσῶν. καὶ τοῦτο μέχρι πολλοῦ πεπεισμένος ἀνεῖχε τὰς ἑαυτοῦ περὶ ὀκτὼ στάδια τῶν ἐναντίων ἀφεστώσας. ἕκτη δὲ ἦν ὥρα, καὶ πνεύματος αἰρομένου πελαγίου δυσανασχετοῦντες οἱ Ἀντωνίου πρὸς τὴν διατριβήν, καὶ τοῖς ὕψεσι καὶ μεγέθεσι τῶν οἰκείων νεῶν πεποιθότες ὡς ἀπροσμάχοις, τὸ εὐώνυμον ἐκίνησαν: [5] ἰδὼν δὲ Καῖσαρ ἥσθη καὶ πρύμναν ἐκρούσατο τῷ δεξιῷ, βουλόμενος ἔτι μᾶλλον ἐκ τοῦ κόλπου καὶ τῶν στενῶν ἔξω τοὺς πολεμίους ἐπισπάσασθαι, καὶ περιπλέων εὐήρεσι σκάφεσι τοῖς ἑαυτοῦ συμπλέκεσθαι πρὸς ναῦς ὑπ᾽ ὄγκου καὶ πληρωμάτων ὀλιγότητος ἀργὰς καὶ βραδείας. ἀρχομένου δὲ τοῦ ἀγῶνος ἐν χερσὶν εἶναι, ἐμβολαὶ μὲν οὐκ ἦσαν οὐδὲ ἀναρρήξεις νεῶν, τῶν μὲν Ἀντωνίου διὰ βάρος ῥύμην οὐκ ἐχουσῶν, ἣ μάλιστα ποιεῖ τὰς τῶν ἐμβόλων πληγὰς ἐνεργούς, τῶν δὲ Καίσαρος οὐ μόνον ἀντιπρῴρων συμφέρεσθαι πρὸς χαλκώματα στερεὰ καὶ τραχέα φυλασσομένων, ἀλλὰ μηδὲ κατὰ πλευρὰν ἐμβολὰς διδόναι θαρρουσῶν. [2] ἀπεθραύοντο γὰρ τὰ ἔμβολα ῥᾳδίως ᾗ προσπέσοιε σκάφεσι τετραγώνων ξύλων μεγάλων σιδήρῳ συνηρμοσμένων πρὸς ἄλληλα δεδεμένοις. ἦν οὖν πεζομαχίᾳ προσφερὴς ὁ ἀγών: τὸ δὲ ἀληθέστερον εἰπεῖν, τειχομαχία. τρεῖς γὰρ ἅμα καὶ τέσσαρες περὶ μίαν τῶν Ἀντωνίου συνείχοντο, γέρροις καὶ δόρασι καὶ κοντοῖς χρωμένων καὶ πυροβόλοις: οἱ δὲ Ἀντωνίου καὶ καταπέλταις ἀπὸ ξυλίνων πυργων ἔβαλλον. [3] Ἀγρίππου δὲ θάτερον κέρας εἰς κύκλωσιν ἐκτείνοντος, ἀντανάγειν Ποπλικόλας ἀναγκαζόμενος ἀπερρήγνυτο τῶν μέσων. θορυβουμένων δὲ τούτων καὶ συμπλεκομένων τοῖς περὶ τὸν Ἀρρούντιον, ἀκρίτου δὲ καὶ κοινῆς ἔτι τῆς ναυμαχίας συνεστώσης, αἰφνίδιον αἱ Κλεοπάτρας ἑξήκοντα νῆες ὤφθησαν αἰρόμεναι πρὸς ἀπόπλουν τὰ ἱστία καὶ διὰ μέσου φεύγουσαι τῶν μαχομένων: ἦσαν γὰρ ὀπίσω τεταγμέναι τῶν μεγάλων, καὶ διεκπίπτουσαι ταραχὴν ἐποίουν.

Text zum downloaden

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: Bernadotte Perrin
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung:

[2] Caesar posted Agrippa on the left, and reserved the right wing for himself. Of the land forces, that of Antony was commanded by Canidius, that of Caesar by Taurus, who drew them up along the sea and remained quiet. As for the leaders themselves, Antony visited all his ships in a row-boat, exhorting the soldiers, owing to the weight of their ships, to fight without changing their position, as if they were on land; [3] he also ordered the masters of the ships to receive the attacks of the enemy as if their ships were lying quietly at anchor, and to maintain their position at the mouth of the gulf, which was narrow and difficult. Caesar, we are told, who had left his tent while it was yet dark and was going round to visit his ships, was met by a man driving an ass. Caesar asked the man his name, and he, recognizing Caesar, replied: ‘My name is Prosper, and my ass’s name is Victor.’ Therefore, when Caesar afterwards decorated the place with the beaks of ships, he set up bronze figures of an ass and a man. [4] After surveying the rest of his line of battle, he was carried in a small boat to his right wing, and there was astonished to see the enemy lying motionless in the narrows; indeed, their ships had the appearance of riding at anchor. For a long time he was convinced that this was really the case, and kept his own ships at a distance of about eight furlongs from the enemy. But it was now the sixth hour, and since a wind was rising from the sea, the soldiers of Antony became impatient at the delay, and, relying on the height and size of their own ships as making them unassailable, they put their left wing in motion. [5] When Caesar saw this he was delighted, and ordered his right wing to row backwards, wishing to draw the enemy still farther out from the gulf and the narrows, and then to surround them with his own agile vessels and come to close quarters with ships which, owing to their great size and the smallness of their crews, were slow and ineffective. Though the struggle was beginning to be at close range, the ships did not ram or crush one another at all, since Antony’s, owing to their weight, had no impetus, which chiefly gives effect to the blows of the beaks, while Caesar’s not only avoided dashing front to front against rough and hard bronze armour, but did not even venture to ram the enemy’s ships in the side. [2] For their beaks would easily have been broken off by impact against vessels constructed of huge square timbers fastened together with iron. The struggle was therefore like a land battle; or, to speak more truly, like the storming of a walled town. For three or four of Caesar’s vessels were engaged at the same time about one of Antony’s, and the crews fought with wicker shields and spears and punting-poles and fiery missiles; the soldiers of Antony also shot with catapults from wooden towers. [3] And now, as Agrippa was extending the left wing with a view to encircling the enemy, Publicola was forced to advance against him, and so was separated from the centre. The centre falling into confusion and engaging with Arruntius, although the sea-fight was still undecided and equally favourable to both sides, suddenly the sixty ships of Cleopatra were seen hoisting their sails for flight and making off through the midst of the combatants; for they had been posted in the rear of the large vessels, and threw them into confusion as they plunged through.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Falk Wackerow
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Plut. Ant. 65,2-66,3

Leitfragen:

1) Was planten Antonius und Octavian?

2) Wie spiegelten sich diese Pläne im Schlachtverlauf wider?

3) Welche Folgen hatte die Schlacht für die weitere Geschichte des Römischen Reiches?

Kommentar:

Im Sommer des Jahres 31 v. Chr. näherte sich der Konflikt zwischen den beiden übrig gebliebenen Potentaten des Zweiten Triumvirats, Gaius Octavius und Marcus Antonius, seinem Höhepunkt. Nach dem Ausscheiden des Dritten im Bunde, Marcus Aemilius Lepidus, und militärischen Erfolgen gegen die letzten Pompeianer unter Sextus Pompeius auf Sizilien hatten sich Octavian und Antonius voneinander entfernt. Vordergründig lieferte nicht zuletzt Antonius‘ Verhältnis mit der ägyptischen Königin Kleopatra VII. dem Erben Caesars Argumente, gegen diesen vorzugehen. In Wahrheit jedoch war wohl beiden Kontrahenten klar, dass auf Dauer nur einer von ihnen die Macht würde behaupten können. Octavian zog nach Epirus, überraschte Antonius‘ Truppen und schloss seine Flotte im Ambrakischen Golf ein. In dieser strategisch ungünstigen Lage blieb Antonius wenig anderes übrig, als einen Ausbruchsversuch Richtung Ägypten zu wagen, da Octavian ihm die Feldschlacht verweigerte. Ihm blieb also nur die Wahl, entweder seine Armee oder seine Flotte zu riskieren. Vielleicht aus Rücksichtnahme auf Kleopatra, die mit einem eigenen Kontingent vor Ort war, entschied er sich für den Seeweg. Er verfügte über zahlreiche große und schwere Schiffe, die jedoch aufgrund ihres Gewichts und zusätzlicher Beladung für die Reise nach Ägypten den gegnerischen in puncto Manövrierfähigkeit deutlich unterlegen waren. Dennoch ging Antonius zum Angriff über. Da seine Schiffe zu schwer beladen waren, um Rammgeschwindigkeit aufzunehmen, die kleineren Schiffe Octavians sie aufgrund ihrer Massigkeit jedoch auch nicht durch Rammen versenken konnten, wurde die Schlacht auf den Decks im Nahkampf ähnlich wie ein Gefecht zu Lande ausgetragen. Noch bevor die Schlacht entschieden war, nutzten die etwa 60 Schiffe unter Kleopatras Kommando einen günstigen Moment und brachen durch die Blockade. Antonius, den Kampf verloren gebend, eilte ihr nach. Damit retteten beide womöglich zumindest für den Moment ihr Leben, ihrer Sache war damit allerdings nicht geholfen. Denn auf sich allein gestellt und von ihrem Befehlshaber verlassen, ergaben sich sowohl die Flotte als auch einige Tage später das Landheer, wodurch Antonius und Kleopatra keine nennenswerten Truppenkontingente mehr zur Verfügung standen. Somit entschied die Schlacht bei Actium den Bürgerkrieg endgültig zugunsten Octavians. Es wird aus den Quellen nicht ganz ersichtlich, warum Antonius solch fatale Entscheidungen traf. Es wäre wohl sinnvoller gewesen, die Flotte aufzulösen, die Schiffe zu verbrennen und mit dem Landheer die Entscheidung andernorts zu suchen. Welchen Anteil die angeblichen bösen Einflüsterungen Kleopatras hieran hatten, lässt sich aufgrund der verzerrenden Propaganda des siegreichen Octavian nicht mehr feststellen.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Der Untergang der Römischen Republik“. Um einen breiteren Einblick in die Zeit der Republik zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Römische Geschichte I – Republik“.
Hier geht’s zum Podcast